دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1388 (19) 
4. رابطه هوش‌هیجانی با استراتژی‌های مدیریت تعارض مدیران

صفحه 97-110

محمدرضا کرامتی؛ سید محمد میرکمالی؛ محسن رفیعی