تعداد مقالات: 469
1. تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-1

10.22051/jontoe.2011.132

اکبر سلطانی؛ سید داوود حسینی نسب


5. بررسی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 5-5

10.22051/jontoe.2011.136

جلال جبل عاملی؛ حمید رضا خسروی تاج؛ احمد عابدی


6. ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 6-6

10.22051/jontoe.2011.137

عباس ابوالقاسمی؛ حسن رضایی جمالویی؛ رعنا حرفتی


8. دین و ارزش ها از دیدگاه کانت و فیلسوفان نو کانتی

دوره 1، شماره 1، بهار 1384، صفحه 7-24

10.22051/jontoe.2005.247

طیبه ماهروزاده


11. بررسی رابطه اثربخشی مدیران با عامل های سه گانه موقعیت در الگوی رهبری فیدلر

دوره 2، شماره 1، بهار 1385، صفحه 7-26

10.22051/jontoe.2006.282

سیدمصطفی شریف؛ سیدابراهیم جعفری؛ صدیقه حجتی


13. بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 7-20

10.22051/jontoe.2007.299

شیما حیدری؛ زهرا درویزه؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی


17. تبیین رویکرد پدیدارشناسی در برنامه درسی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 7-30

10.22051/jontoe.2017.8025.1137

طیبه ماهروزاده؛ فروز جلیلی نیا


18. بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی دانشجویان

دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-28

10.22051/jontoe.2017.1274.

مه سیما پورشهریاری؛ حمیده فهیمی هنزایی؛ ابوالفضل آزادنیا؛ مهناز غیاثی


19. بررسی روابط جو سکوت، احساس امنیت روانی و رفتار سکوت کارکنان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-24

10.22051/jontoe.2017.11675.1462

غلامرضا شمس مورکانی؛ سهیلا مختاری؛ مریم ارمندئی


22. سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-30

10.22051/jontoe.2018.13734.1648

فاطمه زهرا احمدی؛ محمود مهرمحمدی؛ علی منتظری؛ جین ولا


23. تبیین مبانی فلسفی ‏هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏ شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 7-36

10.22051/jontoe.2018.20213.2204

مریم نادری؛ طیبه ماهروزاده؛ سید مهدی سجادی؛ پروین صمدی


25. بررسی روایی و پایایی پرسشنامه چهار عاملی هیجانات معلم

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 7-30

10.22051/jontoe.2019.21820.2319

علی قاسمی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده