رابطه بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض آنها را بررسی کرده است. هوش هیجانی بیان کننده توانایی فرد در شناسایی، ارزیابی و بیان عواطف و هیجانات است به گونه‌ای که عملکرد، بهبود روابط و تسهیل فرایند تفکر را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، وجود تعارض در هر سازمانی امری اجتناب ناپذیر است. از این رو شیوه‌ای که مدیران در رویارویی با تعارض بکار می‌برند، سبک آنها را نشان می‌دهد. مدیران با پنج سبک رقابت،‌ همکاری، ایثار، اجتناب و مصالحه با تعارض برخورد می‌کنند. 600 نفر از میان مدیر دوره‌های تحصیلی راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، با استفاده از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. از این تعداد 589 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تعیین سبک مدیریت تعارض از آزمون سبک مدیریت تعارض رابینز و برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی شرینک استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و سبک همکاری و سبک اجتناب همبستگی مثبت و بین هوش هیجانی و سبک ایثار و سبک رقابت همبستگی منفی وجود دارد، اما بین هوش هیجانی و سبک مصالحه همبستگی معنا‌داری مشاهده نشد. از طرف دیگر، بین هوش هیجانی مدیران در مقاطع راهنمایی و دبیرستان تفاوت معنا‌داری دیده نشد و بین سبک مدیریت تعارض مدیران در مقطع راهنمایی و دبیرستان فقط در میزان استفاده از سبک مصالحه تفاوت معنا‌دار وجود داشت. مدیران دبیرستان بیشتر از مدیران راهنمایی از سبک مصالحه استفاده می‌کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between emotional intelligence and conflict management styles of managers in guidance and high schools in Khorasan province

چکیده [English]

Conflict is a naturally occurring phenomenon with either positive or negative effects, depending on its management. It is a phenomenon inherent within all organizations, and arises from the differences of goals, needs, interests, attitudes, values and perceptions between the interaction of groups such as management and employee. In fact, it is inevitable in changing organizations. School as an organization is involved with conflict. Conflict cannot be resolved; rather, it has to be managed. Researchers have recorded five patterns of conflict management styles that are competition, accommodation, compromise, avoidance, and collaboration. Researches revealed that conflict management requires skills that are emotionally based, and emotional intelligence (EI) is a more significant factor in predicting success. The purpose of this study was to identify relationship between the administrators’ conflict-management styles and their emotional intelligence. The examined population for the research was comprised of 589 administrators (292 males and 297 females). The selection routine was followed by multistage sampling method. Conflict-management styles test was used for identifying administrators’ conflict-management styles and EI test for emotional quotient rate. The data obtained were analyzed by using Pearson correlations. Analyses of the data indicated positive correlation between EI and collaboration style. Also, there was a negative correlation between EI and competition, accommodation, and avoidance styles, but there was not any correlation between EI and compromise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • conflict management style
  • school managers
  • guidance and high school