نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیم دماوندی، مجید بررسی رابطة سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 45-64]
 • احمدی، مریم تبیین نقاط قوت و ضعف کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از منظر خاستگاه برنامه درسی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 69-104]
 • اسدی، محمد عوامل و مؤلّفه‌های بنیادی تدریس اثربخش در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 123-149]
 • اسمعیلی، معصومه الگوی مشاوره‌ای خودپنداره تاله‌محور مبتنی بر مبانی انسان‌شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • افشانی، سید علیرضا بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر اضطراب رایانه، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی و مقایسه آن با مدارس غیر هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 34-48]
 • الزامی، عصمت بررسی رابطة سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 45-64]
 • امیری پری، ربابه بررسی رابطه بین رفتار اطلاع‌یابی در وب و تفکّر انتقادی مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 49-68]

ب

 • بازرگان، عباس فرایند بین المللی شدن دانشگاهها: موردی از آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 7-26]
 • باعزت، فرشته تأثیر مناسک حج عمرة مفرده بر تقویت هویت دینی دانشجویان دانشگاه [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-43]
 • بخشایش، علیرضا بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر اضطراب رایانه، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی و مقایسه آن با مدارس غیر هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 34-48]
 • برجعلی، احمد الگوی مشاوره‌ای خودپنداره تاله‌محور مبتنی بر مبانی انسان‌شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • بلندهمتان، کیوان عوامل و مؤلّفه‌های بنیادی تدریس اثربخش در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 123-149]
 • بنی اسدی، احمد واکاوی انتقادی رابطه استاد- دانشجو در فرایند پایان‌نامه نویسی؛ از منظر دانشجو: (رشته فلسفه تعلیم و تربیت) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 125-148]
 • بنی‌جمالی، زهرا بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 151-179]

پ

 • پور سید آقایی، زهرا سادات الگوی مشاوره‌ای خودپنداره تاله‌محور مبتنی بر مبانی انسان‌شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • پورشهریار، حسین بررسی مقایسه ای هیجان طلبی در دانشجویان با سابقه تقلب در امتحان با دانشجویان عادی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 99-122]

ت

 • تمنایی فر، محمدرضا پیش‌بینی سبک‌های مقابله‌ای‌ و ابراز وجود بر اساس سبک‌های دلبستگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های کاشان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-109]

ج

 • جسمانی، سیده سمانه بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر اضطراب رایانه، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی و مقایسه آن با مدارس غیر هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 34-48]
 • جعفری، نصرت نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • جعفری هرندی، رضا تحلیل محتوای کتاب‌های دین و زندگی دوره متوسطه از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 79-101]
 • جهان، فائزه مقایسه اثربخشی آموزش تریز و بارش فکری بر خلاّقیّت دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-122]

ح

 • حسین زاده، مهدی شناسایی ویژگی‌ها و ابعاد مدارس اسلامی در ایران به همراه ارائة الگوی مطلوب مدرسه اسلامی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 65-86]

خ

 • خادمی فرد، نورمحمد شناسایی ویژگی‌ها و ابعاد مدارس اسلامی در ایران به همراه ارائة الگوی مطلوب مدرسه اسلامی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 65-86]

د

 • دبیری، سولماز نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • دهشیری، غلامرضا نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • دهقان مروستی، ساناز نقش سلامت‌ذهنی معلمان بر کیفیّت زندگی کاری و عملکرد سازمانی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 9-37]

ر

 • رسولی، رویا نقش سلامت‌ذهنی معلمان بر کیفیّت زندگی کاری و عملکرد سازمانی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 9-37]
 • رضایی، مظاهر تحلیل عوامل اکتشافی و هنجاریابی مقیاس درجه‌بندی کانرز_ فرم معلم در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر زنجان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 39-55]
 • روشن، محمدرحیم بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 151-179]

ز

 • زارع، زینت تحلیلی بر فرصت ها و چالش های تولید دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • زاهدی، انسیه نگاه نوین به تربیت هنری و زیبایی شناختی بر اساس نگرش اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 75-98]
 • زندی، خلیل تحلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 57-78]

