تهیه و اعتباریابی مقیاس خودکفایتی در علوم تجربی برای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، تهیه مقیاسی برای اندازه‌گیری خودکفایتی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی در علوم تجربی و تعیین اعتبار و پایایی آن بود. بدین منظور 319 دانش‌آموز سال سوم راهنمایی با روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان آزمودنی‌های پژوهش انتخاب شدند. این مقیاس بر مبنای پیشنهادهای باندورا(2006) در خصوص سنجش خودکفایتی در حیطه‌های ویژه تحصیلی تهیه شد. یافته‌ها نشان داد این مقیاس از سه بُعد خود‌کفایتی در حل مسائل علوم تجربی، در کاربرد علوم تجربی و در درس علوم تجربی تشکیل شده است. ضرایب همبستگی بین این ابعاد و نیز یکایک آن‌ها با نمره کل مقیاس حاکی از انسجام و روایی سازه‌ای مقیاس بود. وجود همبستگی مثبت بین ابعاد و کل مقیاس با نمره پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی روایی ملاکی مقیاس را نیز تأیید کرد. ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد مقیاس از 88/0 تا 92/0 متغیر و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 96/0 به‌دست آمد که نشانه همسانی درونی قوی و مستحکم آن بود. ضریب پایایی حاصل از بازآزمایی ابعاد مقیاس از 82/0 تا 86/0 متغیر و برای کل مقیاس برابر با 93/0 بود و ثبات زمانی نمرات آن را نشان داد. از یافته‌های دیگر این پژوهش تفوّق دختران در ابعاد خودکفایتی در علوم تجربی بر پسران بود. با توجه به این‌که مقیاس خودکفایتی در علوم تجربی، مقیاس معتبری در فرهنگ ایرانی است می‌توان در پژوهش‌های روان‌شناختی و تربیتی، مطالعات برنامه درسی و نیز مراکز مشاوره و مدارس به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guidance students' self-efficacy in science: the construction and validation of a scale

نویسندگان [English]

  • Diba Seif
  • Ramat allah Marzooghi
چکیده [English]

Based on Bandura's suggestions on how to measure self-efficacy in different academic areas, a special scale for self-efficacy in science was constructed in order to measure this construct in Guidance school students in Iran. To validate this instrument, a sample of 319 juniors was purposefully selected to which the constructed measure was administered. The instrument consists of three sub-areas of efficacy in problem solving, science use, and science class. The validity of the instrument was measured to be adequate through the correlation between its scores and students' academic achievement scores. Its internal consistency was measured to be in the range of 0.88 to 0.96. The reliability of the scale was measured through test-retest procedure to be from 0.82 to 0.93. Considering the fact that this instrument was developed within the local setting, one can use it in all Iranian educational and psychological studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • efficacy
  • experimental science course
  • scale development