بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش معنوی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

4 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

نوع نگاه انسان به امور و همچنین دامنه و گستره این نگاه، نوعی جهان بینی را برای انسان به وجود می آورد و البته در تأثیری متقابل، جهان بینی فرد نیز به نگاه او جهت می‌دهد. حوزه تفکر انسان شامل امور مختلفی است که معنویت و هوش معنوی یکی از آن حیطه ها محسوب می شود. از جمله لوازم زندگی فکورانه، داشتن ذهنیت فلسفی با سه شاخصه جامعیت فکر، ژرفانگری و انعطاف‌پذیری است که وجودشان در تفکر فلسفی، در نحوه تجلی و بروز آن‌ها در اندیشه فرد، رفتار مسئله گشایی او و نیز زندگی منطقی‌اش، خود را نشان می‌دهد.براین اساس هدف پژوهش حاظر بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفس و هوش معنوی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.روش پژوهش توصیفی –همبستگی بود.جامعه آماری تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بود که تعداد 399 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.نتایج با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان دهنده آن بود که به جز عدم وجود رابطه معنادار بین انعطاف‌پذیری و درک سرچشمه هستی، بین سایر خرده مقیاس‌های دو متغیر اصلی پژوهش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between graduate students in mind, philosophical and spiritual intelligence shahid Chamran University

نویسندگان [English]

  • mansour marashi 1
  • hossein elhampour 2
  • masoud safaei moghadam 3
  • Hosein Elhampour 4
چکیده [English]

