ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث شهر ری انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های مجازی دانشکده مذکور تشکیل می‌داد که تعداد آنها در سال تحصیلی 89-1388، 1926 نفر بود و از این میان تعداد 325 نفر نمونه به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش \"پرسشنامه سنجش ارزش- رضایتمندی از خصوصیات نظام‌های یادگیری الکترونیکی\" لوی(2006)، بود. برای وارسی روایی از شیوه‌های روایی محتوایی، سازه و صوری و نیز برای تعیین میزان پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و برای ابزار مذکور در سازه‌های ارزش و رضایتمندی میزان پایایی به ترتیب 953/0 و 944/0 بود. نتایج نشان داد که هیچگونه رابطه معناداری بین سازه‌های ارزش و رضایتمندی وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که این دو سازه ساختارهای عاملی متفاوتی داشته و تحلیل عاملی هر یک به استخراج عوامل متفاوت منجر شد. بر این اساس تحلیل عاملی تأییدی در سازه ارزش چهار عامل پشتیبانی محیطی یادگیرنده‌ها؛ فن‌آوری؛ پشتیبانی فنی و همکلاسی‌ها و درس و استاد با واریانس تراکمی حدود 5/61%؛ در سازه رضایت‌مندی به استخراج عوامل چهارگانه درس و استاد؛ دسترسی پذیری؛ فنآوری و پشتیبانی فنی؛ یادگیرنده و همکلاسی‌ها، با واریانس تراکمی حدود 50%، منجر شد. علاوه بر این‌ها نتایج بررسی داده‌ها با استفاده از «ابزار تحلیل ماتریسی شبکه ارزش رضایتمندی» نشان داد که وضعیت اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی مورد نظر(دانشکده مجازی علوم حدیث) در هر یک از ابعاد چهارگانه و در ارتباط با کل نظام نیز نسبتاً متوسط است. ضمناً، نتایج تحلیل داده‌ها با «ابزار محک‌زنی لویس» نیز نشان داد که وضعیت اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی مورد نظر، در هر یک از ابعاد چهار گانه نسبتاً متوسط و در ارتباط با کل نظام نیز متوسط و تا حدی خوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Electronic Learning System at the virtual college of Oloome Hadees

نویسندگان [English]

 • Yazdaanee
 • Ebraaheemzaadehy
 • Zandee
 • Aleepoor
 • Zaare
چکیده [English]

To evaluate the effectiveness of the E-learning program at the virtual college of Oloom Hadees, a questionnaire on valuing and satisfaction was administered to a sample of 325 students. The reliability of the instrument was assessed to be 0.95. The analysis of the collected data showed no significant relationship between valuing and satisfaction as they have different factorial structures. Valuing seems to be a function of environmental support for the learners, technology, technical support and classmates, and subject and teacher collectively explain 61.5% of the variance. Satisfaction, on the other hand, seems to be a function of subject and teacher, accessibility, technology and technical support, and the learner and classmate which together explain to 50% of the variance. Further analyses of the data revealed that the effectiveness of the program is rather moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • Effectiveness
 • E
 • learning
 • valuing
 • Satisfaction
 • Oloom Hasees