بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر اضطراب رایانه، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی و مقایسه آن با مدارس غیر هوشمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر اضطراب رایانه، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی و مقایسه آن با مدارس غیر هوشمند بود. بدین منظور با بهره‌گیری از روش علی- مقایسه­ای، اطلاعات با استفاده از 3 پرسشنامة اضطراب رایانه CARS، خودتنظیمی بوفارد و عملکرد تحصیلی درتاج جمع‌آوری شد. جامعة آماری شامل کلیة دانش­آموزان پایۀ اول دبیرستان شهر یزد در سال تحصیلی92-1391 بود. نمونة پژوهش شامل 102 دانش­آموز مدارس هوشمند بودند که به روش تمام­شماری و 102 دانش­آموز مدارس غیرهوشمند که به شیوة همتاسازی (بر اساس جنس، تحصیلات والدین و وضعیت اقتصادی) انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آمار توصیفی و در سطح استنباطی از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­ها نشان دادند که بین مدارس هوشمند و غیر هوشمند در متغیرهای اضطراب رایانه، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد. بین متغیرهای خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد، بین متغیرهای خودتنظیمی و اضطراب رایانه رابطة منفی و معناداری وجود دارد و بین اضطراب رایانه و عملکرد تحصیلی رابطة معناداری به­دست نیامد. در نتیجه کاربرد فناوری جدید در مدارس هوشمند می­تواند بسیاری از مشکلات آموزشی را حل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Smart Schools on Computer Anxiety, Self-regulation and Academic Performance of High School Students Comparing with Non-Smart Schools

نویسندگان [English]

  • Alireza Bakhshayesh
  • Samane Jesmani
  • Jesmani Afshani
چکیده [English]

The present research aimed at investigating the effect of smart schools on computer anxiety, self-regulation and academic performance of high school students comparing with that of non-smart schools. Causal-comparative method of research was used. The instruments used for collecting the data were computer anxiety (CARS), self-regulation and Dortaj academic performance. The population was all Yazd first grade high school students in the academic year of 2012-2013. The sample consisted of 102 smart school students that were selected through complete enumeration method and 102 non-smart students selected by matching (matched by gender, parental education and socioeconomic status). Data analysis was performed via both descriptive (descriptive statistics indicators) and inferential statistics (t-test and Pearson’s correlation coefficient). The results showed that there was a difference between smart and non-smart schools in computer anxiety, self-regulation and academic performance. There was a positive significant correlation between self-regulation and academic performance variables, a negative correlation between self-regulation and computer anxiety and no significant correlation between computer anxiety and academic performance. Concluding, the application of new technologies in smart schools can solve many educational problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart schools
  • computer anxiety
  • self-regulation
  • Academic Performance
  • high school students
اشعری، نرگس؛ شفیع آبادی، عبدالله و سودانی، منصور (1389). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر اهواز. یافته‌های نو در روان‌شناسی، 5(13)، 22-7.
پاشایی، زهره.، تقی پور، ابراهیم و خوش‌کنش، ابوالقاسم (1388). تأثیر آموزش مهارت­های مقابله با هیجان­ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دبیرستانی. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 3 (4)، 20-7.
جبلی، امجد (1384). رابطه سبک مقابله با خودتنظیمی در یادگیری و مقایسه آن در دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی در مناطق 7 و 8. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، واحد تهران-مرکز.
حسینی، حسین (1383). بررسی اثر بخشی آموزش سبک سالم زندگی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه کاشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
درتاج، فریبرز (1383). بررسی تأثیر شبیه سازی ذهنی فرایندی و فرآورده‌ای بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، ساخت و اعتباریابی آزمون عملکرد تحصیلی. رساله دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
دلاور، علی (1384) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماع. چ 6، تهران: رشد.
رحیمی، مهرک و یداللهی، سمانه (1390). رابطة اضطراب رایانة دانش‌آموزان دورة متوسطه با رشته تحصیلی، جنسیّت و پیشرفت درسی زبان انگلیسی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 10(39)، 73-51.
