نویسنده = عباسعلی حسین خانزاده
تعداد مقالات: 5
تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیادپذیری، و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 135-157

10.22051/jontoe.2018.16655.1902

عباسعلی حسین خانزاده؛ ارزو ملکی منش؛ محبوبه طاهر؛ آرزو مجرد