بررسی رابطة سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید رجائی

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة سبک­های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس مقطع متوسطة شهرستان ری است. این پژوهش از نوع توصیفی– همبستگی بوده و  جامعة آماری آن معلمان و کادر اجرایی دبیرستان­های دخترانه و پسرانة شهرستان ری است و 738  دبیر از میان 1792 نفر به­عنوان نمونة پژوهش در نظر گرفته شدند. برای تعیین سبک رهبری و یادگیری سازمانی از دو پرسشنامة محقق ساخته استفاده شد. برای تعیین پایایی از تحلیل عاملی و روش لوپ استفاده شد و در نهایت، پایایی محاسبه شده برای پرسشنامة سبک رهبری به­روش آلفای کرونباخ 87/0 و برای پرسشنامة یادگیری سازمانی 94/0 به­دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، روش آمار توصیفی و آمار استنباطی(رگرسیون چندگانه به­روش گام به­گام و ضریب همبستگی پیرسون) به­کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد بین سبک­های رهبری مدیریتی، مشارکتی، تبادلی، اخلاقی، پست مدرن، و اقتضایی  با یادگیری سازمانی رابطة معنادار و مثبت وجود دارد و این متغیرها در مجموع 63 درصد واریانس یادگیری سازمانی را تبیین  می­کنند. رهبری مشارکتی بیشترین سهم را در تبیین یادگیری سازمانی دارد(45 درصد). به بیان دیگر، مدارسی که  مدیر آنها دارای سبک رهبری مشارکتی است، از یادگیری سازمانی در حد مطلوبی برخوردار هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between managers' leadership styles and organizational learning in schools

نویسندگان [English]

  • esmat elzami 1
  • mohammad mirkamali 2
  • majeed ebrahim damandi 1
چکیده [English]

