بررسی خردمندی دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه در فرآیند حل مسأله و رابطه آن با باورهای معرفت‌شناسی

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی کیفیّت دانش مرتبط با خردمندی دانشجویان و نقش آن در فرآیند حل مسأله زندگی واقعی و همچنین بررسی سطح باورهای معرفت‏شناسی آنها و ارتباط آن با خردمندی انجام شد. با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای 101 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد انتخاب شدند. داده‏های مرتبط با خردمندی با استفاده از دستورالعمل ارزیابی عملکرد خردمندانه پارادایم برلین در قالب حل مسأله و مصاحبه استاندارد شده و داده‏های مرتبط با باورهای معرفت‏شناسی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته قضاوت تأملی کینگ و کیچنر جمع‏آوری شد. داده‏های حاصل با استفاده از آزمون t گروه‏های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. یافته‏های پژوهش حاکی از آن است دانشجویان از لحاظ سطح دانش مرتبط با خردمندی از حد متوسط بسیار پایین‏تر بوده‏اند و میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، در خردمندی تفاوت معنا‏داری وجود نداشت، اما میان دانشجویان گروه تحصیلی علوم انسانی و علوم پایه تفاوت معنا‏داری مشاهده شد. از لحاظ سطح باورهای معرفت‏شناسی دانشجویان بین دو سطح پیش تأملی و شبه تأملی قرار داشتند. میان دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه، از لحاظ قضاوت تأملی تفاوت معنا‏داری وجود نداشت، اما میان دانشجویان کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد تفاوت معنا‏داری وجود داشت. همبستگی بین خردمندی و باورهای معرفت‏شناسی در حد نسبتا ضعیف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abstract

چکیده [English]

This study conducted with the goal of investigating the quality of wisdom-related knowledge of students and its role in real life problem solving. Also the students’ epistemological beliefs and its relation with wisdom were studied. By using stratified sampling 101 humanities and science B.A. and M.A. students were selected. Data was collected through Manual for the assessment of wisdom-related performances Berlin paradigm and king and kitchener's reflective judgment interview.Findings indicated students wisdom mean (1901) was lower that the average mean (20) of wisdom. There was no difference in wisdom among B.A. and M.A. students and there was no gender difference as well. But humanities and science students were significantly different in wisdom. In reflective judgment students' mean was (3.49). They were between pre-reflective and quasi-reflective stage. There was only significant difference in reflective judgment between B.A. (3.22) and M.A students (3.79). The correlation between wisdom and reflective judgment (0/28) was relatively weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wisdom
  • Epistemological beliefs
  • Reflective judgment
  • Problems solving