رها سازی تخیل و تجربه معنادار، رویکرد نوین ماکسین گرین به تربیت زیبایی شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 استاد پردیس فاطمه الزهرا اصفهان (فرهنگیان )

چکیده

هدف این پژوهش بیان وتحلیل دیدگاههای دیدگاه" ماکسین گرین (1981-1917)" در سه زمینه تجربه معنادار، تخیل و تربیت زیبایی شناختی است. این پژوهش‌با رویکردکیفی و روش توصیفی- اسنادی انجام و پس از مطالعه منابع در دسترس ، دیدگاههای تاثیرگذار او، درزمینه تحول در برنامه درسی و تربیت زیبایی شناختی، جمع آوری وتحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهدگرین با ایده رهاسازی تخیل رویکرد جدیدی را در تربیت زیبایی‌شناختی مطرح می-نماید،او تاکید دارد، تخیّل که اغلب درنظام تعلیم وتربیت مورد غفلت قرار می‌گیرد، به عنوان ابزار انتقال ادراک، تجربه زیسته و بستر خلاقیت ،عاملی قابل تامل در فرایند یادگیری است. ایده اومبتنی برآزادگذاشتن فراگیردر تخیل فرصتهای ممکن، معنی‌دارکردن برنامه درسی براساس تجربیات فردی ودستیابی به فضاهای جدید است، این تجربیات در قالب، تجربه زیبایى شناختى، به آگاهى دقیق فراگیر براى دیدن پدیده ها به گونه اى متفاوت از شکل مرسوم و عادى آن ها منجر می‌شود.گرین از رویکرد پدیدار شناسانه تجربه زیبایى‌شناختى طرفداری می‌کند، از آن جهت که براساس آن قلمرو یا حیطه مشخصى از جهان تفسیر مى‌شود. لذا تربیت زیبایی‌شناختی عملکردخاص تربیتی است که به توانایی فراگیر برای درک، تفسیر و داوری این حیطه منجر می شود ،که آن را سواد زیبایی شناختی می نامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Releasing the Imagination and Significant Experience: Maxine Greene’s Aesthetic Education Approach

نویسندگان [English]

  • Zohreh Motaqi 1
  • Mohamadhosein Heidary 2
چکیده [English]

A well-founded educational theory is the basis of any educational system that is associated with human beings. Phenomenology as a philosophical perspective that has emerged in the twentieth century looks at the world and human beings from a different point of view. This study aimed at studying the position and application of phenomenology in education and the curriculum. In this analytical study documents were analyzed with the purpose of explanation and clarification of practical concepts and ideas in the area of curriculum studies. It was found that one of the most important strengths of Phenomenology was its promotion of change, diversity and innovation in all aspects of the curriculum. Furthermore, it warns against any standardization of methods of education in different areas of the curriculum including objectives, conditions, content, teaching methods and evaluation. Through employing unique methods, phenomenology improves educational relations in educational systems by having closer links with educational phenomena.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Educational research
  • Lived Experience
  • curriculum
پالمر،جوی‌.آ (1391 ). پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی، ترجمۀ جمعی از مترجمان‌، تهران: سمت
نالچاجیان‌،آلبرت (1386). فرایند خلّاقیّت علمی، ترجمۀ میرزانس‌، نیکید‌، اصفهان‌: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
الیاس جان (1385). فلسفۀ تعلیم و تربیت، ترجمۀ عبدارضا ضرابی‌، قم‌، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نیک‌نشان‌، شقایق .، نوروزی، علی و نصر اصفهانی‌، احمد رضا(1389). تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیّفی، فصلنامۀ روش‌شناسی علوم انسانی، 62:160-141
AnneE.Pautz،(2007)."Views Across the Expanse‌.Maxine greens landscape of learning "in pinnar,cit,p33
Slattery Patric & David m.dees (2007) .Releasing  the imagination and the 1990 s" in pinnar op.cit,p17
Greene,Maxine. (1995). Releasing the imagination: Essay on education, the arts, and social change. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Greene,Maxine. (1998). Introduction: Teaching for social justice. In W. Ayers, J. A. Hunt, & T. Quinn (Eds.) Teaching for social justice (pp. xxvii-xivi). New York: The New Press.
Greene,Maxine. (1991).Blue guitars and the search for curriculum,’ W.H. (eds)Reflections from the Heart of Educational Inquiry: Understanding Curriculum and Teaching through the Arts, Albany: State University of New York Press, pp. 107–22.
Greene,Maxine (1971). "Art,Technique,and the indifferent Gods”.  U.S.A. Urbana: Universiy of Illiois Press.
Greene , Maxine (1981). "Aesthetic Literacy in General education." Chicago: University of Chicago Press.
Greene‌, Maxine (1994). Carpe diem: The arts and school restructuring. Teachers College Record, 95,
Greene‌, Maxine (2007). The Maxine Greene Foundation Open University, Looking at the Renaissance: Religious Context in the Renaissance (Retrieved on December 21, 2011) Conceptualizing the Curriculum: Towards A Renaissance for Theory Kagema Njogu Karatina University College Kenya, American International Journal of Contemporary Research,Vol. 2 No. 9; September 2012.
Pinnar,W.(ed),(2005). The Passionate Mind of Maxine Greene، First published in 1998, This edition published in the Taylor & Francis e-Library