نمایه نویسندگان

آ

 • آبام، زویا بررسی رابطه بین سبک شناختی و ابعاد انگیزشی، رفتاری و شناختی اطلاع‌جویی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 201-219]
 • آب نیکی، زهرا بررسی میزان توجه به مؤلّفه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی در محتوای برنامه درسی دوره متوسطه نظری ایران در سال1390-1389 [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 59-106]
 • آتشک، محمد تبیین عملکرد نظام آموزشی دوره ابتدایی استان‌های کشور از منظر تخصیص منابع [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 71-92]
 • آتشک، محمد کارایی داخلی دور ه ابتدایی استان‌های کشور [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 55-96]
 • آذری، همایون رابطه بین عزّت نفس مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 142-165]
 • آذربادکان، فاطمه پیش‎بینی اهمال کاری تحصیلی ‎ براساس خودناتوان سازی و استرس ناشی از انتظارات تحصیلی در دانش آموزان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 99-116]
 • آریا، نازنین رابطه بین خلّاقیت و راهبردهای مقابله با استرس با بازیگوشی در دانشجویان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 39-58]
 • آراسته، حمیدرضا بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها از دیدگاه صاحبنظران(مورد دانشگاه تهران) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 115-150]
 • آراسته، حمید رضا انگیزش انتقال و انتقال آموزش‌های ضمن خدمت اقدام‌ پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-82]
 • آرش، احمد ‌بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و سرمایه انسانی کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 53-78]
 • آروین، فخرالسادات مقایسه تأثیر روش‌های یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی درس حرفه و فن دانش‌آموزان دختر سوم راهنمایی شهر یزد [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 29-52]
 • آزاد مرزآبادی، اسفندیار ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 55-72]
 • آزادنیا، ابوالفضل بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی دانشجویان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-28]
 • آقایی ابیانه، بنفشه بررسی مقایسه‌ای میزنوشته‌های مدارس منطقه‌ی شش شهر تهران (مطالعه موردی دو مدرسه) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 31-62]
 • آقایی ابرندآبادی، سیده الهام نگاه نوین به تربیت هنری و زیبایی شناختی بر اساس نگرش اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 75-98]
 • آقابابایی، راضیه تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 75-90]
 • آقا حسینی، تقی تبیین جو یادگیری اثر بخش بر اساس مؤلفه‌ها‌ی مدیریت کلاس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 155-176]
 • آل‌حسینی، فرشته عمل زمینه‌ساز تربیتی: تحت هدایت تفکّر متعارف یا تأملی؟ [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 9-40]
 • آهنچیان، محمدرضا بررسی زمینه‌های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 37-54]
 • آهنچیان، محمد رضا راهکارهای ارتقاء اثر ‌بخشی دوره‌های آموزشی در سازمان ها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-126]
 • آهنچیان، نرگس رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی: روی کردی جامعه شناختی به مدیریت آموزش عالی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 39-58]
 • آهنگرانزابی، احد آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه رفتاری - شناختی و بررسی میزان تأثیر آن برتغییر پرخاشگری و کفایت اجتماعی نوجوانان پسر بد‌سرپرست ساکن خوابگاه‌های بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 51-66]

ا

 • ابراهیمی، سعیده کمیت و کیفیت تولید علم در دانشگاه‌ها‌ی ایران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]
 • ابراهیم دماوندی، مجید تأثیر روش یادگیری تا حد تسلط در نگرش، عملکرد و انگیزش درونی دانش آموزان دختر دبیرستانی در یادگیری مفاهیم شیمی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 155-172]
 • ابراهیم دماوندی، مجید بررسی رابطة سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 45-64]
 • ابراهیم زاده، عیسی ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 137-183]
 • ابراهیم زاده، عیسی نگاهی تحلیلی به رابطۀ روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 9-31]
 • ابراهیمی قوام، صغری تأثیر آموزش امکان‌اندیشی بر خلاّقیّت دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 9-28]
 • ابراهیم کافوری، اکرم تدوین و اعتبارسنجی الگویی برای ارزشیابی کتاب‌های درسی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 61-92]
 • ابراهیمی مقدم، ندا شناسایی دلایل تمایل و عدم تمایل دانش‌آموزان به انتخاب رشته هنر (مطالعه‌ی موردی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه منطقه 2 شهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 153-174]
 • ابوالقاسمی، عباس ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 6-6]
 • ابوالقاسمی، عباس نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 9-28]
 • ابوالقاسمی، عباس مقایسه اثربخشی روشهای ایمن سازی روانی مایکنبام و مهارتهای مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در افزایش خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 111-124]
