تحلیل الگوی ساختاری رابطه بین سبک‌های مقابله و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان

نویسندگان

چکیده

هدف مطالعه حاضر ارایه الگوی تحلیل رابطه بین سبک‌های مقابله با استرس (سبک اجتنابی، هیجان‌مدا‌ر و مسأله‌مدار) و جنسیت با اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانشجویان بود. 310 نفر به روش تصادفی مرحله‌ای به عنوان نمونه مورد مطالعه از بین دانشکده‌های دانشگاه مشهد انتخاب شدند و به دو آزمون روا و پایا پاسخ دادند. ابزارهای استفاده شده در مطالعه حاضر پرسش‌نامه اهمال‌کاری لی و سبک‌های مقابله با فشار روانی پارکر و اندلر بود. بعد از بررسی تحلیل اکتشافی و تأییدی آزمون‌ها، داده‌ها توسط آزمون‌های آماری، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t و معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که برازش الگوی نهایی پیشایندها با داده‌ها تأیید می‌گردد. بر اساس نتایج مدل، راهبرد مقابله مسأله‌مدار اثر معکوس معنی‌دار بر اهمال‌کاری تحصیلی دارد. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که بین میانگین نمرات اهمال‌کاری در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural modeling analysis of the relationship between coping styles and academic procrastination in students

نویسندگان [English]

  • F Sepehrian
  • M Hosseinzadeh
چکیده [English]

The purpose of the present study was to evaluate the structural modeling of the relationship of academic procrastination with coping styles (task-oriented, emotion-oriented, and avoidance-oriented styles) and gender.
Multistage cluster random sampling was used to select 310 subjects from all departments of Mashhad University (Mashhad, Iran). The participants then responded to 2 valid and reliable questionnaires, i.e. Lay's academic procrastination scale and Endler and Parker's coping style inventory. After exploratory and confirmatory factor analyses of the tests, the data was analyzed by mean, standard deviation, t-test and structural equations. The results of structural modeling analysis revealed that the proposed model fitted with data significantly. Moreover, task-oriented coping style had a negative effect on academic procrastination. Furthermore, the results of t-test showed no significant difference between boys and girls as far as the level of academic procrastination was concerned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic procrastination
  • Task
  • oriented style
  • Emotion
  • Avoidance
  • Gender
  • Structural modeling analysis