تأثیر ارائة‌ محتوای الکترونیکی با سبک‌های آموزشی زبانی، دیداری-فضایی و حرکتی-جسمانی گاردنر بر یادگیری، درآموزش ترکیبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

  آموزش و پرورش می­کوشد تا به­وسیلة آموزش الکترونیک از جدیدترین فناوری­ها در یادگیری برای توسعه، بهبود کارآیی، و  فراهم­سازی عدالت آموزشی بهره گیرد. این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر سبک­های آموزش مبتنی بر هوش­های زبانی، فضایی و حرکتی-جسمانی گاردنر، بر پیشرفت تحصیلی در آموزش ترکیبی انجام گرفت. در این پژوهش 60 نفر از دانش­آموزان دختر سال سوم رشتة کامپیوتر هنرستان­های کاردانش شهر اصفهان شرکت داشتند، که به­طور تصادفی در دو گروه 30 نفری­ آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل از پژوهش، دو گروه از نظر نیمرخ هوش‌های چندگانه و مشخصات زمینه­ای مقایسه شدند و تفاوت معنی­داری­(در سطح05/0p< ) در دو گروه مشاهده نشد. همچنین، از یک پرسشنامة­ پیشرفت تحصیلی معلم ساخته به­عنوان پیش­آزمون و پس آزمون استفاده شد. آموزش در هر دو گروه به­صورت آموزش ترکیبی انجام شد. در گروه آزمایشی، علاوه بر روش مرسوم، از محتوای الکترونیکی محقق ساخته­ مبتنی بر هوش­های چندگانه استفاده شد. جهت تحلیل داده­های آماری از تحلیل کوواریانس چند­متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش، به­طور معنی­داری(در سطح05/0p< ) پیشرفت تحصیلی بالاتر دانش­آموزانی را که همراه با محتوای الکترونیک با سبک آموزشی فضایی آموزش دیده­اند، نسبت به دانش­آموزان گروه کنترل نشان می­دهد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of E-learning using multiple intelligence theory of Gardner on learning in Blended teaching

نویسندگان [English]

  • mehran farajollahi 1
  • elaheh badiee 2
چکیده [English]

Education attempts to improve its efficiency and equity through the last technologies using e-learning. This ‎quasi-experimental applied research, with the pre-test - post-test with control group method, aimed to explore ‎the effect of learning styles based on Linguistic, spatial and Bodily-kinesthetic ‎ Gardner intelligences on ‎Academic Achievement in blended-learning. In this study, 60 third-grade computer science students in ‎vocational schools of the Isfahan city participated. They were randomly enrolled into control and experimental ‎groups (30 student in each groups). Multiple intelligences profiles and background characteristics of two groups ‎did not differ significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple intelligences
  • e-Learning
  • Electronic Content
  • Blended Learning
  • Individual differences
آرمسترانگ، توماس(2000). هوش­های چند گانه در کلاس در س. ترجمه صفری، مهشید(1383). چاپ اول، تهران: مدرسه.
پوردنجانی، رحیم و غباری بناب، باقر(1390). تأثیر مداخله‌ای آموزش مبتنی بر نظریه‌ گاردنر برخودکارآمدی دانش­آموزان ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان، مجله پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری ، سال اول، شماره اول، پیاپی1، 73-86.
حاجی حسین نژاد، غلامرضا و بالغی­زاده، سوسن(1387). آموزش ریاضی ویژه دانش آموزان عادی و دیر آموز، چاپ اول، تهران: جهاد دانشگاهی تربیت معلم.
حاجی حسین­نژاد، غلامرضا.، حقانی، محمد و نیرو، محمد(1390). تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش­های چندگانه گاردنر بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش­آموزان اول دبیرستان، فصلنامه‌ مدیریت و رهبری، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار،سال پنجم،شماره ‏‏2 153-168‏
زندی، بهمن؛ ده باشی­شریف، فروزان(1389). راهبردهای پردازش و تدوین محتوای آموزش الکترونیک، چاپ اول، تهران: دانشگاه پیام نور.
عبدی، علی.، نوروزی، داریوش.، ملکی، حسن و ابراهیمی قوام، صغری(1390). مقایسه اثر بخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی. فصلنامه نوآوری­های آموزشی،10(1)،پیاپی 37، 101-120.
کیا، علی­اصغر(1388). نگاهی به آموزش مجازی(الکترونی).  کتاب ماه علوم اجتماعی، ‏13(24)،82 – 89 .
لطف­آبادی، حسین(1386). روان­شناسی تربیتی، چاپ سوم، تهران: سمت.
مهرمحمدی، محمود(1388). برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها.چاپ سوم، تهران: آستان قدس رضوی.
Benson, P. (2003). Learner autonomy in the classroom, Practical English teaching, New York: McGraw Hill.
Bersin, j. (2004). The Blended Learning Book: Best Practices, Proven Methodologies and Lessons Learned, San Francisco: Pfeiffer.
Douglas, O., Burton, K.S. & Reese-Durham, N. (2008). Journal of Instructional Psychology, 32(2),182-187 Douglas, O., Burton, K.S. & Reese-Durham, N. (2008). Journal of Instructional Psychology, 32(2),182-187.
Gangi, S. (2011). Differentiating Instruction Using Multiple Intelligences In The Elementary School,Classroom: A Literature Review, university of  Wisconsin-Stout Menomonie, Available at  ‎http://www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2011/2011gangis.pdf.
Gardner H., & Veenema S. (1996). Multimedia and Multiple Intelligence. The American Prospect.7(29), 69-75.
Moran, S.; Kornhaber, M.; Gardner, & H. (2006). Orchestrating Multiple Intelligences, Educational Leadership. Teaching to Student Strength, 64(1), 22-27.
McNamee, P., & McNamee, F. (2009). E-Learning & Multiple Intelligences Theory (MI) And Learner-Centred Instruction: Adapting MI Learning Theoretical Principles To The Instruction Of Health And Safety To Construction Managers. Journal of College Teaching & Learning, 6(2), 49-58.
Smith, G. H.(2011). The Effect of Teaching Style (taken from the Theory of Multiple Intelligences) on Retention Rate and Mastery of Topic, Heathwood Hall Episcopal School. Available from:  www.heathwood.org/ourprogram/SCJAS11doc/gSmith.pdf‌, Accessed 2013/4/3, 2:55.
Tiirmaa O.S, Torrao, S., Manninen,  j., Hansen, C., Laanpere, M., Pilt, L.,Valk, A. & Marandi,T. ( 2007).  B-Learn Project:  Research Reports & Examples of  Best Practices, Estonia: UT – University of Tartu (Estonia) ,Open University Centre.
Wikipedia, the free encyclopedia (2013). E-learning, http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning, accessed .18/2/2013.
Xie, J.,& Lin, R. (2009). Research on Multiple Intelligences Teaching and Assessment. Asian Journal of Management and Humanity Sciences, 4( 2-3). 106-124.
Yi-donga, F., Zhan-jib, G., Yun-duanc, F.,& Xiao-xiaa, W.(2011). ‏The Research ‎Of  E-Learning Environment Design Based On The Theory Of Multiple Intelligences. Education ‎And Management Engineering, 1(5), 49-54,