مقایسه سلامت عمومی، مهارت‌های اجتماعی و حرمت ‌خود دانش‌آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، گیلان، ایران.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، گیلان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه سلامت عمومی، مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود دانش‌آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده بود. پژوهش حاضر به روش علی- مقایسه ای انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر تیزهوش مراکز استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان دختر تیزهوش مدارس تلفیقی بود که در سال تحصیلی 93-92 در شهر رشت مشغول به تحصیل بودند، که از بین آنها نمونه‌ای به حجم 180نفر(90 نفر دانش‌آموز تیزهوش از مرکز جداسازی شده و 90 دانش‌آموز تیزهوش از مدارس تلفیقی) بودند. روش نمونه‌گیری در مدارس جداسازی شده به شیوه هدفمند و در مدارس تلفیقی از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس حرمت‌خود کوپر اسمیت، پرسش‌نامه سلامت عمومی گلدبرگ ویرایش 28 سؤالی، و پرسش‌نامه مهارت‌های اجتماعی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمونt مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دانش‌آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده از نظر سلامت عمومی، مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). بدین صورت که سلامت عمومی و حرمت‌خود دانش‌آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی تلفیقی به طور معنی‌داری بالاتر از دانش‌آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی جداسازی شده است(01/0>P) و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی جداسازی شده به طور معنی‌داری بالاتر از دانش‌آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی تلفیقی است(01/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of General Health, Social Skills and Self-Esteem of Gifted Students with Inclusive and Segregated Educational Program

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Hossein khanzadeh 1
  • Faetmeh Behzadfar 2
  • Fahimeh Imankhah 3
چکیده [English]

The aim of this study was to comparison of general health, social skills and self-esteem of gifted students inclusive and segregated educational program. This is a causal-comparative research. Statistical population contained gifted high school girls students in integration and segregation schools in Rasht in the academic year 2013- 2014. The sample size was 180 gifted students (90 gifted students in segregation school that were selected by purposeful sampling method and90 gifted students in integration school that were selected by cluster sampling method through purposeful method). For collecting the data, the Gold berg mental health questioner (1989), Gresham and Elliott social skills (1990), and Cooper smith self-steem (1967) are used. For analyzing the data, the t-test and multivariable analysis of variances is used. The results showed that there is a significant difference in general health, social skills and self-esteem of gifted students in integration and segregation schools (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inclusive and segregated educational program
  • Gifted Students
  • General Health
  • Social Skills
  • self-esteem
آردان، تیموتی سی‌ (1387). آمار به زبان ساده در پژوهش‌های آموزشی، روا‌ن‌شناسی و علوم اجتماعی، ترجمه عبدالوهاب خادمی شمامی، تهران: نی.
آلگوزین، رابرت؛ و یسلدایک، جیمز ای‌ (1389). تدریس دانش‌آموزان کم توان ذهنی، ترجمۀ عباسعلی حسین‌خانزاده و محمدی آریاتهران: فرهنگ.
اژه‌ای، جواد.، اکبری‌، صغری و رسول زاده، کاظم (1378). مقایسۀ رفتار سازشی دانش‌آموزان تیزهوش‌، عادی و زیر حد متوسط پایۀ پنجم شهر اصفهان‌، مجله روان‌شناسی،10(4):9 - 3.
اژه‌ای، جواد.، آزاد فلاح، پرویز و نظری، شهلا‌ (1382). بررسی مهارت‌های اجتماعی دختران نوجوان سرآمد شاغل به تحصیل در مراکز آموزشی استعدادهای درخشان، غیرانتفاعی و عادی تهران، مجله استعدادهای درخشان، سال 12(1): 30-18.
افروز، غلامعلی (1384). مقدمه‌ای بر روان‌شناختی و آموزش کودکان استثنایی( چاپ بیست و سوم)، تهران: دانشگاه تهران.
احمدی، منصوره.، افروز، غلامعلی.، پاشاشریفی، حسن و دوای، مهدی (1391). مقایسه خلّاقیّت و سلامت روانی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی، تحقیقات روان‌شناختی، 15، 80-69.
به‌پژوه‌، احمد.، غباری‌، باقر.، حجازی، الهه و حسین‌خانزاده، عباسعلی. (1384‌). مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 35(2): 83-63‌.
به پژوه، احمد.، خانجانی، مهدی.، حیدری، محمود و شکوهی‌یکتا، محسن‌ (1386). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت نفس دانش‌آموزان نابینا‌، فصلنامه پژوهش در تعلیم و تربیت استثنایی، 3(1): 29- 37.
ترخان، مرتضی و اژه‌ای، جواد (1372). بررسی رابطۀ بین موضع نظارت، نظارت، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی، مجلۀ استعدادهای درخشان، 2(4): 58-51.
تقوی، سیدمحمدرضا (1380). بررسی روایی و اعتبار پرسشنامۀ سلامت عمومی، مجله روانشناسی، 4(5): 89-80.
حسین‌خانزاده، عباسعلی‌ (1390). روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه.تهران:آوای نور‌.
حسین‌خانزاده، عباسعلی‌ (1392). آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان و نوجوانان، چاپ دوم، تهران: رشد فرهنگ.
حسین‌خانزاده، عباسعلی.، علمدارلو، قربان.، بابایی، محسن و بابایی، زینب (1390). بررسی نگرش والدین و معلمان دربارۀ نحوه جاگماری آموزش دانش‌آموزان تیزهوش دورۀ راهنمایی. فصلنامۀ روانشناسی افراد استثنایی، 1(3): 28- 17.
حق شناس، حسن.، چمنی، امیر رضا.، و فیروز آبادی، علی‌ (1385). مقایسۀ ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان دانش‌آموزان دبیرستان‌های تیزهوشان و دبیرستان‌های عادی. فصلنامۀ اصول بهداشت روانی‌، 30: 66 -57.
حیدری، طاهره.، امیری، شعله و مولوی، حسین‌ (1391).اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد خواندن کودکان نارساخوان.  فصلنامه روان شناسی کاربردی،6، 41– 58.
دادستان، پریرخ‌ (1377). استرس یا تنیدگی، بیماری جدید تمدن، تهران: رشد.
شکوهی یکتا، محسن و پرند‌، اکرم (1391). روانشناسی و آموزش تیزهوشان، تهران: تیموزاده نشرطبیب.
شهنی ییلاق، منیجه.، میکانیلی منیع، نیلوفر.، شکرشکن، حسین و حقیقی، جمال (1386). بررسی شیوع کودک آزاری و پیش‌بینی این متغیر از طریق سلامت عمومی والدین، سازگاری، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان و متغیرهای جمعیت‌شناختی در دانش‌آموزان آزار دیده و عادی، مجلۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه چمران اهواز، 3(4): 194-167.
شهیم، سیما (1381). بررسی مهارت‌های اجتماعی در گروهی از دانش‌آموزان نابینا از نظر معلمان، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 1: 139 – 121.
شهیم، سیما و هارون رشیدی، همایون (1386). مقایسۀ عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و غیرکلامی در مقیاس تجدیدنظر شده هوش وکسلر، آزمون دیداری –حرکتی بندرگشتالت و مقیاس ریاضیات ایران کی‌مت، مجلۀ دانش و پژوهش در روان، 4(8):30-35.
غباری بناب، باقر و حجازی، مسعود (1386). رابطۀ قاطعیت و حرمت‌خود با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 7(3):316-299.
فتحی‌آشتیانی، علی.، دادستان، پریرخ.، اژه‌ای، جواد و منصور، محمود (1375). بررسی تحولی تصور از خود، حرمت‌خود، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیزهوش و عادی، مجله استعدادهای درخشان، 5(1): 48-40.
گروه رنسانس (1382). فلسفه بایدها و نبایدهای آموزش فراگیر، ترجمۀ حمید علیزاده‌، ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی،30: 35-25.
گل‌پرور، محسن.، آتش پور، حمید و هادی‌پور، محبوبه‌ (1391). مقایسۀ بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان تیزهوش دختر مدارس تیزهوشان با دختران تیزهوش مدارس عادی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 12(2): 94-85.
لورمن، تیم.، دوپلر، جوان و هاروی، دیوید (1391)‌. آموزش فراگیر، ترجمۀ عباسعلی حسین‌خانزاده و احمد به پژوه، تهران: دانشگاه تهران.
