ارائه مدل ساختاری انگیزش تحصیلی و مشغولیت عاطفی: میانجی گری هیجان های پیشرفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه انگیزش تحصیلی و مشغولیت عاطفی با میانجی‌گری هیجان‌های پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان پژوهش، 315 دانشجو (173 نفر زن و 142 نفر مرد) رشته ها و مقاطع مختلف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس مشغولیت تحصیلی (ریو و تسنگ، 2011)، مقیاس انگیزش تحصیلی (والرند، 1989) و پرسشنامه ی هیجان های پیشرفت (پکران، 2005) استفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار AMOS ویراست 24 انجام گرفت. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند. یافته ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. برازش بهتر از طریق حذف یک مسیر غیر معنی دار حاصل شد. نتایج نشان دادند که انگیزش درونی اثر مثبت و معنی دار و انگیزش بیرونی اثر منفی و معنی داری بر مشغولیت عاطفی دارند، در حالی که اثر بی انگیزگی بر مشغولیت عاطفی معنی دار نبود. نتایج مربوط به روابط غیر مستقیم نیز نشان دادند، ابعاد انگیزش تحصیلی از طریق هیجان های مثبت و انگیزش درونی و بی انگیزگی از طریق هیجان های منفی اثرات غیر مستقیم معنی داری بر مشغولیت عاطفی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting of Structural Model for Academic Motivation and Emotional Engagement: According to Mediator Role of Achievement Emotions

نویسندگان [English]

  • Negin Hemati 1
  • Nasser Noushadi 2
  • Fariborz Nikdel 3
1 yasooj uni
3 yasooj uni
چکیده [English]