س

 • سبحانی، شیرکو شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 123-150]
 • سبحانی نژاد، مهدی تحلیل محتوای کتاب‌های دین و زندگی دوره متوسطه از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 79-101]
 • ستاری، علی بررسی اندیشه فلسفی ابن طفیل در داستان حی بن یقظان و استنتاج های تربیتی حاصل از آن [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 27-54]
 • سیفی، الهام بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 151-179]

ش

 • شمشیری، بابک بررسی انسان‌شناسی عرفان اسلامی و دلالت‏های آن در تربیت شهروندی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 135-154]
 • شهودی، مریم تحلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 57-78]

ص

 • صدیقی ارفعی، فریبرز پیش‌بینی سبک‌های مقابله‌ای‌ و ابراز وجود بر اساس سبک‌های دلبستگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های کاشان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-109]
 • صمدی، پروین تبیین نقاط قوت و ضعف کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از منظر خاستگاه برنامه درسی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 69-104]
 • صمدی، پروین تحلیلی بر فرصت ها و چالش های تولید دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]

ض

 • ضرغامی، سعید واکاوی انتقادی رابطه استاد- دانشجو در فرایند پایان‌نامه نویسی؛ از منظر دانشجو: (رشته فلسفه تعلیم و تربیت) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 125-148]

ع

 • عباس پور، عباس شناسایی ویژگی‌ها و ابعاد مدارس اسلامی در ایران به همراه ارائة الگوی مطلوب مدرسه اسلامی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 65-86]
 • عبدالهی، بیژن بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 151-179]
 • علمردانی صومعه، سجاد رابطه الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 149-167]

غ

 • غائبی، امیر بررسی رابطه بین رفتار اطلاع‌یابی در وب و تفکّر انتقادی مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 49-68]
 • غلامی، خلیل عوامل و مؤلّفه‌های بنیادی تدریس اثربخش در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 123-149]
 • غلامی، خلیل شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 123-150]

ف

 • فتحی، گونا تحلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 57-78]
 • فرح‌بخش، کیومرث الگوی مشاوره‌ای خودپنداره تاله‌محور مبتنی بر مبانی انسان‌شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • فشالنج، لیلا فرایند بین المللی شدن دانشگاهها: موردی از آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 7-26]
 • فقیهی، علی‌نقی روابط مطلوب آدمی در آموزه‌های تربیتی معصومان(علیهم‌السّلام) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 111-133]

ق

 • قادری، مصطفی شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 123-150]
 • قربانی، فاطمه رابطه الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 149-167]
 • قلاوندی، حسن عوامل مؤثر بر استفاه از رایانه‌ها در بین آموزگاران: آزمون نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از فناوری [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 9-27]

م

 • محققیان، زهرا دلالت های تربیتی داستان موسی و خضر [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 151-178]
 • محمدی فر، محمدعلی نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • میر، محمّد بررسی انسان‌شناسی عرفان اسلامی و دلالت‏های آن در تربیت شهروندی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 135-154]
 • میرکمالی، سید محمد بررسی رابطة سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 45-64]
 • میرلو، محمد مهدی تحلیل عوامل اکتشافی و هنجاریابی مقیاس درجه‌بندی کانرز_ فرم معلم در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر زنجان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 39-55]
 • میکائیلی منیع، فرزانه تحلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 57-78]

ن

 • نجاریان، زکیه پیش‌بینی سبک‌های مقابله‌ای‌ و ابراز وجود بر اساس سبک‌های دلبستگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های کاشان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-109]
 • نجفی، حسن تحلیل محتوای کتاب‌های دین و زندگی دوره متوسطه از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 79-101]
 • نجفی، محمود نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • نظری، محمد علی تحلیل عوامل اکتشافی و هنجاریابی مقیاس درجه‌بندی کانرز_ فرم معلم در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر زنجان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 39-55]
 • نوکانی، ژیلا بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 151-179]

ی

 • یعقوبی، ابوالقاسم مقایسه اثربخشی آموزش تریز و بارش فکری بر خلاّقیّت دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-122]