Abstract Viewpoint to human affairs, and also look at the range and scope of this, Creates an on Ideology for humans. And Of Course the interplay of individual viewpoint He also looked. Areas of human thought that involves different types of spirituality and spiritual intelligence is one of those areas, of Tool life the min, I recall three key characteristics of a philosophical mind, ccomprehensiveness, penetration and flexibility is the existence of philosophical thought In the expression of thought and its manifestation in the individual Decoding the logic of his life and his ,Spiritual intelligence and understanding, which includes two sub-scales associated with the existence and source of spiritual life, Meaningful, relevant, and is able to value and nurture the imagination of man can change his life to ,A person with high intelligence, intellectual flexibility, self-awareness, capacity for facing the difficulties and hardships that go beyond, Capacity for inspiration and intuition, holistic approach to the universe, in search of answers to fundamental questions of life, traditions and customs is a critical component of this mentality with the philosophical overlap, In a descriptive study-correlation between subjective philosophical and spiritual intelligence within the Shahid Chamran University graduate student has been examined. Results showed that the absence of any meaningful relationship between the flexibility and understanding the world, among other sub-scales of the two main variables, there was a significant positive relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual intelligence
  • philosophical of mind
  • integrity
  • spiritual life
آزادنیا، ابوالفضل.، کارآمد، اصغر.، سلطانی گردفرامرزی، سمیه(1389). هوش معنوی و تأثیرات آن بر سلامت جسمانی و روانی، فصلنامه یزد و یزدی‌ها، 2، (5)‌: 58-48.
اسمیت، فیلیپ‌جی (1370). فلسفه آموزش و پرورش، ترجمۀ سعید بهشتی، تهران: آستان قدس رضوی.
اسمیت، فلیپ جی(1374). ذهنیّت فلسفی در مدیریت آموزشی، ترجمۀ محمدرضا بهرنگی.تهران‌: کمال تربیت
افراسیاب پور، علی‌اکبر( 1388)، تعلیم و تربیت عرفانی، فصلنامۀ تخصصی عرفان، 5 (20): 13-36.
بازان، تونی (1387). ده راه‌حل برای رسیدن به نیروی نبوغ معنوی، ترجمۀ حوارازاد صالحی، تهران: پل.
جاویدی کلاته‌جعفرآبادی، طاهره و ابوترابی، رزیتا (1389)، ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد)، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 11، (1‌)1: 234-211.
حمید، نجمه و زمستانی، مهدی(1392)رابطۀ هوش معنوی و ویژگی‌های شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی. مجله پزشکی هرمزگان، 17(‌4): 347-355.
رقیب، مائده سادات و سیادت، سیدعلی (1388). بررسی نقش و جایگاه هوش معنوی در معناداری زندگی، همایش ملی معناداری زندگی.
زندوانیان نایینی، احمد.، صفایی مقدم، مسعود.، پاک سرشت، محمد جعفر و سپاسی، حسین(1388). شناسایی و تحلیل فلسفۀ آموزشی مربیان آموزش بزرگسالان استان یزد، مجلۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 5(‌3)‌: 26-3.
سخنور، ناهید و ماهروزاده، طیبه(1389)ذهنیت فلسفی و نگرش به روش‌های تدریس فعال در میان معلمان ریاضی(مقطع راهنمایی).مجله اندیشه‌های نوین تربیتی،6(‌3):67-94.
سراوانی، ناهید( 1386)، بررسی مقایسه‌ای ذهنیّت فلسفی دبیران متوسطه سه رشته ریاضی، تجربی وانسانی شهر زاهدان. دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
سلطانی، ایرج( 1375)، اندازه‌گیری‌ میزان ذهنیت فلسفی مدیران، نشریه مدیریت«تدبیر»، 62: 16-19.
سیف هاشمی، فخر السادات (1382). بررسی رابطۀ بین ذهنیّت فلسفی و میزان خلّاقیّت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهاندر سال تحصیلی 82-1381، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
شاه‌ولی، منصور.، کشاورز‌‌، مرضیه و شریف‌زاده،‌ مریم( 1386). پارادایم اخلاقی‌فلسفی متعالی در پژوهش‌های بحران‌های زیست محیطی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 2(3، 4): 31-44.
شهبازی دستجردی، راحله و میرشاهی جعفری، سیدابراهیم (1388). بررسی رابطۀ بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان، مجله علوم تربیتی (مجله علوم تربیتی و روانشناسی) دانشگاه شهید چمران اهواز، دورۀ5، (16)، 2: 58-41.
صفایی مقدم،مسعود(1389). مطالعه تحلیلی نهضت معنویت گرایی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت گرا :رویکردی اخلاقبنیان. مجله راهبرد فرهنگ، 12و13‌:87-110.
طالب پور، مهدی.، حسینی، علیرضا.، جباری، هادی و  جباری، مهدی (1384). بررسی و مقایسه ذهنیّت فلسفی مدیران، مربیان و - سرپرستان تیم‌های ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور. نشریه المپیک، 3،( 7):109-103.
عبدالله زاده،حسن(1388). ساخت واعتباریابی پرسش نامه هوش معنوی، تهران: روان‌سنجی.
فرامرزی، سالار.، همایی، رضا و حسینی، محمدسلطان (1388). بررسی رابطۀ هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، 3، (5): 23-7.
مرادی، مرتضی.، احمدی، علی اکبر و دارایی، محمدرضا (1389). نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در رهبری حضرت امام خمینی (ره): آیا رهبری حضرت امام (ره) مبداء الهی داشته است؟، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع). مدیریت اسلامی، (10) 18، (پیاپی‌81)، 7-36.
مشکات، محمد(1388). اهمیت التفات به وجود در معناداری زندگی، فصلنامۀ اندیشه‌نوین دینی، 5(‌16): 161-183.
موسوی،فرانک(1388). برنامۀ درسی معنوی در هزاره سوم.کرمانشاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
نکوئی سامانی، علی (1386). دین در دنیای مدرن، معرفت، 16(123)‌: 59-78.
یزدخواستی، علی و رضایی‌کیا، فهیمه (1385). بررسی رابطۀ ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران و نگرش معاونین‌شان نسبت به عملکرد آن‌ها، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 3: 109-119.
Aminuddin, Hassan (2009). Emotional and Spiritual Intelligences as a Basis for Evaluating the national Philosophy of Education Achievement - International Studies, Research Journal of International Studies,  Issue 12,PP:59-66.
Emmons R.A. (2000) is spirituality and intelligence? Motivation, cognition and the psychology of ultimate concern.International Journal for the Psychology of Religion, 10:3-26
Reich, K. H. (2001). Fostering Spiritual Development: Theory, Practice, Measurement, University of Fribourg, Switzerland, And pp: 1-17.
Sisk, Dorothy (2008). Engaging the Spiritual Intelligence of Gifted Students to Build Global Awareness in the Classroom, Journal Rutledge Taylor Francis Group, pp: 24-30.
Sohrabi F. (2008). Fundamental of spiritual intelligence. Journal of Mental Health. 1:30-33.
Vaughan F. (2002). what is spiritual intelligence? Journal of Humanistic Psychology.42:16-33