دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-155 
3. بررسی رابطة سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

صفحه 45-64

عصمت الزامی؛ سید محمد میرکمالی؛ مجید ابراهیم دماوندی