تبیین رویکرد پدیدارشناسی در برنامه درسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی دکترای دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هر نوع نظام تربیتی که با انسان رابطه دارد، نیازمند نوعی نظریۀ تربیتی است و بدون آن، تعلیم و تربیت بی‌پایه و اساس خواهد بود. پدیدارشناسی به‌عنوان یک دیدگاه فلسفی که در قرن بیستم ظهور کرده است، به جهان و انسان به شیوه‌ای متفاوت نگاه می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و کاربرد پدیدارشناسی در تعلیم و تربیت و برنامه درسی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- اسنادی و باهدف تبیین و روشنگری مفاهیم و ایده های کاربردی آن در حوزۀ برنامه درسی صورت گرفته است. از مهمترین نقاط قوت پدیدار شناسی این است که به استقبال تغییر ، کثرت و نواندیشی در همه ابعاد برنامه درسی می رود و در خصوص هرگونه استانداردسازی روش‌های تعلیم و تربیت در حیطه های مختلف برنامه درسی شامل اهداف ، شرایط و محتوا ها، روشهای آموزشی و ارزشیابی هشدار جدی می‌دهد. در واقع پدیدارشناسی با اتخاذ روشهای منحصر به فرد این امکان را فراهم می آورد که از طریق ارتباط نزدیک‌تر و ملموس‌تر با پدیده‌های تربیتی، اقدامات مؤثرتری را برای بهبود مجموعه روابط تربیتی در نظامهای آموزشی انجام ‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the phenomenological approach in the curriculum

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Mahrouzadeh 1
  • Forooz Jalilinia 2
چکیده [English]

Any educational system that is associated with human educational theory is in need of a Without it, education would be unfounded. Phenomenology as a philosophical perspective that has emerged in the twentieth century man looks at the world and a different way. This study aimed to establish the position and use of phenomenology in the curriculum. This study, using analytical documents and aimed to explore and clarify the concepts and ideas in the curriculum has been applied. Phenomenology is the most important strengths Welcomed the change, diversity and innovation in all aspects of the curriculum. And Warning that on any standardization of methods of education in different areas of the curriculum Included Objectives, terms and content, teaching methods and evaluation. In fact, phenomenology by adopting unique methods make it possible to bring, Through closer links and more intuitive with the facts of Education do be Effective measures to improve educational relations in educational systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Educational researches
  • Lived Experience
  • curriculum
اسمیت، ریچارد (1375). سرآغاز پدیدارشناسی، ترجمۀ شهرام پازوکی،تهران: فرهنگ.##

آلن، داگلاس (1375). پدیدارشناسی دین، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.##

باقری، خسرو و همکاران (1389). رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفۀ تعلیم و تربیت، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.##

باقری، خسرو (1388). دیدگاه‌های جدید در فلسفۀ تعلیم تربیت. تهران: علم.##

باقری، خسرو (1389). درآمدی بر فلسفۀ آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران. ج اول. تهران: علمی و فرهنگی.##

باقری، خسرو و باقری، محمد‌زهیر (1390). مبانی فلسفی و روان‌شناختی تعلیم و تربیت: بررسی تطبیقی دیدگاه‌های سهروردی و هوسرل، پژوهش‌نامه مبانی تعلیم تربیت، ش .1##

برخورداری، رمضان و باقری، خسرو (1391). پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت: مؤلّفه‌های روش‌شناختی پدیدارشناسی در تعلیم و تربیت، مشهد: دانشگاه فردوسی. ##

بل، دیوید (1376). اندیشه‌های هوسرل، ترجمه فریدون فاطمی. تهران: مرکز.##

بور، گ؛ گال، جویس گال و مردیت دامین (1385). روش‌های تحقیق کمّی و کیّفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، ترجمۀ احمدرضا نصر و همکاران، تهران: سمت.##

دارتیگ، آندره (1373). پدیدارشناسی چیست؟ ترجمۀ محمود نوالی، تهران: سمت.##

روژه ورنو و ژان وال و همکاران (1372). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، ترجمۀ یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.##

ریخته گران، محمدرضا (1382). مقالاتی دربارۀ پدیدارشناسی، هنر، مدرنیته، تهران: ساقی.##

سجادی، سید جعفر (1378). فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی، تهران: سعدی.##

صادقی، محمدرضا (1388). تبیین دیدگاه‌های پدیدار‌شناختی ادموند هوسرل و دلالت‌های تربیتی آن، پایان‌نامه دانشگاه علامه طباطبایی.##

فتحی واجارگاه، کورش (1392). برنامۀ درسی به‌سوی هویّت‌های جدید، تهران: آییژ.##

طهماسب زاده‌، داوود (1387).‌ مدل مفهومی برنامۀ درسی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی‌، رسالۀ دکتری دانشگاه شهید بهشتی.##

کانت، امانوئل (1374). تعلیم و تربیت، ترجمۀ غلامحسین شکوهی؛ جلد چهارم، تهران: دانشگاه تهران.##

لاگوست، ژان (1376). فلسفۀ در قرن بیستم، ترجمۀ رضا داوری اردکانی، تهران: سمت.##

ملکی، حسن (1382). برنامه‌ریزی درسی: راهنمای عمل، تهران: پیام اندیشه.##

مهرمحمدی، محمود ( 1385). نظریۀ هوش چندگانه و دلالت‌های آن برای برنامۀ درسی و آموزش، فصلنامۀ تعلیم و تربیت، پیاپی88،22(4):31-7.##

مهرمحمدی،محمود و همکاران (1391). برنامۀ درسی، نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها، تهران: سمت.##

هوارث، دیوید (1377) «نظریه گفتمان»، ترجمۀ سید علی اصغر سلطانی، فصلنامۀ علوم سیاسی، شمارۀ 2: 182- 156.##

هوسرل، ادموند (1381). بحران علم اروپایی و پدیده‌شناسی استعلایی، ترجمۀ کامران ساسانی، در: متن برگزیده از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، چاپ دوم، تهران: نی.##

هوسرل، ادموند (1382). تأملات دکارتی، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، ج 2، تهران: نی.##

هوسرل، ادموند (1386). ایدۀ پدیده‌شناسی، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، تهران: علمی و فرهنگی.##

الیاده، میرچا (1375). دین‌پژوهی، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.##

 

Aoki, T. (1986). Curriculum in a new key: The collected works of Ted T. Aoki (with a prefaceby Rita L. Irwin and an introduction by William F. Pinar). Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.##

Aoki, Ted T. (1988). Towards Dialectic between the Conceptual Word and the Lived World: Transcending Instrumentalism in Curriculum Orientation.##

Ashloufeccy, v. (1991). Moral Language and Pedagogical Experience. The Journal of Curriculum Studies.##

Burch, R. (1991) phenomenologyand Human Science Reconsidered, Phenomenology and pedagogy.##

 Chamberlin, j. G. (1974). Phenomenological methodology and understanding education: collected essays, London: Teachers colleye press.##

Denzink, Norman. & Lincoln, yvonas, (1998). strategies of qualitative inquiry”, thousands oaks, California: sage publications.##

Howarth,j. (1999). Phenomenology, epistemic Issues in Encyclopedia of Philosophy, Version 1,0, London: routledge.##

Husserl, E (2008). Introduction to logic and theory of knowledge. Translated by Claire Ortiz hill. Netherland, spring.##

Langeveld, M.J.(1983). Reflect ions on Phenomenology and Pedagogy, Phenomenology and Pedagogy, Vol.1, No.1.##

Levin. M. (2001). Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy. London (Canada). Althouse Press.##

makyoun, T. (1980). Curriculum in a new key: The collected works(with a prefaceby Rita L. Irwin and an introduction by William F. Pinar). Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.##

Miller, Robert, brewer. (2003). the A-Z of social research a dictionary of kwy social sience research concepts.##

Moustakas, c.e. (1994). phenomenological research methods. Thousand oaks, CA: sage publication.##

Pinar, W. (Ed.) (1991).contemporary curriculum Discourses. (ed) Scottsdale, Gorsuch scarisbrick.##

Pinar, W. (Ed.) (1995). International handbook of curriculum research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.##

Priest, h, (2002). an approach to the phenomenological analysis of data, news researchers, 10 (2), 50-63.##

Short E. (2008).Understanding of curriculum research. Mehr- Mohammadi M, translator. Tehran: Samt Publication.##

Smith, D. G (1985). challenges of globalization to teaching and vice versa. alberta. journal of educational research.##

Van Manen M. (1991). The tact of teaching: The meaning of pedagogical thoughtfulness. London: Althouse Press.##

Van Manen M. (1998). Childhood’s secrets: Intimacy, privacy and the self reconsidered. New York: Teachers College Press.##

Van Manen M.(1982). Phenomenological pedagogy. Curriculum Inq.12(3):99-283.##