نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده و سازگاری زناشویی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: باورها، شناخت و اسطوره‌هایی که در اذهان افراد از جمله زوج‌ها وجود دارد در نحوه ارتباطات آنها تاثیر می‌گذارد. شناخت این باورها و نفوذ آنها را در زوج‌ها، کارکرد خانواده، در سازگاری زناشویی و تداوم این ارتباط، نمی‌توان نادیده گرفت. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی کردن نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده و سازگاری زناشویی زوج‌های که به دادگاه خانواده در مجتمع قضایی خانواده در شهر تهران، مراجعه کرده‌اند. بدین منظور 200 نفر از میان زوج‌های که برای طلاق به این مجتمع مراجعه کرده بودند با استفاده از شیوه نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند.آزمودنیها سه پرسشنامه باورهای ارتباطی و سازش پذیری و پیوستگی کارکرد خانواده(ویرایش سوم)را کامل کردند. یافته‌ها و نتایج به دست آمده از دو بعد توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در فرضیه اول بین مردان رابطه معنی‌دار معکوس در سطح 01/0 p < بین پیوستگی مردان و دو خرده مقیاس عدم تغییر پذیری همسر و کمال گرایی جنسی مشاهده شد و در بین زنان در سطح
05/0 p < رابطه معنی‌داری در دو خرده مقیاس نبود تغییرپذیری همسر و تفاوتهای جنسیتی پیوستگی مشاهده شد. در فرضیه دوم بین باورهای ارتباطی و سازش پذیری کلاً رابطه معنی‌داری وجود نداشت، اما بین خرده مقیاس نبود تغییرپذیری همسر و سازش پذیری زنان رابطه معنی‌داری در جهت معکوس 05/0 p < مشاهده شد. بین باورهای ارتباطی و سازش پذیری مردان نیز در خرده مقیاسهای نبود تغییرپذیری همسر و کمال گرایی جنسی همبستگی معکوس و مستقیم در سطح 01/0 p < مشاهده شد. جداول تحلیل رگرسیون برای هرکدام از متغیرهایی با رابطه معنی‌دار نیز محاسبه شد. نتایج این پژوهش به ضرورت توجه کردن به تفکرات غیرمنطقی، مختص رابطه، و استفاده کردن از کلاسهای آموزشی، جهت تصحیح این تفکرات، و به رویکردهای درمانی رفتاریـ شناختی جهت سازگاری زناشویی و افزایش کارکرد خانواده تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of communication beliefs in family functioning and marital adjustment

نویسندگان [English]

  • M. Eslaamee
  • S. Seif
چکیده [English]

People's beliefs and cognitions affect the way they communicate. As such they can not be overlooked when considering family and marital life. To explore the role of such beliefs in family functioning and marital adjustment, a set of 200 volunteers who had come to a family court house to file for divorce were given a questionnaire on communication beliefs, adjustability, and family functioning. Data analysis yielded the following significant results: family functioning is negatively related to spouse's lack of adjustability and sexual perfectionism among men respondents; spouse's lack of adjustability is related to sexual differences among women respondents; women's adjustability was negatively related to their spouse's lack of adjustability; men's communication beliefs were positively related to their adjustability. Thus, pointing out the necessity of paying attention to the correction of irrational thoughts through educational courses and cognitive-behavioral approaches aimed at improving the family functioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family functioning
  • adjustability
  • communication beliefs
  • continuity