بررسی و مقایسه شیوه‌ها و سبک‌های یادگیری دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه الزهراء (راهکاری به منظور شناسایی مسیر حرفه‌ای )

نویسنده

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه شیوه‌ها و سبک‌های یادگیری دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه الزهراء انجام شد. از بین دانشکده‌های دانشگاه الزهرا، دانشکده‌های هنر، فنی، علوم پایه و روانشناسی به صورت تصادفی انتخاب شد و 312 نفر از دانشجویان این دانشکده‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای - تصادفی، به عنوان گروه آزمون انتخاب شدند. برای اندازگیری متغیرهای پژوهش(شیوه‌ها و سبک‌های یادگیری) از پرسشنامه سبک‌های یادگیری کلب استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که دانشجویان دانشکده‌های مختلف از شیوه‌ها و سبک‌های یادگیری متفاوتی استفاده می‌کنند. دانشجویان دانشکده هنر بیشتر از شیوه تجربه عینی و سبک‌های واگرا - انطباق‌یابنده، دانشجویان دانشکده فنی از شیوه‌های مشاهده تأملی و مفهوم‌سازی انتزاعی و سبک جذب‌کننده، دانشجویان دانشکده روانشناسی از شیوه‌های آزمایشگری فعال، مفهوم‌سازی انتزاعی و سبک همگرا و دانشجویان دانشکده علوم پایه نیز از شیوه مفهوم‌سازی انتزاعی و سبک همگرا استفاده می‌کنند.
در این پژوهش، به منظور کارآمدی و رضایت تحصیلی- شغلی دانشجویان، پیشنهاد شده است سبک‌ها و شیوه‌های خاص یادگیری آنها در دوران قبل از دانشگاه بررسی شود و براساس آن و با توجه به علایق‌ دانش‌آموزان، رشته تحصیلی مناسب آنها انتخاب شود، همچنین می‌توان شیوه‌ها و سبک‌های مناسب رشته مورد دلخواه دانش‌آموزان را به آنها آموزش داد تا در تحصیل رشته موردنظر موفق باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students learning styles in different faculties of Alzahra University:The key to the Identification of professional direction

نویسنده [English]

  • M. Yazdee
چکیده [English]

Based on the assumption that learning styles can help identify one's professional direction, and students in different faculties have chosen their field of study, and hence, their professional direction, without considering their learning styles, a sample of 312 students from four faculties were randomly selected. The instrument used to measure the participants' learning styles was Kolb (1999) Learning Style Inventory which yielded the following results: Arts students are mostly concrete- experiential and use the divergent- assimilator style, while most of the Engineering students are abstract- observational and use the accommodation style. The students in Basic Sciences and in Psychology showed similarity in being abstract conceptualists and using the convergent style, although some Psychology students also showed to be active experimentalists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning styles
  • professional direction
  • career orientation