دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1388 (17) 
2. تأثیر برنامه آموزشی بهداشت بلوغ بر آگاهی، نگرش و سلامت عمومی نوجوانان

صفحه 35-50

حسن محجوب عشرت آبادی؛ محمودرضا اسفندیاری؛ محمدرضا کرامتی