زمانی، بی‌بی عشرت.، قصاب‌پور، بیتا و جبل‌عاملی،جلال (1385). بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 9(36)، 99-79.
شمس، بهروز و فرشیدفر، مصطفی (1374). بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دموگرافیک و روان‌شناختی دانشجویان مشروط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. برنامه و خلاصه مقالات دومین کنگرة سراسری آموزش پزشکی شهید بهشتی، 30-1.
شهامت، فاطمه.، کدیور، پروین و فرزاد، ولی­اله (1387). سبک‌های شناختی و خودتنظیمی در محیط یادگیری به کمک کامپیوتر و مقایسه آن با محیط‌های سنتی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 94، 57-41.
عبادی، رحیم (1383). فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش. چ2، تهران: عروج.
کدیور، پروین (1380). بررسی خودکارآمدی، خودگردانی و هوش در پیشرفت درسی دانش­آموزان به منظور الگویی برای یادگیری بهینه. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کریمی، آصف و مختار نیا، محمد (1385). بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) توسط آموزشگران در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کشاورزی، مطالعه موردی استان زنجان. مجله علوم کشاورزی، 58، 332-321.
مشهدی، مهدی؛ رضوانفر، احمد و یعقوبی، جعفر (1386) عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات توسط اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 44، 168- 151.
یونسکو (1384). فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در عرصة آموزش معلمان، ترجمة محمد شهاب شمس. چ1، تهران: کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
Alci, B., Erden, M., & Baykal, A. (2010). Explanatory and predictive pattem of university students mathematics achievement and their perceived problem solving abilities, self- efficacy perceptions, metacognitive self- regulation strategies, and national university entrance examination points. Bogazici University Journal Education, 25(2), 53-68.
Atkinson, S. (2004). Acomparison of pupil learning and achievement in computer aided learning and traditionally taught situations with special reference to cognitive style and general Issue. Educational Psychology, 24(5), 659-679.
Beckers, J. J., & Schmidt, H. (2001). The Structure of computer anxiety: A six- factore model. Computers in Human Behavior, 17(1), 35-49.
Bembenutty, H. (2008). Self- regulation of learning and academic delay of gratification: gender and ethnic differences among college students. Journal of advanced Academics, 18(4), 586- 616.
Brosnan, M. J. (1998). The impact of psychology gender, gender- related perceptions, significant others, and the introducer of technology upon computer anxiety in students. Journal of Educational Computing Research, 18, 63-78.
Brown, S., Fuller, R., & Vician, C. (2004). Who’s afraid of the virtual world? Anxiety and computer mediated communication. Journal of the Association for Iinformation Systems, 5, 99-107.
Caliskan, S., & Selcuk, G. S. (2010). Pre- service teachers use of self- regulation strategies in physics problem solving: effects of gender and academic achievement. Internationl Journal of the Physical Sciences, 5(12), 1926-1938.
Chua, S. L., Chen, D. T., & Wong, A. L. (1999). Computer anxiety and its correlaters: meta- analysis. Computers in Human Behavior, 15(5), 609-623.
Cohen, B. A., & Waugh, G. W. (1989). Assessing computer anxiety. Psychological Reports, 65, 735–738.
De Jong, F. (2005). Regulative processes in individual, 3D and computer supported cooprative learning contexts. Computesr in Human Behavior, 21(4), 26-645.
Durnell, A., & Haag, Z. (2002). Computer self- efficacy, computer anxiety, attitudes toward the internal and reported experience with the internet, by gender, in an East European sample. Computers in Human Behavior, 18, 521-535.
Ee, Moore, P.J., & Atputhasamy, L. (2003). High- achieving student: their Motivational goals, self- regulation and achievement and relationship to their teachers goals and strategy- based instruction. High Ability Studies, 14(1), 23-39.
Glass, C. R., & Knight, L. A. (1988). Cognitive factors in computer anxiety. Cognitive Therapy and Research, 12(4), 351-366.
