نمایه نویسندگان

آ

 • آذربادکان، فاطمه پیش‎بینی اهمال کاری تحصیلی ‎ براساس خودناتوان سازی و استرس ناشی از انتظارات تحصیلی در دانش آموزان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 99-116]
 • آراسته، حمید رضا انگیزش انتقال و انتقال آموزش‌های ضمن خدمت اقدام‌ پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-82]

ا

 • احمدی، پروین شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 83-105]
 • احمدی، فاطمه زهرا سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-30]
 • احمدآبادی ارانی، نجمه اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 125-164]
 • اسلامی، ادریس اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 125-164]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد پیش‎بینی اهمال کاری تحصیلی ‎ براساس خودناتوان سازی و استرس ناشی از انتظارات تحصیلی در دانش آموزان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 99-116]
 • اعلامی، فرنوش شناسایی ویژگی‌های فردی موثر بر رفتارکارآفرینان آموزشی مستقر در شهرتهران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 63-81]
 • اکبریان، رضا بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 193-217]
 • الیاسی، تحسیم مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 39-61]
 • ایمانی، محسن بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 193-217]
 • امیری، شعله اثربخشی آموزش کنترل افکار مزاحم بر مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-124]

ب

 • باقری نوع‌پرست، خسرو بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 193-217]
 • بناهان، مریم تبیین ایثار به مثابه مبنا، اصل و روش تربیتی با تأکید بر مبادی سه گانه عمل [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 225-259]
 • بهمن آبادی، سمیه شناسایی اصول و تدوین سیاست‌های کلی فعالیت‌های مکمل و فوق‌برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 7-39]

ت

 • تقی زاده، عباس طراحی و تولید بازی رایانه ای آموزشی مبتنی بر مدل طراحی آموزشی DODDEL: یک پژوهش تکوینی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 259-287]

ج

 • جعفری، پریوش آسیب شناسی عوامل مؤثر در پرورش شایستگی های شهروندی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 77-104]
 • جعفری هرندی، رضا تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ایران بر اساس مؤلفه‌های تفکر ادوارد دوبونو [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 137-162]
 • جوادی، رحم خدا بررسی اکتشافی عوامل مؤثربرکیفیت زندگی کاری معلمان: یک پژوهش ترکیبی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 37-58]

ح

 • حبیب زادگان، زهرا تبیین ایثار به مثابه مبنا، اصل و روش تربیتی با تأکید بر مبادی سه گانه عمل [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 225-259]
 • حبیبی کلیبر، رامین تمایز دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس خوش‌بینی تحصیلی و جهت‌گیری هدف [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 247-267]
 • حرفتی سبحانی، محمد تجربیات معلمان از عوامل زمینه ساز خشونت در مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 159-197]
 • حسینی، افضل السادات مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 39-61]
 • حسینی، شهناز بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 193-217]
 • حسین خانزاده، عباسعلی تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیادپذیری، و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 135-157]
 • حمید، نجمه بررسی آموزش معنادرمانی مذهب محور بر افزایش انگیزش تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 223-246]

خ

 • خراسانی، اباصلت سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-76]
 • خلج، فاطمه اثربخشی آموزش کنترل افکار مزاحم بر مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-124]

د

 • دارایی، مینو رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت بروندادها و پیامدهای مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-119]
 • درویشی، لیلا آسیب شناسی عوامل مؤثر در پرورش شایستگی های شهروندی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 77-104]

ذ

 • ذاکر صالحی، غلامرضا آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 165-192]
 • ذکاوتی، علی اکولوژی آموزش،یادگیری و اخلاق [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 167-192]

ر

 • رادمهر، فرناز تأثیر آموزش برنامه جرأت‌ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه‌ اول [دوره 14، شماره 3، 1397]
 • رحیمی، حبیبه تجربیات معلمان از عوامل زمینه ساز خشونت در مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 159-197]
 • رحمانی، محمد نور مدل یابی معادلات ساختاری رابطه اثربخشی فعالیت های قبل ، ضمن و پس از تدریس با بهبود دوره های آموزشی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 59-98]
 • رحمانی زاهد، فهیمه مدل یابی علی خلاقیت: نقش سبک های تعامل معلم-دانش آموز و نیازهای بنیادی روانشناختی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 31-54]
 • رشیدی، حسن اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 125-164]

