اندیشه های نوین تربیتی (JONTOE) - اهداف و چشم انداز