مقایسه اثربخشی روشهای ایمن سازی روانی مایکنبام و مهارتهای مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در افزایش خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی سه روش آموزشی ایمن سازی روانی ، مهارتهای مطالعه و ترکیبی از این دو روش در افزایش خودکارآمدی در چهار گروه از دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان است. نمونه آماری این تحقیق 80 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول ساکن اردبیل در سال 1385 بودند که از 450 نمونه و با توجه به پرسشنامه اسپیل برگر انتخاب شدند و روشهای آموزشی ایمن سازی روانی ، مهارتهای مطالعه و ترکیبی از این دو روش برای چهار گروه اجرا شد که سه گروه آموزشی و یک گروه گواه بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که بین روشهای آموزشی ایمن سازی روانی مایکنبام و آموزش مهارتهای مطالعه و ترکیبی از دو روش با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the extent of decrease in students' test anxiety affected by three teaching methods

نویسندگان [English]

  • M. Nareemaanee
  • S. Rafeeq Eeraanee
  • A. Abolghaasemee
چکیده [English]

To decrease test anxiety among students, three different teaching methods were used. A sample of 80 students chosen from among 450 test-anxious students were divided and then assigned to four classes. In three of the classes three different teaching methods emphasizing Psycho-immunization, study skills, and combination of the two were used and then their effect on test anxiety compared. Results show that all three experimental groups were significantly lower in test anxiety compared to the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psycho
  • immunization
  • study skills
  • Test Anxiety