دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1391 (29) 
6. مدرسه زندگی، ماهیت و چگونگی تحقق آن

صفحه 147-170

طیبه ماهروزاده؛ منصوره عباسی