مقایسه اهداف و محتوای برنامه درسی اجرا شده با برنامه درسی قصد شده در مراکز پیش دبستانی شهر کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

3 استادیار دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اهداف و محتوای برنامه درسی اجرا شده و مقایسه آن با برنامه درسی قصد شده در مراکز پیش دبستانی شهر کرمان انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر کیفی و جامعه پژوهش کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدکودک‌های شهر کرمان بودند. روش نمونه گیری با توجه به هدف و روش پژوهش به صورت هدفمند و 9مرکز پیش دبستانی انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل چک لیست مشاهده، مصاحبه نیمه ساختار یافته و بررسی اسناد بود. از روش
مثلث سازی برای اعتماد پذیری پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد، بیشترین هدفی را که مراکز پیش دبستانی دنبال می‌کنند پرورش مهارت‌های ذهنی و پرورش مهارت‌های زبان فارسی است. تمامی مراکز از عناوین محتوایی فعالیت‌های قرآنی، شعر و سرود، بحث‌ و‌ گفت‌و‌گو، نقاشی، بازی و کاردستی استفاده می‌کنند. همچنین، اهداف در برنامه درسی اجرا شده تا حدود زیادی با برنامه درسی قصد شده مطابقت دارد اما در مورد محتوا بین برنامه درسی اجرا شده، با برنامه درسی قصد شده تفاوت وجود دارد. در واقع تمامی مراکز از عناوین محتوایی استفاده می کنند. اما نحوه استفاده آنها به صورت متعادل و درست و منطبق با برنامه درسی قصد شده نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing aims and content implimennted curriculum with intended curriculum in preschool centers in Kerman

نویسندگان [English]

  • Malihe Mirzaei 1
  • Parvin Ahmadi 2
  • Afsaneh Naraqizadeh 3
چکیده [English]

The current research is carried out aiming at studying the objectives and content of the implemented curriculum and comparing with the intended curriculum in preschool centers in the city of Kerman. The research method used for this paper is qualitative and the population consists of all preschool centers and kindergartens in the city of Kerman. The sampling method was chosen according to the objective and the research method; thus 9 preschool centers were purposefully selected. Research means included observation checklist, semi-structured interviews, and document review. Triangulation method was used for the reliability of the research. The findings show that the ultimate objective that most preschools pursue is to improve mental skills and Persian language skills. Content categories of Quranic activities, poetry, hymnody, debate, painting, games and handicrafts were used in all centers. Moreover, objectives of the implemented curriculum corresponded with the intended curriculum to a large extent; however, contents of the implemented curriculum were different from the intended curriculum. In fact, all centers use content categories, but the way they are used are not in accordance with the balanced, appropriate intended curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • objectives of curriculum
  • content of curriculum
  • implemented curriculum
  • intended curriculum
  • pre-school
آقازاده، احمد (1383). مسائل آموزش و پرورش ایران. تهران: سمت.

آلن، آیلین و هارت، بتی (1370). آموزش و پرورش در کودکستان. ترجمۀ محمد حسین نظری نژاد. تهران‌: آستان قدس رضوی.

آوردی، کورتیس (1380). برنامۀ درسی برای کودکان پیش‌دبستانی، ترجمۀ محمد اطهاری، تهران‌: محراب قلم.

بای، نرجس‌ (1389). بررسی ‌‌تأثیر دورۀ پیش‌دبستان بر رشد خلاقیّت دانش‌آموزان کلاس اول ابتدایی شهرستان گنبد کاووس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامۀ طباطبایی.

بهشتی، سعید (1386). کودک در خانواده (اصول اساسی روش جهانی و مشهور مونته‌سوری). تهران: بین‌الملل.

پوشنه، کامبیز.، خسروی، علی‌اکبر و پورعلی، پریناز (1391). ارزشیابی میزان کیّفیت برنامه‌های مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران، اندیشههای نوین تربیتی، 11(1):29-58.

دلاور، علی (1388). روش تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی. تهران: ویرایش.

رحمتی، عباس و امیری مقدم، محمد (1391). ‌‌تأثیر آموزش پیش‌دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی استان کرمان، فصلنامه پژوهشگران فرهنگ،11‌(31): 87-108.

روحی، افسر و هشتجین، بهنام‌ (1390). ‌‌تأثیر آموزش‌های پیش دبستانی بر رشد مهارت‌های شفاهی دانش‌آموزان آذری زبان در پایۀ اول ابتدایی، فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی،10(39):25-50.

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش‌ (1391). سند ملّی برنامۀ درسی، تهران‌: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.

دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی‌ (1387). راهنمای برنامۀ درسی دورۀ پیش‌دبستان، تهران: مدرسه

دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی‌ (1390). راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزش و پرورش دوره پیش‌دبستانی. تهران: مدرسه.

سپاسی، حسین.، شهنی ییلاق، منیجه و باقری، صرفناز (1388). مقایسۀ عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ اول دبستان بر حسب جنسیّت و آموزش‌های پیش دبستانی با کنترل هوش، مجله علوم تربیتی، 16(2):93-112.

سی‌فلت، کارل و نیتا، باربور‌ (1372). آموزش و پرورش در دوران نخستین کودکی، ترجمه سوسن سیف. تهران‌: دانشگاه الزهراء(س).

صافی، احمد (1386). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، تهران: سمت.

طباطبایی، حمید (1390). بررسی میزان مطابقت برنامه‌های دینی اجرا‌شده در دورۀ پیش دبستان از نظر اهداف و محتوا با مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

طالب‌زاده نوبریان، محسن‌ (1384). اصول برنامه‌ریزی پیش از دبستان، تهران‌: جهاد دانشگاهی واحد تهران.

عباسی، عبدالله (1382). طراحی الگوی برنامۀ درسی بهینه برای دورۀ کودکستان، نقد و بررسی وضعیت این دوره در مقایسه با آن الگو، رسالۀ دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

فتحی واجارگاه، کورش (1388). اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی، تهران: بال.

کول، ونیتا (1387). برنامۀ آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان، ترجمۀ فرخنده مفیدی. تهران: سمت.

گال، مردیت، بورگ، والتر و گال، جویس (1387). روش‌های تحقیق کمّی و کیّفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمۀ نصر و همکاران، تهران:سمت.

مفیدی، فرخنده (1390). مبانی آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان، تهران: سمت.

میدانی پور، زهرا (1380). بررسی وضعیت موجود مراکز پیش دبستانی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران از دیدگاه کادر آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب برای آنها، رسالۀ دکتری دانشگاه شهید بهشتی.

Bennett, J. (2005). Curriculum issues in national policy-making European. Early Childhood Education Research Journal, 13(2):5-23.

Katherine A. Magnuson, Christopher Ruhm. & Jane Waldfogel(2007). The persistence of preschool effects: Do subsequent classroom experiences matter? early childhood Research Quarterly, 22:18-38.

Majilinda. Gjeloj. (2013). Effects of preschool education in preparing children for the first grade in terms of linguistic and mathematics development, creative education, 4(4): 263-268.

Melissa Harvey clark. (2009). Impact of preschool education on reading achivment of kindergarten through fifth grede student, The university of southern Mississippi.

Moore Anna C, Sadika Akhter. & Frances E. Aboud (2008). Evaluating an improved quality preschool program in rural Bangladesh, International Journal of Educational Development, 28: 118-131.

Nirmala Rao, Jin Sun, Jing Zhou. & Li Zhang.(2012). Early achievement in rural china: The role of preschool experience, early childhood research Quarterly, 24:66-76.