ذهنیّت فلسفی و نگرش به روش‌های تدریس فعال در میان معلمان ریاضی (مقطع راهنمایی)

نویسندگان

چکیده

امروزه نظام‌های آموزشی هــمّ خود را عمدتاً به انتقال معلومات و مهارت‌ها معطوف داشته اند و حال آنکه نخستین رسالت نظام‌های آموزشی، آموزش \" چگونه فکر کردن \" است . از آنجا که پرورش قوه تفکر، منوط به قدرت اندیشه و ذهنیّت فلسفی معلمان و نیز شیوه تدریس آنها است، پژوهش حاضر درصدد است تا نخست ذهنیّت فلسفی معلمان را بسنجد سپس ارتباط هر یک از ابعــاد سه گانه ذهنیّت فلسفی معلمــــان (تعمّق، جامعیّت و انعطاف پذیری) را با نگرش آنها نسبت به روش‌های تدریس فعال بررسی کند. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دبیران ریاضی مدارس راهنمایی دخترانه شهر اصفهان (216 نفر) بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 88 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه پیش ساخته ذهنیّت فلسفی و نیز پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنجش روش‌های تدریس فعال است. روایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ محاسبه شد. این ضریب برای پرسشنامه ذهنیّت فلسفی 84% و برای پرسشنامه نگرش به روش‌های تدریس فعال 77% به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی بااستفاده از مشخصه‌های آمار توصیفی ودر سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی، آزمون تی تک متغیره و رگرسیون چندگانه استفاده شد. بر طبق نتایج بین ذهنیّت فلسفی و نگرش به روش‌های تدریس رابطه معنادار در سطح 01/0وجوددارد. بین ابعاد ذهنیّت فلسفی، بعد جامعیّت بامیانگین 136/4 سطح بالاتری را نسبت به دو بعد تعمّق و انعطاف پذیری در میان معلمان به خود اختصاص داد. همچنین بین هریک از ابعاد جامعیّت، تعمّق و انعطاف‌پذیری ذهنیّت فلسفی و نگرش به روش‌های تدریس فعال رابطه معنادار وجود دارد، اما رابطه بین بعد انعطاف پذیری و نگرش به روش‌های حل مسئله، اکتشافی وپروژه درمرتبه اول، قراردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical mentality and attitude towards active teaching methods among middle school math teachers

نویسندگان [English]

  • N. Sokhanvar
  • T. Mahroozade
چکیده [English]

To assess the philosophical mentality and the attitude of math teachers towards the active methods of teaching, a sample of 88 middle school math teachers was randomly selected from among a population of 216 in Esfahaan. Two instruments were used: the P.M. and A.T.M. Questionnaires with 0.84 and 0.77 reliability respectively. Results show a significant relationship between philosophical mentality and attitude towards active teaching methods. Within the philosophical mentality, the comprehensive dimension was higher than the other two. The flexibility dimension was highly correlated to problem solving methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophical mentality
  • active teaching methods
  • attitude
  • math teachers