ز

 • زمستانی، مهدی پیش‌بینی میزان هوش اخلاقی براساس مولفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 263-284]
 • زین‌آبادی، حسن رضا انگیزش انتقال و انتقال آموزش‌های ضمن خدمت اقدام‌ پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-82]

س

 • سایه وند، زهرا شناسایی ویژگی‌های فردی موثر بر رفتارکارآفرینان آموزشی مستقر در شهرتهران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 63-81]
 • سجادی، سید مهدی تبیین مبانی فلسفی ‏هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏ شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • سجادی، سید‌مهدی مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 39-61]
 • سعیدی، فرهاد غیرحرفه‌ای گرایی معلمان: تجارب تدریس خارج از تخصص [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 139-166]
 • سلامی، فرزانه عوامل موثر در ارتباط کیفیت مدار استاد و دانشجو [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 121-133]
 • سلطانی، اصغر بررسی روابط ساختاری میان پنداشت‌ها و رویکردهای یادگیری علوم در دانش‌آموزان متوسطه [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 181-214]
 • سلیمانی، نادر آسیب شناسی عوامل مؤثر در پرورش شایستگی های شهروندی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 77-104]

ش

 • شیربگی، ناصر غیرحرفه‌ای گرایی معلمان: تجارب تدریس خارج از تخصص [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 139-166]
 • شمس مورکانی، غلامرضا شناسایی ویژگی‌های فردی موثر بر رفتارکارآفرینان آموزشی مستقر در شهرتهران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 63-81]
 • شهبازیان خونیق، آرش تمایز دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس خوش‌بینی تحصیلی و جهت‌گیری هدف [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 247-267]
 • شهنی ییلاق، منیجه بررسی آموزش معنادرمانی مذهب محور بر افزایش انگیزش تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 223-246]

ص

 • صادقی، علیرضا شناسایی اصول و تدوین سیاست‌های کلی فعالیت‌های مکمل و فوق‌برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 7-39]
 • صالحی، کیوان رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت بروندادها و پیامدهای مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-119]
 • صحرانورد نشتیفانی، یونس شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-38]
 • صفدری، زین العابدین طراحی و تولید بازی رایانه ای آموزشی مبتنی بر مدل طراحی آموزشی DODDEL: یک پژوهش تکوینی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 259-287]
 • صمدی، پروین عوامل موثر در ارتباط کیفیت مدار استاد و دانشجو [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 121-133]
 • صمدی، پروین تبیین مبانی فلسفی ‏هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏ شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • صمیمی، زبیر تمایز دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس خوش‌بینی تحصیلی و جهت‌گیری هدف [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 247-267]

ض

 • ضرابیان، فروزان بررسی دو روش یاددهی یادگیری ترکیبی ( مبتنی بر شبکه و سیار) بر یادگیری مفاهیم تعلیمات اجتماعی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 215-236]

ط

 • طاهر، محبوبه تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیادپذیری، و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 135-157]

ع

 • عابدی، احمد اثربخشی آموزش کنترل افکار مزاحم بر مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-124]
 • عباسیان، عبدالحسین انگیزش انتقال و انتقال آموزش‌های ضمن خدمت اقدام‌ پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-82]
 • عباس پور، عباس شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-38]
 • عبیاوی، ایمان بررسی آموزش معنادرمانی مذهب محور بر افزایش انگیزش تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 223-246]
 • عبدالکریمی، بیژن مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 39-61]
 • عبدالهی، حسین شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-38]
 • عزیزی علویجه، افسانه بررسی دو روش یاددهی یادگیری ترکیبی ( مبتنی بر شبکه و سیار) بر یادگیری مفاهیم تعلیمات اجتماعی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 215-236]

غ

 • غلامی، خلیل شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-38]

ف

ق

 • قدم پور، عزت اله تأثیر آموزش برنامه جرأت‌ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه‌ اول [دوره 14، شماره 3، 1397]
 • قربانیان، ماریا شناسایی مؤلفه های نظارت مبتنی بر سوء استفاده در میان کارکنان غیر هیأت علمی نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: یک دانشگاه) [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 117-136]
 • قریشی خوراسگانی، مریم سادات آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 165-192]
 • قصاب زاده، جواد تجربیات معلمان از عوامل زمینه ساز خشونت در مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 159-197]

ک

 • کیایی جمالی، سید مهدی سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-76]
 • کیان ارثی، فرحناز بررسی سهم احساس انسجام و خودشفقتی در پیش بینی شکوفایی دانشجویان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 247-261]
 • کچوئی، محسن انگیزش انتقال و انتقال آموزش‌های ضمن خدمت اقدام‌ پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-82]

م

 • ماهروزاده، طیبه تبیین مبانی فلسفی ‏هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏ شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • مجابی، نسرین بررسی سهم احساس انسجام و خودشفقتی در پیش بینی شکوفایی دانشجویان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 247-261]
 • مجرد، آرزو تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیادپذیری، و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 135-157]
 • محسن پور، مریم رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت بروندادها و پیامدهای مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-119]
 • محمدی، آزاد اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 125-164]
 • محمدی چمردانی، هاشم مدل یابی معادلات ساختاری رابطه اثربخشی فعالیت های قبل ، ضمن و پس از تدریس با بهبود دوره های آموزشی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 59-98]
 • مرادی، آزاده پیش‌بینی شادمانی دانشجویان با توجه به مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 219-246]
 • مسلمان، مهسا پیش‌بینی میزان هوش اخلاقی براساس مولفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 263-284]
 • ملکی منش، ارزو تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیادپذیری، و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 135-157]
 • منادی، مرتضی نقش و شکل گیری الگوهای بزرگ در زندگی «من» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 105-138]
 • مینائی، اصغر شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-38]
 • منتظری، علی سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-30]
 • مهدوی، انسیه شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 83-105]
 • مهدوی، علی پیش‌بینی میزان هوش اخلاقی براساس مولفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 263-284]
 • مهران، گلنار آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 165-192]
 • مهرمحمدی، محمود سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-30]
 • موسی پور، نعمت الله سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-76]

ن

 • نادری، مریم تبیین مبانی فلسفی ‏هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏ شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • نراقی زاده، افسانه شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 83-105]
 • نعمتی، سمیه غیرحرفه‌ای گرایی معلمان: تجارب تدریس خارج از تخصص [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 139-166]
 • نقش، زهرا مدل یابی علی خلاقیت: نقش سبک های تعامل معلم-دانش آموز و نیازهای بنیادی روانشناختی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 31-54]
 • نویدی، احد تأثیر تراکمی تجربه ارزشیابی توصیفی(کیفی) بر اضطراب آزمون و خودکارآمدی دانش آموزان پنجم ابتدایی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 237-265]

و

 • وجدانی، فاطمه بررسی نسبت میان «محبت به مردم» و « اخلاق اجتماعی» در اسلام [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 199-221]
 • وزیری، مژده شناسایی مؤلفه های نظارت مبتنی بر سوء استفاده در میان کارکنان غیر هیأت علمی نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: یک دانشگاه) [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 117-136]
 • ولا، جین سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-30]

ه

 • هاشمی، زهرا مدل یابی علی خلاقیت: نقش سبک های تعامل معلم-دانش آموز و نیازهای بنیادی روانشناختی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 31-54]

ی

 • یادگارزاده، غلامرضا بررسی و شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر فرهنگ کار در نظام برنامه‌ریزی درسی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 193-224]
 • یاری قلی، بهبود تجربیات معلمان از عوامل زمینه ساز خشونت در مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 159-197]
 • یعقوبی، ابوالقاسم پیش‌بینی شادمانی دانشجویان با توجه به مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 219-246]
 • یمنی دوزی سرخابی، محمد آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 165-192]
 • یوسف زاده، محمدرضا پیش‌بینی شادمانی دانشجویان با توجه به مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 219-246]
 • یوسف وند، لیلا تأثیر آموزش برنامه جرأت‌ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه‌ اول [دوره 14، شماره 3، 1397]