بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مدیریت هیجان بر هوش هیجانی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی

نویسندگان

چکیده

هوش هیجانی در شکوفایی تواناییهای افراد عاملی مهم است و با مؤفقیت، کارایی، سلامتی، رضایت از زندگی و به طور کلی با قدرت تفکر و هوش رابطه مثبت دارد. بنابراین، بررسی روشهای پرورش هوش هیجانی به پرورش تمام این توانایی‌ها در فرد می‌انجامد. در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش \"مهارتهای مدیریت هیجان\" بر هوش هیجانی دانش‌آموزان است. محقق این مهارتها را بر اساس عوامل مختلف مؤثر بر هیجان در قالب برنامه آموزشی، تهیه کرده است. در این تحقیق، از روش نیمه تجربی استفاده شده است و از روش نمونه گیری خوشه‌ای برای انتخاب 103 دختر و 124 پسر گروه نمونه استفاده شده است. ابزار اندازه‌گیری آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز(1384) بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آماری تحلیل واریانس و تحلیل کواریانس، کروسکال والیس و من ویتنی استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که آموزش مهارتهای مدیریت هیجان تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر هوش هیجانی را باعث شده است. همچنین در مؤلفه‌های هوش هیجانی میان گروههای آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در زمینه خودآگاهی و مدیریت رابطه مشاهده شد. بنابراین، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که آموزش مهارتهای مدیریت هیجان خصوصاً در زمینه خودآگاهی و مدیریت رابطه، افزایش هوش هیجانی دانش‌آموزان را باعث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving junior high school students' emotional intelligence by teaching them emotional management skills

نویسندگان [English]

  • Y. Kazemee
  • H. Barmaas
  • F. azarkhordad
چکیده [English]

Emotional intelligence plays an important role in all aspects of one's life as it is positively related to one's health, life satisfaction, efficiency, and success, among others. Thus, to improve emotional intelligence is to improve all these aspects. A sample of junior high students (103 girls and 124 boys) were selected and divided into two groups, one of which was then put through a specially designed course in which students learned emotional management skills. The emotional intelligence of all students was measured consequently and compared. Results show that the EQ of the experimental group was significantly improved following the course. The effectiveness of the program seems to have been due to the improvements occurring in the self awareness and relationship management skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • emotional management
  • Students