دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1395 
3. بررسی نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

صفحه 63-94

افسانه نراقی زاده؛ پروین صمدی؛ سیده زهرا رضوی موسوی


9. بررسی آسیب های موجود در تعامل زوجین با والدین خود بعد از ازدواج

صفحه 209-238

فاطمه افقری؛ فاطمه بهرامی؛ مریم السادات فاتحی زاده