رمز گشایی متن نشانه ها یا علائم معنی دار در متن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه‌شناس و دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هیچ متنی بدون پیام نیست. بعضی متن­ها پیام­های آشکار، بعضی دیگر پیام­های پنهان، و بعضی هر دو پیام آشکار و پنهان ر دارند. خوانندگان متن، برای فهم آن، آگاهانه یا ناخودآگاه آن را تحلیل می­کنند. در خوانش متن سه حالت صورت می­گیرد. گاهی مؤلف ملاک است؛ گاهی خود متن یعنی، مرگ مؤلف مطرح است؛ و گاهی خود خواننده ملاک اصلی است. در هر حال اتفاقی که رخ می­دهد، تحلیل محتوای متن است. تحلیل محتوا، خواننده را به رمزگشایی متن سوق می­دهد. روانکاوی، زبان­شناسی، هرمنوتیک، جامعه­شناسی هنر، جامعه­شناسی ادبیات،  و جامعه­شناسی زبان از جمله دیدگاه­های بررسی متن هستند که هریک نشانه­هایی را برای تحلیل متن در نظر می­گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Texte, lecteur, secret, signification, Analse de contenue

نویسنده [English]

  • morteza monadi
چکیده [English]

 There is no text without a message. A number of text messages are overt, others are hidden and a number of texts have both overt and hidden messages. Text readers analyze a text consciously or unconsciously to understand its message. The reading of a text has three modes. The criteria are the authors themselves, the text, and the reader. Content analysis leads the reader to decoding of the text. Psychoanalysis, linguistics, hermeneutics, sociology, art or sociology of literature, and sociology of language, are different approaches to text analysis which consider different signs for textual analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • text
  • lecture
  • decrypt
  • Sign
  • and content analysis
بارکر، کریس(1387). مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد. ترجمۀ مهدی فرجی و نفیسه حمیدی. تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بتلهایم، برونو(1386). افسون افسانه­ها. ترجمۀ اختر شریعت­زاده. تهران: هرمس.
پاینده، حسین(1385). قرائتی نقادانه از آگهی­های تجاری در تلویزیون ایران. نقد ادبی و مطالعات فرهنگی. تهران: روزنگار.
پاینده، حسین(1390). گفتمان نقد: مقالاتی در نقد ادبی. تهران: نیلوفر.
پرستش، شهرام(1390). روایت نابودی ناب. تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران. تهران: ثالث.
پوینده، محمدجعفر(1390). درآمدی بر جامعه­شناسی ادبیات. جمعی از نویسندگان. گزیده و ترجمه پوینده محمد جعفر. تهران: نقش جهان مهر.
سید حسینی(1389). مکتب­های ادبی. جلد اول و دوم. تهران: نگاه.
سعید، ادوارد(1383). شرق­شناسی. ترجمۀ عبدالرحیم گواهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. چاپ چهارم.
صنعتی، محمد(1380). صادق هدایت و هراس از مرگ. بوف کور، تاریخ فرهنگی و اسطوره کُشی. تهران: مرکز.
فروید زیگموند(1378). تعبیر خواب و بیماری­های روانی. ترجمة ایرج پورباقر. تهران: مؤسسة انتشارات آسیا.
فروید، زیگموند(1379). آسیب­شناسی روانی زندگی روزمره. ترجمة محمدحسین وقار. تهران: اطلاعات.
فروید، زیگموند(1384). تفسیر خواب. ترجمۀ شیوا رویگران. تهران: مرکز.
فروید، زیگموند(1386). رویاها، سخنرانی­هایی در معرفی روانکاوی. ترجمۀ فرزام پروا. تهران: چشمه.
فروید زیگموند(1387). روانکاوی لئوناردو داوینچی. ترجمۀ پدرام راستی. تهران: ناهید.
کالر جاناتان(1386). فردینان دو سوسور. ترجمۀ کورش صفوی. تهران: هرمس.
کانرتون پل(1385). جامعه­شناسی انتقادی. آدورنو، هابرماس، بنیامین، هورکهایمر، مارکوزه و نویمان. مترجم : حسن چاوشیان. تهران: اختران.
گال مردیت و همکاران(1386). روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. جلد دوم مترجمان، احمد نصر و همکاران. تهران: سمت.
مارشال کاترین؛ گرچن ب. راس من(1377). روش تحقیق کیفی. مترجمان: دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
منادی، مرتضی(1389). روش کیفی و نظریه­سازی. مجله راهبرد. نشریه علمی - پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک. سال نوزدهم، بهار، شماره 54.
منادی، مرتضی(1392). مصرف­کننده­های فضاهای فرهنگی. بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه­دار تهرانی. فصلنامۀ علمی پژوهشی اجتماعی روانشناختی مطالعات زنان. دانشگاه الزهرا. دورۀ 11، شمارۀ 2، تابستان.
موشتوری، آنتیگون(1386). جامعه­شناسی مخاطب در حوزۀ فرهنگی و هنری. ترجمۀ حسین میرزایی. تهران: نی.
ناباکوف، ولادیمیر(1389). دربارۀ مسخ کافکا. ترجمۀ فرزانه طاهری. تهران: انتشارات نیلوفر.
هینیک ناتالی(1384). جامعه­شناسی هنر. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: انتشارات آگه.
هوی دیوید ک.(1378) حلقۀ انتقادی. هرمنوتیک تاریخ، ادبیات و فلسفه. ترجمه مراد فرهادپور تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
 
Bardin Laurence(1977). L’analyse de contenu. Paris، P.U.F.
Bernstein Basil. (1976). Langage et classes sociales. Codes socio - linguistiques et contrôle social. Présentation de Jean – Claude Chamboredon. Paris: Minuit. Le sens commun.
Bettelheim Bruno. (1976). Psychanalyse Des Contes de Fées. Paris: Collection Réponses/Robert Lafont.
Boumard Patrick. (1982). Un conseil de classe très ordinaire. Témoigner/Stock 2.
Bourdieu Pierre et Passeron Jean-Claud. (1971). La Reproduction، élément pour une théorie du système d’enseignement. Paris :Les Editions de Minuit. Le sens commun.
Bourdieu Pierre. (1989). Le sens pratique. Paris: Les éditions de Minuits.
Freud Sigmund. (1989). Cinqu psychanalyse. Paris: P.U.F.
Hess Rémi. (1989). Le lycée au jour le jour. Paris :Meridiens Klincksieck.
Lapassade Georges. (1991). L’ethnosociologie. Meridiens Klincksieck. Paris.
Laplantine Francois. (2000). La description Ethnographique. Paris: Nathan، Université.
Le Play Frédéric. (1989). La Méthode Sociale. Paris: Meridiens Klincksieck.
Lourau René. (1988). Le journal de recherche. Paris: Meridiens Klincksieck.
Luze Huber de. (1997). L’ethnométhodologie. Paris:  Edition anthropos.
Plaisance Eric. (1986). L’enfant، la maternelle، la société. Paris: P.U.F. L’éducateur.
Segalen Martine. (1987). Objets domestiques de la vie ouvriere. Ethnologie francaise، t 17، no 1.
Sirota Régine .(1988). L'école primaire au quotidien. Paris: P.U.F. Pédagogie d'aujourd'hui.