سه سوسازی، امکانی برای ارتقای کیفیت پژوهش‌های یادگیری الکترونیکی: مقایسه بین پژوهش‌های انجام شده در ایران و خارج

نویسنده

چکیده

برای مقایسه پژوهش‌های یادگیری الکترونیکی چاپ شده در نشریات معتبر از لحاظ میزان توجه به راهبرد سه سوسازی منابع و ابزارهای جمع‌آوری داده، پژوهش‌های مرتبط چاپ شده‌ طی ده سال در پنج نشریه خارجی (1424 عدد) و نشریه‌های داخلی (62 مورد) توسط پژوهشگر و دو بازبین بیرونی بررسی شد. در 67/83 درصد از موارد در نشریه‌های ایرانی، یک منبع و در 24/16 درصد چند منبع و در 66/60 درصد از پژوهش‌های نشریه‌های خارجی یک منبع و در 34/39 درصد چند منبع مورد استفاده قرار گرفته بود. همچنین، در 03/79 درصد از پژوهش‌های نشریه‌های ایرانی یک ابزار و در 91/20 درصد چند ابزار و نیز در 08/28 درصد از پژوهش‌های نشریه‌های خارجی یک ابزار و در 92/71 درصد چند ابزار مورد استفاده قرار گرفته بود. بر این اساس، در پژوهش‌های خارجی مربوط به یادگیری الکترونیکی بیش از پژوهش‌های ایرانی به راهبرد سه سوسازی منابع و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها توجه شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Triangulation as a means for increasing e-learning research quality: a comparison between iranian and foreign research

چکیده [English]

The main purpose of this research was to compare Iranian and foreign
e-learning studies in terms of emphasis on data gathering triangulation. Triangulation is a strategy for increasing research quality through which more reliable and in-depth results are acquired. Totally, 62 Iranian and 1425 foreign e-learning journals published during 2001-2010 were selected. In order to collect data, the methodology of all studies was reviewed by three researchers. Finding of this research showed that Iranian e-learning research was not committed to data triangulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Triangulation
  • E
  • learning
  • Iranian