ارزشیابی برنامه درسی دروس عمومی معارف اسلامی دانشگاهی به منظور ارائه راهکارهای کیفیت بخش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامۀ درسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دکترای تخصصی برنامهریزی درسی و دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه درسی دروس عمومی معارف اسلامی دانشگاهی به منظور ارائه راهکارهای کیفیت بخش انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و رویکرد آن نیز کاربردی است. از میان همه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شاهد (1300 نفر) 297 دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود و داده‌های حاصل نیز با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد وضعیت محتوای برنامه درسی (14/3) در حد متوسط، شیوه‌های تدریس (61/3) و روش‌های ارزشیابی (28/3) کمتر از حد متوسط است. از این رو توجه به راهکارهایی مانند 1- بازنگری و به روز کردن محتوا. 2- برقراری ارتباط عمودی و افقی بین محتوا. 3- استفاده اساتید از شیوه‌های جدید تدریس. 4- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی. 5- استفاده از روش خود ارزشیابی. 6- ترغیب دانشجویان به انجام کارهای پژوهشی، می‌تواند کیفیت بخش برنامه درسی دروس عمومی معارف اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating The Curriculum Of Islamic Courses Sciences University To Present Some Quality Guidelines

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Omidi 1
  • Hassan najafi 2
  • Mehdi Sobhaninejad 3
چکیده [English]

This study aims Evaluating the curriculum of Islamic courses sciences university to present Some quality guidelines is done . The study was a descriptive survey and its approach is applicable. Of among All graduate students at the Shahed University (1300 students) 297 students in random sampling method in sample research selected. data collection tools were of Questionnaire. The Data with used Descriptive and inferential statistics Spss software environment Were analyzed. The results showed that: The content of the curriculum(3.14) Moderate, teaching methods (3.61) and evaluation methods (3.28) Less than average. Updating the content of curriculum, Vertical and lateral communication between content using the new teaching methods, New Education Technologies can be used Teachers, Using the self assessment of evaluation, Encourage the students do researches of evaluation is quality curriculum of Islamic Public courses sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • University Curriculum
  • Islamic Courses Public Sciences
  • Evaluation
  • Provide Quality Solutions
آریایی‌نژاد، محمود (1374). بررسی روش‌های آموزش و ارزشیابی درس دینی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
اسدیان، سیروس (1390). بنیادها و راهکارهای اسلامی کردن برنامۀ درسی، رساله دکتری دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
امینی، محمد.، رحمی، حمید و صمدیان، زهره (1392). بررسی دیدگاه دانشجویان دربارۀ موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان. فصلنامه اسلام و پژوهش‌های تربیتی، 5(‌1): 108-89.
اشرفی، عباس و آخوندی، فاطمه (1391). آسیب‌شناسی آموزش دینی در دانشگاه‌ها از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 16(‌3):426-401.
خوشی، ابوالفضل.، ملکی، حسن و کلانتری، ابراهیم (1392). طراحی و تبیین اهداف مطلوب انقلاب اسلامی (برنامۀ درسی دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها). فصلنامۀ مطالعات انقلاب اسلامی، 10( 32): 146-119.
سیف، علی‌اکبر (1382). روش‌های اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی. تهران: دوران.
شریعتمداری، علی (1390). جامعه و تعلیم و تربیت، تهران: امیرکبیر.
شفیع پور، فرهاد و خدادادی، حسین (1389). جذّابیت بخشیدن به کلاس‌های دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها، مجموعه مقالات همایش تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در حوزه معارف اسلامی. تهران: ستاد نهضت تولید علم و کرسی‌های نظریه‌پردازی، 258-247.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1392). سند دانشگاه اسلامی، شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 فتحی واجارگاه، کورش (1388). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی. تهران: بال.