In this study, the relationship between academic motivation and emotional engagement with mediator role of achievement emotions is surveyed. Participants were 315 college students (173 female and 142 male) in different fields and sections in faculty of psychology and education at Shiraz University that were chosen by stratified random sampling. For measuring the variables, Academic Engagement Scale (Reeve and Tseng, 2011), Motivation Scale (Vallerand ,1989) and Achievement Emotions Questionnaire (Pekrun, 2005), were used. Fitness of the proposed model was examined through structural equation modeling (SEM), using AMOS-21 software package. The indirect effects were tested using the bootstrap procedure. Findings indicated that the proposed model fit the data properly. Better fit and more meaningful results obtained by eliminating one insignificant path. The results indicated that intrinsic motivation has significant positive effect and extrinsic motivation has significant negative effect on emotional engagement, but amotivation has no significant effect. The result of indirect relationship showed that dimensions of academic motivation through positive emotions and intrinsic motivation and amotivation through negative emotions have significant indirect effect on emotional engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic motivation
  • Emotional engagement
  • Achievement emotions
ابوالقاسمی، عباس.، نظری، محمد.، زاهد، عادل و نریمانی، محمد (۱۳۹۱). نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان، فصلنامه اندیشه‌هاینوینتربیتی،8(1):9-28.
احمدی، زینب.، پیری، موسی و مصرآبادی، جواد (۱۳۹۳). بررسی مقایسه‌ای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای نیمرخ‌های عاطفۀ تحصیلی سازگار و ناسازگار، فصلنامۀ اندیشههاینوینتربیتی،10(2): 142-162.
ارشدی، نسرین (1386). طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پایان‌نامۀ دکتری روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
اکبرپور زنگلانی، محمد باقر.، زارع، حسین.، اکرامی، محمود و ملکی، حمید‌(1395). پیش‌بینی درگیری تحصیلی عاطفی و خودپنداره تحصیلی براساس ساختار اجتماعی آموزش و ادراک از محیط‌های آموزشی: بررسی نقش تعدیلی نوع آموزش (آموزش از دور و حضوری)، مجله مطالعات آموزش و یادگیری،8(1): 101-69.
زغیبی قناد، سیمین (1392). رابطۀ علی هیجان‌های پیشرفت و انگیزش تحصیلی با مشغولیت تحصیلی با میانجی‌گری سرسختی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر دزفول، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
سیف، علی اکبر (1388).روان‌شناسیپرورشینوین:روان‌شناسییادگیریوآموزش، تهران: دوران.
صیف، محمد حسن (1394). ارائۀ الگوی رابطۀ علی جهت‌گیری هدف تحصیلی و درگیری شناختی: نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی، دو فصلنامۀعلمی پژوهشیشناختاجتماعی،4(2):2-7.
موسوی، ماهرخ.، کیامنش، علیرضا و اخوان تفتی، مهناز (1394). دستاورد تحصیلی از راه کیّفیت آموزشی، درگیری تحصیلی، یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه دو سطحی)، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی،14(55):69-86.
مهنا، سعید و طالع پسند، سیاوش (1394). رابطۀ بین حمایت‌های محیطی و خودآگاهی هیجانی با درگیری تحصیلی: نقش میانجی بهزیستی تحصیلی، مجله آموزش در علوم پزشکی، (16):31-42.
میکائیلی منیع، فرزانه.، فتحی، گونا.، شهودی، مریم و زندی، خلیل (۱۳۹۴). تحلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه، فصلنامه اندیشه‌هاینوینتربیتی، 11(1):57-78.
Appleton, J. J., Christenson, S. L., & Furlong, M. J. (2008). Student Engagement with School: Critical Conceptual and Methodological Issues of the Construct, Psychology in the Schools, 45(5): 369-386
Areepattamannil, S. (2011). Academic Self-Concept, Academic Motivation, Academic Engagement, and Academic Achievement: A Mixed Methods Study of Indian Adolescents in canada and india, degree of Doctor of Philosophy, Queen‘s University.
Clark, M. H., & Schroth, C. A. (2010). Examining relationships between academic motivation and personality among college students, Journal of Learning and Individual Differences, 20, 19–24.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C. & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence, Review of Educational, Research, 74, 59-109.
Garcia, L. L. & Pekrun, R. (2011). Students’ emotions and academic engagement: Introduction to the special issue, Contemporary Educational Psychology, 36,1–3.
Kindermann, T. A. (2007). Effects of naturally existing peer groups on changes in academic engagement in a cohort of sixth graders, Child Development,78, 1186-1203.
Lee, J. Q., McInerney, D. M., Liem, G. A. D. & Ortiga, Y. P. (2010). The relationship between future goals and achievement goal orientations: An intrinsic–extrinsic motivation perspective, Journal of Contemporary Educational Psychology, 1-16.
McInerney, D. M. (2005). Helping kids achieve their best: Understanding and using motivation in the classroom (Revised), Greenwich, CT: Information Age Publishing
Mega, C., Ronconi, L. & DeBeni, R. (2014). What Makes a Good Student? How Emotions, Self-Regulated Learning, and Motivation Contribute to Academic Achievement, Journal of Educational Psychology, 106(1): 121–131.
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: assumptions, corollaries, and implication for educational research and practice, Educational Psychology Review, 18, 315-341.
Pekrun, R. & Garcia,L.L. (2012). Academic Emotions and Student Engagement, Handbook of Research on Student Engagement, 259-282.
Pekrun, R., Goetz, T. & Frenzel, A. C. (2005). Academic Emotions Questionnaire- Mathematics (AEQ-M) user’s manual, University of Munich: Department of Psychology.
Pekrun, R., Maier, M. A., & Elliot, A. J. (2009). Achievement Goals and Achievement Emotions: Testing a Model of Their Joint Relations With Academic Performance, Journal of Educational Psychology, 101(1): 115–135.
Reeve, J., Jane, H., Carrell, D., Jean, S. & Barch, J. (2004). Enhancing students engagement by increasing teachers, autonomy support, Motivation & Emotion, 28(2): 147-69.
Reeve, J. & Tseng, Ch. (2011). Agency as a fourth aspect of students engagement during learning activities, Contemporary Educational Psychology, 36, 257–267.
Richardson, J. T. E., Long, G. L. & Woodley, A. (2003). Academic Engagement and Perceptions of Quality in Distance Education, Open learning, 18(3).
Sepehri Shamloo, Z. & Cox, W. M. (2010). The relationship between motivational structure, sense of control, intrinsic motivation and university students' alcohol consumption, Addictive Behaviors, 35, 140–146.
Tulis, M. & Fulmer, S. M. (2013). Students' motivational and emotional experiences and their relationship to persistence during academic challenge in mathematics and reading, Learning and Individual Differences, 27, 35–46.
Walker, CH. O., Greene, B. A. & Mansell, R. A. (2006). Identification with academics, intrinsic/extrinsic motivation, and self-efficacy as predictors of cognitive engagement, Learning and Individual Differences, 16, 1–12.
 Wang, M. T., Chow, A., Hofkens, T. & Salmela-Aro, K. (2015). The trajectories of student emotional engagement and school burnout with academic and psychological development: Findings from Finnish adolescents, Learning and Instruction, 36, 57-65.
Wang, M. T. & Eccles, J. S. (2013). School context, achievement motivation, and academic engagement: A longitudinal study of school engagement using a multidimensional perspective, Learning and Instruction, 28, 12-23