Gordon, M., Killey, M., Shevlin, M., Mcilroy, D., & Tierney, K. (2003). The factor structure of the computer anxiety rating scale and the computer thoughts survey. Computers in Human Behavior, 19, 291-298.
Hosseinpoor, L., Allahvirdiyani, K., Momenirad, A., & Mohammdjami, H. (2011). Comparing educational self- concept & rate of learning in the students of normal and smart high schools in Tehran. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3002-3004.
Imhof, M., Vollmeyer, R., & Beierlein, C. (2007). Computer use and the gender gap: The issue of access, use, motivation, and performance. Computers in Human Behavior, 28, 2823-2837.
Johnson, R. D., & Marakas, G. M. (2000). Research report: the role of behavioral modeling in computer skills acquisition- toward refinement of the model. Information Systems Research, 11(4), 402-417.
Kamariah, A. B., Samsilah, R., Wong, S., & Petri Zabariah Megat, A. (2013). Self-Regulated Learning in Malaysian Smart Schools: The Environmental and Personal Determinants. Faculty of Education, University Putra Malaysia.
Lateh, H., & Muniandy, V. (2010). ICT implemntation among malaysian schools: GIS, obstacles and opportunities. Procedia Social Behavioral Sciences, 2, 2846-2850.
Lindemann, R., & Duek, J. L. (2001). A comparison of changes in dental students and medical students approaches learning during professional training. EurJ Dent Educ, 5(4), 162-167.
Mcilroy, D., Sadler, C., & Boojawon, N. (2007). Computer phobia and computer self- efficacy: their association with undergraduates use of university computer facilities. Computers in Human Behavior, 6, 1285-1299.
Ministry of Education (2002). The Smart school project of Malaysia: Important information KuaLampur education technologies. Ministry of Education: Malaysia.
Nikos, M., & Gorge, P. (2005). Students motivational beliefs self- regulation strategies use, and mathematics achievement. Group for the Psychology of Mathematics Education, 3, 321-328.
Peggy A. E., & Schunk, D. H. (1997). Self- regulation during computer skills learning: the influence of goals and self- evaluation. American Education Research Association.
Pelgrum,W. J., & Law, N. (2003). ICT in education around the world: trends, problems and prospects. International Institute for Educational Planning.
Rahimi, M., Yadollahi, S. (2011). Success in learning english as a foreign as a predictor of computer anxiety. Precedia Computer Science, 3, 175-182.
Rosen, L. D., & Weil, M. M (1992). Measuring technophobia. A manual for the adminstration and scoring of three instruments: computer anxiety rating scale (form C), general attitudeds toward computers scale (form C) and computer thoughts survey (form C). US: California State University Dominguez Hills press.
Salimi, L., & Ghonooodi, A. (2012). The study of functional elements of management system in smart schools. Procedia Social Behavioral Sciences, 31, 140-144.
Sandholtz J. H. Ringstaff C & Dwyer D.C. (1994). Student Engagement Revisited:view from Technology-Rich classrooms. Available at: http://www.apple.com/education/ k12/leadership.
Selwyn, N. (2000). Researching computers and education: glimpses of the wider picture. Computers and Education, 34, 93-101.
Umar, I. N., & Jalil, N. A. (2012). ICT skills, practices and barriers of its use among secondary school students. Procedia Social Behavioral Sciences, 46, 5672-5676.
Wang. Y. (2007). Development and validation of a mobile computer anxiety scale. British Journal of Educational Technology, 38, 990-1009.
Whipp, J. L., & Chiarelli, S. (2004). Self-regulation in a web-based course: a casestudy. Educational Technology Research and Development, 52(4), 5-22.
Yaghoubi, J. & Shamsai, E. (2004, May). Assessing effective factors in using internet by faculty members of agricultural college students of Zanjan University, Iran. In J. F. Phelan (Ed), Proceedings of the 20th Annual Conference, (pp. 604-608).