دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بازنمایی شاخص‌های تفکر مستقل در برنامه درسی دانش‌آموزان دوره ‏متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

10.22051/jontoe.2020.29205.2892

جمال معمر حور؛ مرضیه دهقانی؛ الهه حجازی؛ کیوان صالحی


واکاوی دلایل و پیامدهای ناشی از سکوت دانشجویان در کلاس درس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.34868.3262

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محسن نظرزاده زارع؛ مریم حیدری


تحقیق کیفی

بررسی ادراک نحوه انتصاب و آماده سازی مدیران: مورد مطالعه مناطق اورامانات استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22051/jontoe.2021.34336.3226

امید نصرتی کلاوه؛ امجد زبردست؛ جمالـ سلیمی


مقاله پژوهشی

الگوی آموزش مبتنی بر مفهوم ریزوماتیک و تأثیر آن بر تفکر خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22051/jontoe.2021.25369.2593

عابدین دارابی عمارتی؛ جعفر جهانی؛ رحمت اله مرزوقی؛ مریم شفیعی سرورستانی


تبیین عوامل موثر بر پایستگی تحصیلی از طریق واسطه گری شکفتگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.22051/jontoe.2022.37086.3395

سید فرخ رضوی مطلق؛ فرح نادری؛ فاطمه سادات مرعشیان؛ فریبا زرگر شیرازی


تقاطع جنسیت با هویت عاطفی زنان دانشجوی دوره دکتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22051/jontoe.2022.37017.3393

آمیتیدا روزگار؛ کورش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه


تحقیق کیفی

رویکرد کلاس درس معکوس: نرم‌افزارهای نوظهور، کارکردها و موانع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22051/jontoe.2021.37392.3401

اسماعیل جعفری؛ عیسی قلیزاده؛ عباس احمدی


مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و آموزش جرأتمندی بر نیمرخ روانی دانش‌آموزان دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1401

10.22051/jontoe.2021.34513.3239

خوشدوی ابراهیم زاده؛ اسماعیل سلیمانی


تمایز دانش‌آموزان با تعلل‌ورزی تحصیلی بالا و پایین ‌بر اساس مؤلفه‌های حس تعلق به مدرسه و انعطاف-پذیری شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22051/jontoe.2022.39364.3517

سیاوش شیخعلی زاده؛ عمادالدین احراری؛ سیدقاسم مصلح؛ فاطمه علی پور


نظریه‌های عدالت و کاربردهای آن‌ها در عرصه سیاست‌گذاری آموزشی ایران (مطالعه موردی: سهمیه‌های پذیرش دانشجو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22051/jontoe.2022.39548.3528

امین قنبری؛ غلامرضا طالقانی


تحقیق کیفی

واکاوی رویکردها به فلسفه کودک به منظور شناسایی فلسفه کودکی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1401

10.22051/jontoe.2022.37975.3432

بتول شاهی؛ علی ستاری؛ مریم بناهان؛ افسانه نراقی زاده


درک معلمان از اجرای اهداف ساحت علم و فناوری و برنامه‏درسی حوزه تربیت و یادگیری علوم-تجربی در دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22051/jontoe.2021.33789.3190

فاطمه زهرا احمدی؛ آمنه احمدی؛ محمود مهرمحمدی؛ نگار الهامیان