دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 41، زمستان 1395، صفحه 1-220 
10. طراحی و ساخت مقیاس تعهد اخلاقی بر اساس اندیشه کانت و لویناس

صفحه 237-255

سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری؛ عباس اکبری؛ صفا سبطی