سنجش باز خورد دانش پژوهانه دانش جویان سال های اول و چهارم راهی برای ارزش یابی سودمندی برنامه آموزش دانشگاهی

نویسنده

چکیده

ارزش یابی بخشی جدا نشدنی از هر برنامه ای، به ویژه برنامه آموزش دانشگاهی است. این، از آن رو است که دانشگاه ها زیر ساخت دانش پژوهی و فرهنگ آن، و ارزش یابی و به سازی در میان ارزش های بنیادی این فرهنگ اند. پس، در کشوری مانند ایران می توان از برنامه های آموزشی دانشگاه ها این چشم داشت را داشت که در راستای فرا داشت ارزش های دانش پژوهی، به پدیدآیی باز خورد دانش پژوهانه در دانش جویان کمک کنند. ارزه یابی باز خورد دانش پژوهانه دانش جویانی که تازه به دانشگاه راه یافته اند، و سنجش آن با باز خورد دانش پژوهانه دانش جویان سال چهارم می تواند سودمندی برنامه های آموزشی دانشگاه را نشان دهد. 236 دانش جوی سال های نخست و چهارم در دانشکده های اقتصاد، مهندسی، تربیت بدنی، و هنر یک دانشگاه یک بختانه برگزیده شدند و باز خورد دانش پژوهانه شان با به کارگیری ابزار «بود» در 16 نشست ارزه یابی شد. این ابزار سه سویه شناختی، عاطفی، و رفتاری باز خورد را می سنجد. یافته ها، در راستای پشت بانی از گمانه پژوهشی، هیچ گونه ناهمانندیی میان دو گروه نشان نداد. با این همه، برخی دانشکده ها ارزه های بالاتری داشتند که می تواند گویای پافشاری نابرابر آن ها بر ارزش های دانش پژوهانه باشد. بازنگری برنامه آموزشی و ارزش یابی روش ها و ابزارهای آموزش دانشگاهی می تواند به بهبود باز خورد دانش پژوهانه دانش جویان کمک کند.

کلیدواژه‌ها