تبیین نظریه انتقادی، تعلیم و تربیت انتقادی و دلالت‌های تربیتی آن از منظر فریره و ژیرو و نقد آن

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر معرفی دیدگاه تربیتی مبتنی بر نظریه انتقادی است. نظریه انتقادی محصول اندیشه‌های گروهی از نظریه پردازان اجتماعی آلمانی است، که در ارتباط با موسسه تحقیقات اجتماعی در شهر فرانکفورت بودند. آنها واژه \"صنعت فرهنگ\" را برای نشان دادن فرایند صنعتی شدن فرهنگ انبوه مطرح کردند. نتایج بررسی تعلیم و تربیت انتقادی نشان داد که این دیدگاه به طور عمیق از نظریه انتقادی متأثر است و مقوله «نقد»، «تغییر»، «گفتگو» و «رهایی» محور مطالعه آن‌ها را تشکیل می‌دهد. این مقاله درباره اصول اساسی نظریه انتقادی و تعلیم و تربیت انتقادی بحث می‌کند. نخست نظریه انتقادی به اجمال بررسی شده و کاربرد آن در زمینه تربیتی بررسی می‌شود. دوم به اصول مهم نظریه و تعلیم و تربیت انتقادی تأکید می‌شود. سوم درباره دیدگاه‌های تربیتی فریره و ژیرو بحث می‌شود. فریره به تعلیم و تربیت انتقادی مرتبط با توسعه آگاهی انتقادی توجه می‌کند و ژیرو ادعا می‌کند که مدارس از طریق برنامه درسی پنهان سلطه آموزشی را تحکیم می‌بخشند. چهارم درباره دلالت‌های آموزشی تعلیم و تربیت انتقادی بحث شده، و بخش پایانی مقاله به نقد و جمع بندی اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical theory and its educational implications: a critique of Freire and Giroux’s views

نویسندگان [English]

  • Hassan Dinaarvand
  • Mohsen Eamaani
چکیده [English]

The critical theory was the intellectual product of a group of German social theorists who worked at the Frankfort's Institution for Social Research. They coined the term "culture industry" to express the idea of culture being industrialized. As such it seems to have immensely influenced the critical perspective on pedagogy as "criticism", "change", "discourse", and "emancipation" are among its major concepts. The introduction of the said theory and perspective can be complimented by a critical discussion of the educational views of Freire and Giroux. For Freire, critical pedagogy is closely related to the development of critical awareness, while Giroux claims that schools strengthen their educational dominance through the hidden curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical theory
  • critical pedagogy
  • culture Industry
  • Freire
  • Giroux
  • educational dominance