نیسی، عبدالکاظم و شهنی ییلاق، منیجه‌(1381). ‌‌تأثیر آموزش ابراز وجود، عزّت نفس، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش‌آموزان پسر مضطرب دبیرستان اهواز، مجله علوم تربیتی و راون‌شناسی، 8(1): 30-11.
Al-Hadabi, A. S. D. (2010). YemeniBasic Education Teachers’Perception of Gifted StudentsCharacte­ristics and the Methods Used for Identifying These Characteristics. Procedia Social and Behavioral Sciences,7: 480–487.
Ali,  M. (2012). Impact of self- concept of disabled learners on inclusive physical education. Journal of distance Education-Tojde,13:287-296.
Anne, H. (2003). Teacher’s Attitudes toward the integration of disabled student into their classrooms. Teaching exceptional children, 3: 95-110.
Benson, C., & Lunt, J.(2011).Weُ re Creative on a Friday Afternoon Investigating childernُ s Perceptions of their Experience of Design & Technology n Relation to Creativity.  Journal of Science Eduction Technoligy, 20: 679-687.
Çakır, L. (2014).  The relationship between underachievement of gifted students and their attitudes toward school environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 1034 – 1038. 
Chiu, M. S. (2009). Approaches to the teaching of creative and non-creativemathematical problems. International Journal of Science and Mathematics Education, 7: 55-79.
Cohen, J.J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences(2th ed). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
Coleman, I. J. & Cross, T. L. (2000).Social- emotional development and the personal experience of giftedness. In K. A. Heller, F.J. Monks, R.J. Sternberg, & R.F. Subotnik(Eds). International handbook of giftedness and talent ( 2nd ed., pp. 203-212): New York: Pergamon.
Eason, R., Giannangelo, D. M., & FranceschiniIII, L. (2009).A look at creativity in public and private schools. Thinking Skills and Creativity, 4: 130-137.
Foster,  S. & Ritchey. W. (1979). Issues in The assessment Of Social Competelce inchilderan. Journal Of  Applied Behavior and Analysis, 12: 625 – 638.
Gresham, F. & Elliott, S. (1990).The social skills rating system. Criclepines MN: American Guidances services.
Hage, E. (1983). Children with learning disabilities, Journal of learning disabilities, 27: 301 -306.
Hallahan, D. P. & kauffman, J. M. (2006). Exceptional childran. upper saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
Hampton, N. Z. & Mason,E.(2003). Learning Disabilities,Gender,Sources of Efficacy, Self- Efficacy Beliefs and Academic Achievement in high school students. Journal of school psychology, 41 :101–112.
Hines, R. A. (2001). inclusion in middle Schools. http://www.Ericeece.org.
Hornby, G. (2012). Inclusive education for children with special educational needs:A critique of policy and practice in New Zealand. Journal of Intrnational and Comparative Education, 1, 52-60.
Hornby, G. & Kidd, R. (2001). Transfer from special to mainstream –ten years later. British Journal of Special Education, 28: 10-17.
Hornby, G. & Witte, C. (2008). Follow-up study of students of a residential school for children with emotional and behavioral difficulties in New Zealand. Emotional and Behavioral Difficulties, 13: 79-93.
Ishak, N. M., Zainal Abidin, M. H., & Bakar, A. Y. (2013). Dimensions of social skills and their relationship with empathy among gifted and talented students in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: 750 – 753.
Kavale, A., & Forenss, R. (2000). History, rhetoric and reality: Analysis of the inclusion debate. Remedial & special education. Boston: Houghton Mifflin.
Kennedy, D.m. (2002). Climpses of a highly gifted child in a heterogeneous chassroom. Roeper Review, 24:120-124.
Kim, M., Roh, I. S. & Cho, M. K. (2015). Creativity of gifted students in an integrated math-scienceinstruction. Thinking Skills and Creativity, 19: 38-48.
Košir, K., Horvat, M., Aram, U. & Jurinec, N. (2015). Is being gifted always an advantage? Peer relations and self-concept of gifted students. High Ability Studies, http://dx.doi.org/10.1080/13598139.2015.1108186.
Lando, B.Z. & Schneider, B.H. (1997). Intellectual contributions and mutual support among developmentally advanced children inhomogeneous and heterogeneous work/discussion groups. Gifted Child Quarterly, 41, 44-57.
Leikin, R. (2011). The education of mathematically gifted students: On somecomplexities and questions. Montana Mathematical Enthusiast Journal, 8,167- 188.
Lin, Y. F.(2004). A study of  Educational Placement for the Gifted of Alementary school in Tainan county.Avalableat:http://140.133.6.46 /ETD- db/ETD-search.
Marsh, H. W. & Hau, K. T. (2003). Big-fish-little-pond effect on academic self-concept: A cross-cultural test of the negative effects of academically selective schools. American Psychologist, 58: 364-376.
Mennio, I. (2009). A descriptive study the difficulties developmentally delayed student encounter with mastering and transferring social  skills. Journal of Educational psychology, 70:205-259.
Nail, J.M., & Evans, J.G. (1997). The emotional adjustment of gifted adolescents: A view of global functioning. Roeper Review, 20:18-21.
Neihart, M. (1999). The impact of giftedness on psychological well-being: What dose the empirical literature say? Roeper Review, 22:10-17.
Neihart, M., Reis, S. M., Robinson, N. M. & Moon, S. M. (Eds). (2003). The social and emotional development of gifted children: What do we know? Waco, TX: Prufrock. 
Fouladchang, M., Kohgard, A. & Salah, V. (2010). A study of psychological health among students of gifted and nongifted high schools. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5: 1220-1225.
Porter, L. (2005). Gifted young children: A Guide for teachers and parents (2nded). Sydney: Allen & Unwin.
Raschke, D. & Bronson, J. (2006). Benefits of inclusive classrooms for all. http://www.uni.edu­/coe­/inclusion/philosophy/benefits.html.
Safavi, M., Mahmoudi, M. & Balilashak, N. (2010).  Comparative assessment of mental health of gifted and average students of junior high school. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 2027–2033.
Sayler, M.F. & Brookshire, W.K. (1993).Social, emotional and behavioral adjustment of accelerated students, students in gifted classes, and regular student in eighth grade. Gifted Child Quarterly, 37:150-154.
Schwartz, I. S., Odom, S. L. & Sandall, S. R. (2008). Including Young children with Special Needs. Retrived from https://www.naeyc.org/files/yc/file/200903/BTJWatson.pdf. 1-8.
Scudder, L. & Papa, P. (2007). School – Based health centers. Available at: WWW.sciencedirect.com.
Shavinina, L.V. (2009). International Handbook on Giftedness Part On‌.Universit´e du Qu´ebec en Outaouais D´epartement des sciences administrative.
Silverman, I. K. (1995). Highly gifted children. In J. l. Genshafat, M. bireley & C.L. Hollinger (Eds ), Serving gifted and talented students: A resource for school personnel ( pp.124 – 160). Austin, TX : PRO – ED.
Sivevska, D. (2010).Instigation and development of gifted in school. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 2: 3329-3333.
Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius. P. & Worrell. F. C. (2011). Rethinking Giftednessand Gifted Education: A Proposed Direction Forward Based on Psychological Science. Psychological Science in the Public Interest, 12: 3-54.
Swiatck, M.A. (2002). Adecadc of longitudinal research on academic acceleration through the study of mathematically prccocious youth. Roeper Review, 24: 141-144.
Tay, H. U. (2016). Investigating engagement in a blended learning Course. Cogent Education, 3, 1-13.
Tucker, B., Hafenstein, N. L., Jones, S., Bernick, R. & Haines, K. (1997). An
    integrated‐thematic curriculum for gifted integrated‐thematic curriculum for gifted learners. Roeper Review, 19, 196-199.
Thomas, G. (1997). Inclusive schools For and Inclusive society. British journal of special Education. 24 103–107.
Villatte, A., Courtinat-Camps, A. & Léonardis, M. (2014). Typology of Self-Concept of Adolescents in France: A Comparison of Gifted and Nongifted French High School Students. Roeper Review, 36, 30-42.
Wassermann, S. (2000). Serious players in the primary classroom: Empowering children active learning experiences. New York: Teachers College Press.
Watkins, D. & Astilla, E. (1980). The reliability and validity of the coopersmith selfesteem Inventory for a sample of Filipino high School girls. Educational &Psychological Measurement, 40, 251-254.
Zeidner, M. & Shani-Zinovich, I. (2015). A comparison of multiple facets of self-concept in gifted vs. non-identified Israeli students. High Ability Studies, 26, 211-226.