الگوی مشاوره‌ای خودپنداره تاله‌محور مبتنی بر مبانی انسان‌شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

خودپنداره، انگیزة قوی در رفتار فرد است. عمل و رفتار فرد مطابقت دارد بااینکه او در آن زمان، خویش را چگونه می‌بیند. روان‌شناسان تحولی معتقد هستند باورها و عقاید ایدئولوژیک فرد از عوامل بنیادی در تشکیل خودپنداره‌ای قوی و منسجم است. با توجه به اینکه مبانی فلسفی و انسان‌شناختی، اساس شکل‌گیری اعتقادات ایدئولوژیک فرد هستند؛ لذا بررسی مبانی انسان‌شناسی از طریق تأثیر‌گذاری بر برنامه‌های پژوهشی علوم‌تربیتی و روان‌شناسی و همچنین به‌طور مستقیم برای اصلاحات پیش‌برندة نظام آموزشی کمک کننده است و می‌تواند به ایجاد زمینه‌ای مناسب برای توسعة مستمر نوآوری‌های آموزشی تبدیل شود و راهبردهای نوآوری آموزشی نیز در صورتی که فارغ از بازنگری در زیرساخت‌های نظری باشد تنها تغییرات محدودی را می‌تواند پدید آورد. به همین دلیل محققان در این پژوهش با قرار دادن فلسفة اسلامی(مبانی انسان‌شناسی جوادی آملی) به عنوان زیرساخت علوم‌تربیتی و روان‌شناسی به طراحی الگوی خودپنداره مبتنی بر آن اقدام کرده‌اند؛ تا زمینه برای اصلاحات اساسی و بومی در روان‌شناسی و علوم تربیتی فراهم شود. منبع یا جامعۀ این پژوهش کلیة کتاب‌های جوادی آملی بود که از سال 1372 تا سال 1391 منتشر شده است. این پژوهش در قالب روش هرمنوتیک[1] انجام شد که از انواع روش‌های کیفی است. نتایج این پژوهش، الگوی مشاوره‌ای خودپنداره تاله‌محور را متشکل از سه محور اصلی فرایند، محتوا و فنون ارائه داده است که هرکدام نیز شامل زیر مقوله‌های مختص خود است.[1]. Hermenotic

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Advisory Self-concept Paradigm based on Islamic-Anthropological Fundamentals (the Perspective of Ayatollah Javadi Amoli)

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadat Pour Seyed Aqaeei
  • Masoumeh Smaeeli
  • Ahmad Borjali
  • Kiyumars Farahbakhsh
چکیده [English]