The main purpose of this research is to study of the relationship between the manager's leadership styles and Organizational learning among Ray city high school. Statistical Society in high school girls and boys, including three areas Rey city area 1, area 2 and is Kahrizak. Among the census method all high schools (68 high school) in the study were considered as examples. Two questionnaires were used to determine leadership style and organizational learning. Factor analysis and Loop method were used to determine the reliability and finally calculate reliability using Cronbach's alpha for the questionnaire leadership style 0/87 and for organizational learning questionnaire 0/94 obtained. This descriptive study - data correlation and analysis of descriptive and inferential statistics (multiple regression stepwise method and pierson corralation) was used. Results showed the leadership styles of Managerial, Participative, Transactional, Post Modern, Contingency and Moral There is a significant and positive relationship with organizational learning and in total 63% of variance in organizational learning are explained. Participative leadership is the most important contribution (45%) in explaining organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership style
  • organizational Learning
  • High schools
الهیاری، رحمت­الله(1389). بررسی رابطه بین توانمند سازی، کارکنان و یادگیری سازمانی در حوزه ستادی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
خانعلیزاده، رقیه؛ کرد نانیچ، اسدالله؛ فانی، علی اصغر و مشبکی، اصغر(1389). رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی(مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس ). پژوهش­نامه مدیریت تحول. 2 (3).20- 45
رابینز، استیفن پی. و دی سنزو، دیوید ای.(1998). مبانی مدیریت. ترجمه سید محمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد. چاپ ششم(1386). تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رضائیان، علی(1380). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت.
زارعی­متین، حسن(1380). دوازده ویژگی سازمان یادگیرنده. مجله مجتمع آموزش عالی قم، 3(10).
زارعی­متین، حسن؛ جندقی، غلام­رضا و معینی، بشری(1382 ). بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم در سال 82 – 81. فرهنگ مدیریت. 1(3). 47 – 67.
عباسی، عنایت؛ حجازی، یوسف(1389). نقش رهبری، فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقاء عملکرد دانشکده­های کشاورزی ایران(ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده). فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. شماره 56. 61-79.
فرهنگ، ابوالقاسم؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ مولوی، حسین(1390). بررسی رابطه ساده و چندگانه یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی در سازمان با توسعه کارکنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق کشور. جامعه شناسی کاربردی. 41(1). 159-182.
قربانی­زاده، وجه­الله(1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده. تهران: انتشارات بازتاب.
کریتنر، رابرت؛ کینیکی، آنجلو. مدیریت رفتار سازمانی(مفاهیم، نظریه ها، کاربردها ). ترجمه علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده(1384). تهران: انتشارات پویش
محمدی، محمد(1380). ارزیابی راههای توانمند سازی کارکنان دانشگاه بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
میرکمالی، سیدمحمد(1386). رهبری و مدیریت آموزشی. چاپ هفدهم. ویرایش دوم.  تهران: انتشارات یسطرون
نارنجی­ثانی، فاطمه؛ میرکمالی، محمد و اعلامی، فرنوش(1390). بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی. پژوهش نامه مدیریت تحول. 3(6). 1- 27.
وایلز، کیمبل. مدیریت و رهبری آموزشی. ترجمه محمدعلی طوسی(1369 ). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی
Alegra, J. & Chiva, R.(2008). Assessing the Impact of Organizational Learning Capability on Product Innovation Performance: An Empirical Test, Technovation, 28, pp.315-326.
Bath, G.D. & Zaveri, J.(2002).The enabling role of decision support systems in organizational learning, Decision Support System, 32, pp.297-309.
Beard, R.(2006).Accreditation processes and organizational learning capabilities in institutions higher education. Capella University.
Bush T.(2006). Theories of Educational Management, Connexions module: m 13867.
Castiglione, J.(2006). Organizational learning and transformational leadership in the library environment, Library Management, 27(4/5), pp.289-299.
Crossan, M. & Lane, H.W. & White, R.E.(1999). An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution, Academic Management Review, 24(3), pp.522-537. 
Day, Christopher(2004). The Passion of Successful Leadership, School Leadership and Management, 24(4), pp.425-437.
Figueiredo, P.N.(2002) Learning process features and technological capability accumulation: explaining inter-firm differences, Technovation, No.22, pp.685-698.
Goh, S. C. & Richards, G.(1997).Benchmarking the Learning Capacity of Organizations, European Management Journal, 15(5), pp.575-583. 
Gomez, P.& Lorente, J. & Cabrera, R.(2005). Organizational Learning Capability: A Proposal of Measurement, Journal of Business Research 58, pp.715-725.
Huber, G.P.(1991). Organizational Learning: the Contributing Processes and the Literatures, Organizational Science, 2(1), pp.88-115.
Hsu, H. Y.(2009). Organizational learning culture's influence on job satisfaction, Organizational commitment and turnover intention among R&D professionals in Taiwan during an economic downturn, PhD dissertation inuniversity of Minnesota.
Jyothibabu, C. & Farooq, A. & Pradhan, B.(2010). An integrated scale for measuring an organizational learning system. The Learning Organization. 17(4), pp. 303-327.
Lahteenmaki, S. & Toivonen, J. & Mattila, M.(2001). Critical Aspects of Organizational Learning Research and Proposals for Its Measurement, British  Journal of Management, 12, pp. 113-129.
Lieblein, G.C & J. King F(2000); Conceptual frame work for structuring future Agricultural
collages and universities in industrial countries, Agr Educe EXT.
 
Goh, S. C.(1998); Toward a Learning Organization: The Strategic Building Blocks; Advanced Management Journal, 63(2), pp.15-20.
Morales, V. J. G. & Montes, F.j. & Jover, A.J.(2007).Influence of personal mastery on organizational performance though organizational learning and innovation in large firms and SMEs, Technovation 27, pp.547-568.
Neefe, D. O.(2001).Comparing Levels of Organizational Learning Maturity of Colleges and University Participating in Traditional and Non-Traditional, University of Wisconsin-Stone Menomonie, WI 5475.
Rana, T. et al.,(2010). Role of jordanian schools' leadership in transforming schools int organizational learning culture, IJAES, 2(1), pp. 13-23.
Rejas, L. P. & Ponace, E.R. & Almonte, M.D. & Ponce, J.R.(2006). Transformational and Transactional Leadership: A Study of Their in Fluency in Small Companies, Ingeniare Revista Chilem De Ingenieria, 14(2), pp.159-166.
Senge, P.M.(1990). The fifth Discipline: Art and Practice of the Learning Organization, New York, Doubleday.
Senge, P.M.(1999). The dance of change: The challenges to momentum in learning organization, New York: Doubleday
Tobin, D. R.(1993).Re-educating the Corporation: Foundations for the Learning Organization, V. T.: Oliver Wight.
Watkins, K. E., & Marsick, V. J.(1996). In action: Creating the learning Organization. Alexandria, VA: American Society forTraining and Development.
Zagoršek, H.; Vlado D. & Miha Š.(2009). Transactional and transformational leadership impacts on organizational learning, JEEMS 2.