 • ابوالقاسمی، عباس بررسی کارآمدی دو روش شناختی و منطقی- هیجانی در کاهش اضطراب آزمون و بهبود کارکرد تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 123-137]
 • ابوالقاسمی، عباس مقایسه راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مدارس طرح آموزشی رشد و عادی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 73-86]
 • احدی، حسن رابطه ساختاری کمال‏گرایی، خودکارآمدی، جهت‏گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]
 • احقر، قدسی بررسی نقش سبک‌های یادگیری در تبیین خودکارآمدی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-87]
 • احمدی، پروین بررسی آثار فن‌آوری ارتبـاطی جدید (اینترنت، بازی‌های رایانه‌ای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی، با تأکید بر سازگاری دانش‌آموزان سال دوم دبیرستانهای تهران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 9-36]
 • احمدی، پروین عوامل مؤثر در تمایل به ترک خدمت فرهنگیان دارای تحصیلات عالی(کارشناسی ارشد و بالاتر) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 74-96]
 • احمدی، پروین مقایسه اهداف و محتوای برنامه درسی اجرا شده با برنامه درسی قصد شده در مراکز پیش دبستانی شهر کرمان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 63-80]
 • احمدی، پروین مبانی ارزشیابی براساس نظریه ساخت و سازگرایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 95-119]
 • احمدی، پروین شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 83-105]
 • احمدی، حبیب بررسی زمینه‌های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه‌ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 9-34]
 • احمدی، زینب بررسی مقایسه‌ای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای نیمرخ‌های عاطفه‌تحصیلی سازگار و ناسازگار [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 142-162]
 • احمدی، غلامعلی بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی بر رشد شناختی، اجتماعی نوآموزان پیش‌دبستانی شهر سنندج [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 33-58]
 • احمدی، فاطمه زهرا سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-30]
 • احمدی، محمد بررسی تأثیر آمیز‌ه‌ای از فناوری‌‌های نوین ارتباطات سیّار و چند رسانه‌ای بر توان ترجمه دانش‌آموزان فارسی زبان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 41-64]
 • احمدی، مریم تبیین نقاط قوت و ضعف کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از منظر خاستگاه برنامه درسی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 69-104]
 • احمد آبادی آرانی، نجمه تحلیل مبانی اخلاق و تربیت اخلاقی در دیدگاه ریچارد رورتی و نقد آن از منظر علامه طباطبائی (ره) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 145-172]
 • احمدآبادی ارانی، نجمه اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 125-164]
 • احمدی هدایت، حمید تحلیل مبانی اخلاق و تربیت اخلاقی در دیدگاه ریچارد رورتی و نقد آن از منظر علامه طباطبائی (ره) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 145-172]
 • اخوان تفتی، مهناز طراحی، ساخت و آزمایش یک الگوی آموزشی چند بعدی رایانه‌ای برای کاربرد در دانشگاه‌های ایران [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 127-146]
 • اخوان تفتی، مهناز بررسی نظرات دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به ملاک های ارزش یابی عملکرد اساتید [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 51-72]
 • اخوت، عطیه تأثیر آموزش امکان‌اندیشی بر خلاّقیّت دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 9-28]
 • اذرخرداد، فاطمه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مدیریت هیجان بر هوش هیجانی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 103-122]
 • ارجمند، جاوید رابطه بین جوّ سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 111-124]
 • ارجمند، جاوید بررسی رابطه بین جو سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 81-93]
 • ارشدی، نسرین رابطه طرد و پذیرش مادر با سبک‌های هویّت در دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 28-48]
 • ارمندئی، مریم بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 115-144]
 • ارمندئی، مریم بررسی روابط جو سکوت، احساس امنیت روانی و رفتار سکوت کارکنان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • اژه ای، جواد امید در نگرش دانش آموزان تک والد: فرزندان طلاق [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 25-52]
 • استوار، نگار اثربخشی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس زیست‌شناسی، روان‌شناسی و فیزیک [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 93-114]
 • اسدی، محمد عوامل و مؤلّفه‌های بنیادی تدریس اثربخش در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 123-149]
 • اسفندیاری، محمودرضا تأثیر برنامه آموزشی بهداشت بلوغ بر آگاهی، نگرش و سلامت عمومی نوجوانان [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 35-50]
 • اسلامی، ادریس بررسی رابطۀ معلّم و شاگرد با تکیه بر رابطۀ من – تو و تجارب عینی آن دراندیشۀ گابریل مارسل [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 183-210]
 • اسلامی، ادریس اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 125-164]
 • اسلامی، مریم امید در نگرش دانش آموزان تک والد: فرزندان طلاق [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 25-52]
 • اسلامی، معصومه نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده و سازگاری زناشویی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 99-130]
 • اسماعیلی، زهره تحلیل الگوی توسعه دانش و شیوه به کارگیری آن در آموزش عالی و دانشگاه های ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 121-136]
 • اسماعیلی، مریم تحلیل محتوای کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ایران به لحاظ توجه به معضلات زیست محیطی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 123-152]
 • اسماعیلیان اردستانی، زهره رابطه عدالت و بی‌عدالتی آموزشی با رفتارهای مدنی - تحصیلی: نقش واسطه‌ای اخلاق تحصیلی (رویکرد رویدادهای واسطه‌ای اخلاقی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 85-106]
 • اسماعیل نیا، ندا بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها از دیدگاه صاحبنظران(مورد دانشگاه تهران) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 115-150]
 • اسمعیلی، معصومه الگوی مشاوره‌ای خودپنداره تاله‌محور مبتنی بر مبانی انسان‌شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • اشرفی، سکینه رابطه مدیریت استعداد و تمایل به ترک خدمت معلمان با نقش میانجی دلبستگی شغلی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-162]
 • اشرفی فشی، سکینه بررسی رابطه شرایط سازمانی و راهبرد‌های مدیریتی با توانمند‌سازی مدیران مدارس [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 91-114]
 • اشکان، مریم رابطه بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 33-52]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد پیش‎بینی اهمال کاری تحصیلی ‎ براساس خودناتوان سازی و استرس ناشی از انتظارات تحصیلی در دانش آموزان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 99-116]
 • اصلی آزاد، مسلم بررسی اثر‌بخشی مشاوره گروهی خود بخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر افسردگی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 109-126]
 • اصلانی، خالد بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی شهر همدان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 9-31]
 • اصلانی، سیما خودگردانی و بالنده گی همه سویه در میان گروهی از پیش دانش گاهیان ایرانی: پرسشی در زمینه دگرگونی در روش های آموزشی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 5-13]
 • اعلامی، فرنوش ارزیابی میزان آمادگی مدارس ابتدایی شهر تهران برای استقرار مدیریت مدرسه محور [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 147-171]
 • اعلامی، فرنوش شناسایی ویژگی‌های فردی موثر بر رفتارکارآفرینان آموزشی مستقر در شهرتهران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 63-81]
 • اعلامی، فرنوش تطابق فناوری‌های وب 2 با طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5E در آموزش [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 237-289]
 • افخمی، ایمانه تأثیر آموزش بخشودگی بر میزان بخشودگی زوج‌های شهر یزد [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 9-26]
 • افشاریان، ندا نقش دلبستگی به والدین و همسالان و ازخودبیگانگی روانی در پیش‌بینی رفتار خرابکارانۀ نوجوانان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 61-78]
 • افشانی، سید علیرضا بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر اضطراب رایانه، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی و مقایسه آن با مدارس غیر هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 34-48]
 • افقری، فاطمه بررسی آسیب های موجود در تعامل زوجین با والدین خود بعد از ازدواج [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 209-238]
 • اکبری، عباس طراحی و ساخت مقیاس تعهد اخلاقی بر اساس اندیشه کانت و لویناس [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 237-255]
 • اکبریان، رضا بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 193-217]
 • اکبرزاده، نسرین بررسی مؤلّفه‌های هوش هیجانی نظریه بار-اُن در کتاب‌های درسی سال اول دوره متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 33-60]
 • اکبری زردخانه، سعید آماده‌سازی مقیاس دینداری برای جمعیت دانش‌آموزی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 107-128]
 • الیاسی، تحسیم مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 39-61]
 • البرزی، محبوبه بررسی رابطه بین خود پنداری کودکان و شیوه‌های فرزندپروری والدین [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 9-24]
 • البرزی، محبوبه رابطه الگو‌های ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خلاّقیّت هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 35-63]
 • الزامی، عصمت بررسی رابطة سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 45-64]
 • الگوی، سیلویا بررسی توانایی مسیریابی و نقشه خوانی در کودکان چهار تا پنج ساله [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 85-97]
 • الله کرمی، آزاد اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عزّت نفس دانش‌آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان قدس [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 85-108]
 • الهیاری، رحمت الله تأثیر روش مدیریتی مهندسی ارزش بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهر مشهد [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-28]
 • الهام پور، حسین بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش معنوی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 145-164]
 • امانی، جواد ارزش های فرهنگی و پذیرش فناوری اطلاعات: نقش ویژگی‌های فردی و باورهای شناختی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 175-192]
 • ایمانی، محسن بررسی و نقد اخلاق دراندیشه مارتین بوبر [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 9-52]
 • ایمانی، محسن تبیین نظریه انتقادی، تعلیم و تربیت انتقادی و دلالت‌های تربیتی آن از منظر فریره و ژیرو و نقد آن [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 145-175]
 • ایمانی، محسن تبیین تبارشناختی اندیشه مرجعیت‌زدایی اخلاقی و مؤلّفه‌های آن از منظر پساساختارگرایی با نگاهی انتقادی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 77-104]
 • ایمانی، محسن تبیین و تحلیل تربیت اخلاقی از منظر زیبایی شناختی با تاکید بر آرای متفکران عمل گرایی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 37-58]
 • ایمانی، محسن بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 193-217]
 • ایمانزاده، علی تبیین و تحلیل دلالت‌‌های تربیتی دیدگاه معرفت‌شناختی ژیل دلوز و نقد دلالت‌‌های آن برای تعلیم و تربیت [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 53-80]
 • امانی ساری بگلو، جواد تحلیل کانونی رابطه فرهنگ مدرسه با نیازهای روان‌شناختی اساسی در میان دانش آموزان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 9-28]
 • امیدی، محمود ارزشیابی برنامه درسی دروس عمومی معارف اسلامی دانشگاهی به منظور ارائه راهکارهای کیفیت بخش [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 217-236]
 • امیدیان، مرتضی کارآیی درونی گروه های آموزشی متوسطه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های استان خوزستان [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 7-20]
 • امیدیان، مرتضی نقش اهداف پیشرفت، باورهای معرفت شناختی و کیفیت تجارب یادگیری در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 53-70]
 • امیری، شعله اثربخشی آموزش کنترل افکار مزاحم بر مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-124]
 • امیری، علی‌رضا پیش‌بینی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی دبیران بر اساس ویژگی‌های رهبری خدمتگزار مدیران در مدارس متوسطه شهر نقده [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 139-160]
 • امیری، ماندانا ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 55-72]
 • امرایی، عاطفه رابطه بین خلّاقیت و راهبردهای مقابله با استرس با بازیگوشی در دانشجویان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 39-58]
 • امراهی، اکبر بررسی رابطه بین ویژگی‌های رهبری معنوی و اخلاق کار در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 77-94]
 • امیری پری، ربابه بررسی رابطه بین رفتار اطلاع‌یابی در وب و تفکّر انتقادی مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 49-68]
 • امیرتیموری، محمدحسن بررسی تأثیر استفاده از اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 57-75]
 • امیر تیموری، محمد حسن اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عزّت نفس دانش‌آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان قدس [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 85-108]
 • امیر تیموری، محمد حسن تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای بر میزان بار شناختی بیرونی و مهارت حل مسئله در درس فیزیک [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 117-142]
 • امیری‌مقدم، سهیلا نقش تعداد هجاهای کلمه در پیش نیازهای یادگیری خواندن: شواهدی از آگاهی واج شناختی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 35-50]
 • امینی، سمیه نظریه هوش چندگانه و دلالت‌های آن در طراحی تجارب و فرصت‌های یادگیری [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 91-106]
 • امینی، محمد نظریه هوش چندگانه و دلالت‌های آن در طراحی تجارب و فرصت‌های یادگیری [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 91-106]
 • امین بیدختی، علی اکبر بررسی راه های افزایش جذب فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 21-39]
 • امین خندقی، مقصود تأثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آن‌ها: غنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 51-76]
 • ایمن خواه، فهیمه مقایسه سلامت عمومی، مهارت‌های اجتماعی و حرمت ‌خود دانش‌آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 81-114]
 • انتظاری، الهام رابطه کمال‌گرایی و باورهای غیرمنطقی در زنان شاغل و خانه‌دار شهرستان یزد [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 9-28]
 • انصاری، علیرضا تحلیل محتوای آموزشی شبکۀ اجتماعی مورد استفاده در کلاس درس با هدف بررسی تولید دانش یادگیرندگان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 189-208]
