دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1390 (28) 
5. رابطه سپاسگزاری با سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران

صفحه 95-113

ابوالقاسم مهری‌نژاد؛ منور یزدی؛ مریم کشاورز سرقین