دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 43، 1396، صفحه 0-0 
1. بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی دانشجویان

صفحه 7-28

مه سیما پورشهریاری؛ حمیده فهیمی هنزایی؛ ابوالفضل آزادنیا؛ مهناز غیاثی


3. از رنج تا گنج: تحلیل رویکردهای سه گانه به نقش تربیتی رنج

صفحه 51-72

زهرا عسگری؛ رضا علی نوروزی؛ رضا محمدی چابکی


10. رابطه ی بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه

صفحه 211-230

ابراهیم شاکری زنگیر؛ مهدی معینی کیا؛ رضا بابایی؛ علی فتوحی