نقش اهداف پیشرفت، باورهای معرفت شناختی و کیفیت تجارب یادگیری در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد یار دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش اهداف پیشرفت، باورهای معرفت شناختی، کیفیت تجارب یادگیری با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان انجام شد. نوع پژوهش توصیفی همبستگی بود.جامعه آماری شامل 9218 نفر دانشجوی کارشناسی دانشگاه یزد بود. که از این جامعه نمونه ای با حجم 400 نفر (189پسر و211 دختر) به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم ، اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور ، باورهای معرفت شناختی شومر و کیفیت تجارب یادگیری نیومن استفاده شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون چندگانة همزمان صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که فقط متغیرهای اهداف پیشرفت پیش بینی کننده معنادار اهمال کاری تحصیلی دانشجویان هستند. ضرایب بتا نشان می دهد که دو متغیر اهداف تسلط/ اجتنابی و عملکرد/ گرایشی در تبیین و پیش بینی نمره کل اهمال کاری به صورت معکوس نقش دارند. این در حالی است که ضریب بتا برای متغیر هدف عملکرد/ اجتنابی نشان داد که این متغیر در تبیین و پیش بینی نمره کل اهمال کاری به صورت مستقیم نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of achievement goals, epistemological beliefs and quality learning experiences for students' educational procrastination

نویسندگان [English]

  • zahrasadat Hosseini manesh 1
  • Morteza Omidian 2
  • Kazem Barzegar 3
1 university
2 department of educational psychology,faculty of education and psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship between achievement goals, epistemological beliefs, quality of learning experience with educational procrastination among university students in the academic Yazd. The research was descriptive and correlational. The population included 9218 students of University of Yazd. The size of the sample of 400 students (189 boys and 211 girls) were selected by proportional stratified random sampling, that the number was reduced to 379 people. Questionnaires to measure variables of Solomon & Rothblum educational procrastination, Elliot & Mc Gregory achievement goals, Schommer epistemological beliefs and Neuman quality of learning experience was used. Data were analyzed using, simultaneous multiple regression was performed. The results showed that the only significant predictor variables achievement goals are for educational procrastination. Beta coefficient indicates that the variable mastery-avoidance goals, and performance-orientation procrastination to explain and predict the scores are reversed. However, the beta coefficient for the variable performance-avoidance showed that this variable in explaining and predicting the score of procrastination are directly involved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational procrastination
  • Achievement Goals
  • Epistemological beliefs
  • The quality of the learning experience
  • Yazd University
احمدی، زینب (1390). نقش جهت‌گیری هدف و باورهای انگیزشی در تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 90-1389، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
تمنایی‌فر، محمد رضا.، صدیقی ارفعی.، فریبرز و مقدسین، زهرا (1391). تبیین اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس ابعاد سازش‌یافته و سازش‌نایافته کمال‌گرایی و جایگاه مهار‌گذاری، مجله رویکرد‌های نوین آموزشی، 7(2): 141-168.
حیاتی، داود.، عگبهی، عبدالحسین.، حسینی‌آهنگری، سید عابدین و عزیزی ابرقوئی محسن (1391). بررسی رابطۀ ابعاد کیّفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دو فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 3(4): 18-28.
جوکار، بهرام و دلاورپور، محمدآقا( 1386). رابطه تعلل‌ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت، اندیشه‌های نوین تربیتی، 3 (3و4):61-80.
خانی، منیژه (1391). بررسی رابطۀ باورهای ضمنی هوش و جهت‌گیری اهداف پیشرفت با تعلل‌ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 91- 1390، پایا ن نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
رستگار، احمد (1391). الگوی ساختاری روابط ادراک از ساختار کلاس، اهداف پیشرفت، هیجانات پیشرفت و درگیری تحصیلی: مطالعۀ تطبیقی نظام آموزش سنتی و مجازی، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه تهران.
رنجبر بافقی، سمیرا (1390). بررسی رابطۀ باورهای معرفت‌شناختی و خودکارآمدی معلمان استثنایی(گروه کم توان ذهنی). پایان‌نامه کارشناسی، مرکز تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد.
رفیع‌زاده، رفعت (1391). بررسی رابطه باورهای انگیزشی، جهت گیری هدف و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
زارع، حسین و رستگار، احمد (1391). رابطۀ باورهای معرفت‌شناختی و فرایندهای شناختی: بررسی نقش واسطه‌‌ای اهداف پیشرفت، مجله روانشناسی، 16 (4): 388-404.
ساویز، مرضیه (1390). بررسی رابطه بین کمال‌گرایی، فرسودگی تحصیلی، کیّفیت تجارب یادگیری و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد.
سپهری، صفورا و لطیفیان، مرتضی (1386). تأثیر باورهای معرفت‌شناختی بر هدف‌های پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،13(4): 385-392.
سپهریان، فیروزه (1390). اهمال‌کاری تحصیلی و عوامل پیش‌بینی کننده آن، مجله مطالعات روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)، 7(4): 9-26.
سواری، کریم (1391). میزان رواج اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانشجویان(دختر و پسر) دانشگاه پیام نور اهواز، دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی،1(2): 62-68.
سواری، کریم (1392). رابطه ساده و چندگانه تبحرگرایی و رویکردگرایی با اهمالکاری تحصیلی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، 2(3): 44-51.
سیف، دیبا، رضویه، اصغر و لطیفیان، مرتضی (1386). رابطۀ باورهای معرفت‌شناختی و انگیزشی دانش‌آموزان تیزهوش دربارۀ فرایند یادگیری و دانش ریاضی، مجله روا‌ن‌شناسی و علوم تربیتی،37(1): 1-19.
شاوران، حمیدرضا.، سلیمی، قربانعلی و همایی، رضا (1387). سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان بر اساس فرهنگهای چندگانۀ آنان، مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، 29 (1):160-147.
شجاع الدینی شهربابک، افسانه (1392). رابطۀ بین باورهای معرفت‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت ریاضی دانشجویان دختر علوم پایه دانشگاه یزد در سال تحصیلی 92-1391، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
کارشکی، حسین (1387). نقش اهداف پیشرفت در مؤلّفه‌های یادگیری خودتنظیمی. تازه‌های علوم شناختی، 21: 39-13.
کرمی، داود (1388). میزان شیوع اهمال‌کاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی. مجله اندیشه و رفتار، 4(13):25-34.
گلستانی بخت، طاهره و شکری، مهناز (1392). رابطۀ تعلل‌ورزی(اهمال کاری) تحصیلی با باورهای فراشناختی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، 2(3): 100-89.
محمودآبادی، فاطمه (1390). بررسی رابطه سبک‌های هویت و کمال‌گرایی با اهداف پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستان شهر سیرجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
مرزوقی، رحمت اله؛ حیدری، الهام و حیدری، معصومه (1393). بررسی رابطۀ بین کیفیت تجارب یادگیری با رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 11(2):131-138.
معنوی پور، داود (1391). مقایسه باورهای معرفت شناسی دانشجویان بر اساس جنسیّت، رشته و مقطع تحصیلی، مجله شناخت اجتماعی،1(1): 59-65. 
منصوریان، فاطمه (1389). بررسی رابطۀ اهمال‌کاری و تکانشوری در بین دانشجویان دانشگاه یاسوج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
نعامی، عبدالزهرا (1388). رابطه بین کیّفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله مطالعات، 5(3):117-134.
نعامی، عبدالزهرا (1390). رابطه بین کیّفیت تجارب یادگیری و بی انگیزگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله مطالعات‌آموزش یادگیری،3(1):112-121.
Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84: 261–271.
Alexander, E. S. & Onwuegbuzie, A. J. (2006). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy.  Personality and Individual Differences, 42, 1301-1310.
Buehl, M. M. & Alexander, P. A. (2006). Examining the dual nature of epistemological beliefs. International Journal of Educational Research, 45, 28–42.
Chen, J. A. & Pajares, F. (2010). Implicit theories of ability of grade 6 science students: Relation to epistemological beliefs and academic motivation and achievement in science. Contemporary Educational Psychology، 35، 75–87.
Elliot, A. J, Fonseca, D. & Moller, A. C. (2006). A social-cgnitive model of achievement motivation and the 2*2  achievement goals framework. Journal of Personality And  Social  Psychology, 99(4): 666-679.
Elliot,  A, McGregor H. (2001). Achievement goals framework. Journal Personality and Social  Psychology, 80(3):501-519.
Ellis, A., & Knaus, W.J. (1979). Overcoming procrastination or how to think and act rationally in spite of lifes  inevitable hassles . New York: Institute for Rational Living.
Hakan, K. & Munire, E. (2012). Profiling individual differences in undergraduates, Epistemological beliefs: gender, domain and grade differences. Procedia- Social and Behavioral sciences, 31: 738- 744.
Howell, A. J. & Watson, D.C. (2007). Procrastination: Associations with
achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual
Differences, 43: 167-178.
Kizilgunes, B., Tekkaya, c. & sungur, s. (2009). Modeling the Relations Among Students' Epistemological Beliefs, Motivation, Learning Approach, and Achievement. The Journal of Educational Research,102(4):243-256.
Lee, J,Q. , McInerney, D.M. , Liem, J,A,D. ,& Ortiga, Y.P. (2010). The relationship between future goals and achievement goal orientations: An intrinsic–extrinsic motivation perspective. Journal of Contemporary Educational Psychology, 3(2):1-16.
Mansfield, F. ,Wosnitza. M. , & Beltman, S. (2012). Goals for teaching: Toward      a framework for examining motivation of graduating teachers .Astralian Journal of Educational & Developmental Psychology,12: 3-21.
Midgley, C. , Kaplan, A. , Middleton M. , Maehr ML. , Urdan. T, Anderman, .LH. , et all.(1998). The development andvalidation of scales assessing students achievement goal orientations. Contemporary EducationalPsychology, 23(2): 113-131.
Neuman, Y. (1990). Quality of learning experience and students college outcomes.  International Journal of Educational Management. 7: 1-16
Ordoñez, X.G., Ponsoda, V., Abad, F.J., and Romero, S.J. (2009). Measurement of Epistemological Beliefs: Psychometric Properties of the EQEBI Test Scores. Educational and Psychological Measurement, 69, 287-302.
Wolters, C. A. (2004). Advancing Achievement Goal Theory: Using Goal Structures and Goal Orientations to Predict Student Motivation, Cognition, and Achievement .Journal of Educational Psychology.96, 236-250.