دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1390 (25) 
5. طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

صفحه 87-110

فروزان ضرابیان؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا صرمدی؛ مهران فرج اللهی