فتحی واجارگاه، کورش و شفیعی، ناهید (1386). ارزشیابی کیّفیت برنامۀ درسی دانشگاهی. فصلنامه مطالعات برنامۀ درسی، 1(‌5): 26-1.
کیامنش، علیرضا (1392). روش‌های ارزشیابی آموزشی، تهران: دانشگاه پیام نور.
لیاقتدار، محمدجواد.، شانظری، جعفر و مسلمی، معصومه (1387). بررسی ویژگی‌های علمی، حرفه‌ای و شخصیتی اساتید دروس عمومی معارف اسلامی از دیدگاه دانشجویان شهر کرمان. فصلنامۀ پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 7(15):84-57.
مجیدی، محمدرضا و فاتحی، ابولقاسم (1385). سنجش نگرش دانشجویان نسبت به برنامه‌ریزی دروس معارف اسلامی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 12(‌3): 55-37.
مصباح یزدی، محمدتقی (1370). گفتگو با استاد. مجله کیهان فرهنگی، 1(1): 3.
نجفی، حسن؛ سبحانی نژاد، مهدی و جعفری هرندی، رضا (1394). ارزیابی کیّفیت برنامه‌های آموزشی دانشگاه پیام نور قم بر اساس الگوی (NADE-TDEC). فصلنامۀ مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5، 10:32-11.
 یوسفی لویه، وحید (1379). دانشجویان، دروس معارف اسلامی نگرش‌ها و گرایش‌ها. تهران: دبیرخانه مجمع گروه‌های معارف اسلامی.
یارمحمدیان، محمدحسین (1391). اصول برنامه ریزی درسی، تهران: یادواره کتاب.
Boyer.E (1987). College: The Undergraduate Experience in America (The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching). New York: Harper and Row Publishers.
Pascarella, E, T & Terenzini, Patrick, T (1991). How College Affects Students. Sanfrancisco: Jossey- Bass. From: http://www. Answer. Com/highereducation 2007/09/03.
Cecero, J. J. & Prout, T. A. (2011). Measuring faculty spirituality and its relationship to teaching style. Journal of Religion & Education, No. 38, pp. 128-140.                                                         
Climent, A.  & Cabrillana, A (2012). The role of educational quality and quantity in the process of economic development; Journal of Economics of Education Review, No. 31, pp. 391-409.
Doll, W, E (1993). Curriculum Possibilities in a “Post”-Future. Journal of Curriculum and Possibilities, No. 4, pp. 227-292.
Eisner, E, W (1979). The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School Programs. Macmillan co. INC, New York.
Galina, M; Ritta, P (2012). Russian Higher Education and European Standards of Quality Assurance; European Journal of Education, No. 47, pp. 25-36.
Hashim, C. N, Langgulung, H. (2008). Islamic Religious Curriculum in Muslim Countries: The Experiences of Indonesia and Malaysia. Journal Bulletin of Education & Research, No. 1, pp. 1-19.
Klein. M.F (1981). A Conceptual Framework for Curriculum Decision Making. In the Politics of Curriculum Decision Making M.F. Klein (Ed)
Mahdian, M, Toghiyany, A & Motaharnia, S (2013). Curriculum Evaluation earned Islamic Thought Islamic Azad University Khorasgan Branch. Journal Applied
+and Basic Sciences, No. 14, pp. 1128-1135.
Ratcliff.J.L (1992). Reconceptualizing The College Curriculum. Journal of the Association for General And Liberal Studies.
Richard, E. & Adams J, N (2006). Assessing college student perceptions of instructor customer service to student’s questionnaire: Assessment in higher education. Journal of Assessment & Evaluation in Higher Education, No. 31, pp. 535 – 549.
  Tisdell, E, J (2003). Exploring Spirituality and Culture in Adult and Higher Education. San Francisco: Jossey – Bass.
Ulewicz, R. (2014). Application of Servqual Method for Evaluation of Quality of Educational Services at the University of Higher Education; Polish Journal of Management Studies, No. 9, pp. 254-264.