دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-198 
10. بررسی هرمنوتیک به مثابه بستری برای پژوهش‌های تربیتی

صفحه 211-236

افضل السادات حسینی؛ سید نورالدین محمودی