Self-concept is the behavioral incentive maintaining the momentum. Every single individual action and behavior is proportionate to temporal contemplation. The evolutionary psychologists have noted that beliefs and ideological viewpoints are posited as the fundamentals in the emergence of solid and integrated self-concept.
Due to the fact that the philosophical and anthropological fundamentals are the cornerstone of configuration of the ideological beliefs, anthropological findings contribute to rising modification in pedagogical system affected by social science and psychological studies and planning. Accordingly, it leads to paving the way for reaping the harvest of sustained development amalgamated with pedagogical innovation. Being independent of reviewing the indispensable theoretical linchpins, the innovative pedagogical approaches can cause restricted alteration per se.
Hence, the researchers attempted to delineate self-concept paradigm based on Islamic philosophy (Javadi Amoli's anthropological mainstay) upholding modification in the social science and psychology; consequently, it facilitates major upheavals in rudimentary, sophisticated as well as local modification in psychology and social science.
The population of the research was the well-known books of Ayatollah Javadi Amoli published from 1372 to 1391. The research was conducted within the hermeneutic methodology regarded as a qualitative one. The results showed advisory self-concept paradigm as having three main categories including process, content and skills in which each component encompasses its sub-components in depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Concept
  • Anthropological fundamentals
  • Javadi Amoli
پروچاسکا، جیمز. او و نورکراس، جان.سی. (1393). نظریه‌های روان‌درمانی. ترجمۀ هامایاک آوادیس یانس. چاپ سوم. تهران: رشد.
پور حسین، رضا‌ (1389). روانشناسی خود، تهران: امیرکبیر.
جوادی آملی، عبدالله (1372). هدایت در قران. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء. نوبت چاپ سوم.
جوادی آملی، عبدالله (1384. ب). حیات حقیقی انسان در قرآن، محقق: غلامعلی امین دین. قم: اسراء. نوبت چاپ دوم.
جوادی آملی، عبدالله (1384.پ). معرفت شناسی در قرآن. محقق: حجه الاسلام حمید پارسانیا. قم: اسراء. نوبت چاپ سوم
جوادی آملی، عبدالله (1386. ت). مراحل اخلاق در قران. محقق علی اسلامی. قم: اسراء. نوبت چاپ هفتم.
جوادی آملی، عبدالله (1387. ت). دین‌شناسی. محقق: حجت‌الاسلام محمدرضا مصطفی پور. قم: اسراء. نوبت چاپ پنجم
جوادی آملی، عبدالله (1387. ث). نسیم اندیشه دفتر دوم. محقق: حجت‌الاسلام سید محمود صادقی. قم: اسراء. نوبت چاپ اول.
جوادی آملی، عبدالله (1387.ج). تسنیم‌، جلد 5. محقق: احمد قدسی. قم: اسراء. نوبت چاپ پنجم
جوادی آملی، عبدالله (1388. ب). حق و تکلیف در اسلام. محقق: حجت‌الاسلام مصطفی خلیلی. قم: اسراء. نوبت چاپ سوم
جوادی آملی، عبدالله (1388. ص). پیامبر رحمت. محقق: حجت‌الاسلام محمدکاظم بادپا. قم: اسراء. نوبت چاپ دوم
جوادی آملی، عبدالله (1388 ظ). اسلام و روابط بین‌الملل. محقق: محمد. قم: اسراء. نوبت چاپ اول.
جوادی آملی، عبدالله (1389. پ). جامعه در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم). محقق: حجت‌الاسلام مصطفی خلیلی. قم: اسراء. نوبت چاپ سوم
جوادی آملی، عبدالله (1389. ت). انتظار بشر از دین. محقق: حجت‌الاسلام محمدرضا مصطفی پور. قم: اسراء. نوبت چاپ ششم
جوادی آملی، عبدالله (1389. ح). حکمت نظری و عملی در نهج‌البلاغه. محقق: حجت‌الاسلام حسین شفیعی. قم: اسراء. نوبت چاپ هفتم
جوادی آملی، عبدالله (1389. خ). امام مهدی (عج) موجود موعود. محقق: حجت‌الاسلام سید محمدحسن مخبر. قم: اسراء. نوبت چاپ ششم
جوادی آملی، عبدالله (1389. ذ). اسلام و محیط زیست. محقق: حجت‌الاسلام عباس رحیمیان. قم: اسراء. نوبت چاپ پنجم.
جوادی آملی، عبدالله (1389. س). تسنیم، جلد 10. محقق: سعید بند علی. قم: اسراء. نوبت چاپ سوم.
جوادی آملی، عبدالله (1389. ش). تسنیم جلد 2. محقق: علی اسلامی. قم: اسراء. نوبت چاپ ششم.
جوادی آملی، عبدالله (1389. ع). ولایت‌فقیه. محقق: حجت‌الاسلام محمد محرابی. قم: انتشارات اسراء. نوبت چاپ نهم.
جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۹. ف). تسنیم، جلد ۱۹، محقق سعیدبند علی و عباس رحیمیان، قم: نشر اسراء، نوبت چاپ دوم.
جوادی آملی، عبدالله (1390. الف). تفسیر انسان به انسان. محقق: حجت‌الاسلام محمدحسین الهی زاده. قم: اسراء. نوبت چاپ پنجم.
جوادی آملی، عبدالله (1390. ب). انسان از آغاز تا انجام. محقق: حجت‌الاسلام سید محمد صادقی. قم: اسراء. نوبت چاپ سوم.
جوادی آملی، عبدالله (1390. چ). ادب فنای مقربان، جلد 7. تهیه و تنظیم: احسان ابراهیمی. قم: اسراء. نوبت چاپ اول
جوادی آملی، عبدالله (1391). صورت و سیرت انسان در قرآن. محقق: حجت‌الاسلام غلامعلی امین دین. قم: اسراء. نوبت چاپ دوم
خسرو پناه، عبدالحسین و بانشی، عباداله. (1392). تأملی بر مبانی نظریه‌پردازی غرب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ضرورت آن در حوزه رهبری سازمانی. تهران: دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
ساعتچی، محمود و کامکاری، کامبیز و عسگریان، مهناز. (1390). آزمون‌های روان‌شناختی. چاپ دوم، تهران: ویرایش.
محسنی، نیک چهره (1375). ادراک خود، از کودکی تا بزرگ‌سالی. تهران: بعثت.
محمدی، رزگار (1389). تدوین الگوی جان درمانی بر پایه قصه طوطی و بازرگان. پایان‌نامه ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
Campbell,J.D. (1996). Self – consept clarity: Measurement, personality correlates and cultural boundaries. Journal of personality and social psychology.70,141-56.
Clark,J. & Dixon, DN. (1997). The impact of social skills training on the self concepts of gifted high school students.Journal of secondary Gifted Education. 8(4),179-189.
Damon,w.& Hart,D.(1982). The Development of self- understanding from Infancy Throuhg Adolescence,Child development,vol,53,N.4,pp.841-64.
Dorner,J. (2006). A self –concept Measure of Personality Growth: self-concept Maturity (SCM). Development,Validation, and Age Effects.A thesis for the degree of doctor of Philosophy in Psychology, International University Bremen.
Dyson,L. (2003). Children with Learning disabilities with the family context: A companison with siblings in global self concept academic self Perception and social competence Lerning Disabilities, Research & practice.18(1),1-9.
Sternke, Jamie C. (2010). Self-Concept and Self-Esteem in Adolescents with Learning Disabilities. Master of Science in Education/School Psychology. University of Wisconsin-Stout.pp33
Xavier, L. (2013).Methods for Changing Our Thoughts, Attitudes, Self-Concept,Motivation, Values and Expectations). www.psychologicalselfhelp.org)