دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 52، تابستان 1398، صفحه 0-0 
1. بررسی روایی و پایایی پرسشنامه چهار عاملی هیجانات معلم

صفحه 0-0

علی قاسمی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده


2. نقش شایستگی اخلاقی مدیران در فضیلت سازمانی

صفحه 0-0

زهرا قموشی؛ جواد پورکریمی؛ میترا عزتی


3. ارتباط عامل‌های شخصیت بر سازمان‌دهی مطالعه، استرس و فشار زمانی با میانجی‌گری راهبرد مقابله‌ای

صفحه 0-0

سید سجاد طباطبائی؛ بدرالسادات دانشمند؛ زهرا عظیمی؛ حمیده جهانگرد


8. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر سبک های حل مساله و تفکر ارجاعی دانش آموزان دختر

صفحه 0-0

کامران پورمحمد قوچانی؛ عزت اله قدم پور؛ مهدی یوسف وند؛ پیمان پادروند؛ آرمان آج


10. رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری سازی آموزش عالی

صفحه 0-0

عباس جدی کار؛ مریم تقوایی یزدی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی