شناسایی مهارت‎های بین‎ فردی مورد نیاز دانش‎آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه والدین، معلمان و متخصصان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهارت‎های اجتماعی بین‎فردی مورد نیاز دانش‎آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه والدین، معلمان و متخصصان صورت گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود که طی آن در ابتدا با مطالعه کتابخانه‎ای و سپس با استفاده از پرسش‌نامه محقق‎ساخته، مهارت‎های بین‌فردی دانش‎آموزان کم توان ذهنی شناسایی گردید. بدین منظور 151 نفر از والدین، 144 نفر از معلمان و 42 نفر از متخصصان به عنوان نمونه‎های آماری انتخاب شدند. نمونه‎گیری از جامعه والدین و معلمان به روش خوشه‎ای و نمونه‎گیری از جامعه متخصصان به روش هدفمند صورت گرفت. پرسش‌نامه مورد نظر بعد از مطالعه مقدماتی و به دست آوردن شاخص‎های روان‌سنجی، در اختیار افراد مورد مطالعه قرار گرفت. در تحلیل داده‎ها از روش‎های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. مهارت‎های اجتماعی مورد نیاز دانش‎آموزان کم توان ذهنی در پانزده مهارت مشخص گردید. همچنین نتایج نشان داد که بین نظرات والدین، معلمان و متخصصان تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of necessary interpersonal skills for men-tally retarded students from the perspectives of par-ents, teachers, and professionals

نویسندگان [English]

  • A. A Hosseinkhanzadeh
  • F Pooragha Roodbordeh
چکیده [English]

  The aim of this research was to identify the necessary interpersonal skills for mentally retarded students from the perspectives of parents, teachers, and professionals. It was a descriptive survey utilizing literature review to determine interpersonal skills related to mentally retarded students in an international approach. In the next stage, perspectives of parents, teachers, and professionals have been surveyed using a researcher developed questionnaire. Thus, 151 parents, 144 teachers, and 42 professionals have been selected as the study subjects. Cluster sampling method was utilized to select parents and teachers, and a purposeful sampling procedure was used to select professionals. After preliminary study and determination of the psychometric properties of the questionnaire, it was administered on the target population. At the end, data was analyzed by descriptive (mean and standard deviation) and inferential (one-way analysis of variance) statistical methods and 15 necessary social skills were extracted. The results also indicated significant differences between the perspectives of parents, teachers, and professionals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpersonal skills
  • Mental retardation
  • Students