روش تدریس در هرمنوتیک فلسفی گادامر

نویسنده

چکیده

روش‌های تدریس در تعلیم و تربیت مبحث مهمی را شامل می‌شود. مقاله حاضر، روش تدریس مبتنی بر پرسشگری در تعلیم و تربیت را با توجه به هرمنوتیک گادامر بررسی می‌کند. در ابتدا، به تفاوت بین پرسش و توضیح مطلب از دیدگاه گادامر توجه کرده، برخی تفاوت‌ها و شباهت‌های بین این دو، مد نظر قرار می‌گیرد. پس از آن، مفهوم \"سؤال حقیقی\" از نظر گادامر، و امکان طرح چنین پرسشی از سوی معلمان بررسی می‌شود. سپس، درباره سه ویژگی روش پرسشگری با توجه به هرمنوتیک فلسفی گادامر بحث می‌شود. این سه ویژگی عبارت از: لاینفک بودن روش از محتوا، فروتنی (اذعان به ناکامل بودن دانسته‌های فرد) و دوری بودن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching method based on the Godamer's hermeneutic philosophy

نویسنده [English]

  • Mahin Chenari
چکیده [English]

Teaching methods are among the most important topics in education. One method that is based on asking questions (inquisitive) can be evaluated from the Godamer's perspective on hermeneutics. Godamer considers distinguishes between question and explanation although they have similarities. The concept of "true question" can be understood and used by teachers. Such method of teaching has three characteristics which are the inseparability of method and content, the acknowledgement of the imperfection of one's knowledge, and being cyclical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • philosophical hermeneutics
  • Godamer
  • quarry
  • power