 • انصاری، مریم میزان استفاده استادان از محتوای درسی مناسب برای دانشجویان استعداد درخشان وعادی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 67-90]
 • اولیاء، نرگس تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی برافزایش رضایتمندی زناشویی زوج‌ها [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 9-30]

ب

 • بابایی، رضا رابطه ی بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 211-230]
 • بابایی، مظهر فلسفه فیلم و اشاره‌های آن برای حصول آگاهی یا فهم ازمنظر هرمنوتیک گادامر [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 51-76]
 • بابایی، مهناز بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • بابایی سنگلجی، محسن تحلیل کانونی رابطه فرهنگ مدرسه با نیازهای روان‌شناختی اساسی در میان دانش آموزان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 9-28]
 • بیاتانی، محبوبه الگوی مفهومی به کارگیری کارآمد و موثر فن آوری در آموزش و پرورش با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 155-177]
 • بازیاری میمند، مهتاب مقایسه تاب‌آوری هیجانی و اجتماعی در دانش‌آموزان مناطق محروم با غیرمحروم [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 107-124]
 • بازرگان، عباس فرایند بین المللی شدن دانشگاهها: موردی از آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 7-26]
 • بازرگان، عباس کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 91-110]
 • بازرگان، عباس استفاده از سنجش شناختی تشخیص برای سنجش نوشتن در دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باعزت، فرشته تأثیر مناسک حج عمرة مفرده بر تقویت هویت دینی دانشجویان دانشگاه [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-43]
 • باعزت، فرشته تأثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 183-200]
 • باغبان، ایران تأثیر داستان درمانی شغلی به روش مشاوره گروهی بر رضایت شغلی و عزّت نفس کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه استان اصفهان [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 115-136]
 • باقری، خسرو الگوی تاویلی پژوهش در ارزش یابی پیش رفت تحصیلی [دوره 1، شماره 2، 1384]
 • باقری، منصوره ضرورت بازنگری در برنامه آموزش کتاب داری و اطلاع رسانی در دانشگاه های ایران (دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد) [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 57-70]
 • باقری نوع‌پرست، خسرو بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 193-217]
 • باوندیان، علیرضا نقش خیال در فرایند آفرینش هنری [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 73-94]
 • بحرانی، محمود رابطه صفات پنج عاملی شخصیت و ابعاد انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شیراز [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 29-42]
 • بختیاری، ابوالفضل بررسی تأثیر آمیز‌ه‌ای از فناوری‌‌های نوین ارتباطات سیّار و چند رسانه‌ای بر توان ترجمه دانش‌آموزان فارسی زبان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 41-64]
 • بختیاری، اعظم بررسی راه های افزایش جذب فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 21-39]
 • بختیار نصرآبادی، حسنعلی نقش نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی و کاوشگری در پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]
 • بختیار نصرآبادی، حسنعلی تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 75-90]
 • بخشایش، علیرضا رابطه کمال‌گرایی و باورهای غیرمنطقی در زنان شاغل و خانه‌دار شهرستان یزد [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 9-28]
 • بخشایش، علیرضا بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر اضطراب رایانه، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی و مقایسه آن با مدارس غیر هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 34-48]
 • بدری گرگری، رحیم توانایی‌های شناختی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بینی کننده تفکر انتقادی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 59-76]
 • بدیعی، الهه تأثیر ارائة‌ محتوای الکترونیکی با سبک‌های آموزشی زبانی، دیداری-فضایی و حرکتی-جسمانی گاردنر بر یادگیری، درآموزش ترکیبی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-95]
 • بدلی، مهدی بررسی تأثیر استفاده از اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 57-75]
 • برادر، رویا بررسی مقایسه‌ای محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی با مجله‌های فارسی کودکان در میزان پرداخت به نمادهای ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-34]
 • برادر، رویا بررسی مقایسه‌ای محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی با مجله‌های فارسی کودکان در میزان پرداخت به نمادهای ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-34]
 • برادر، رویا نقش‌ اجتماعی زنان و مردان در داستان‌های واقعی کودکان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 129-145]
 • براری، نوری تطابق فناوری‌های وب 2 با طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5E در آموزش [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 237-289]
 • بیرامی، منصور پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-86]
 • بیرامی، منصور اثر بخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف بر خود کارآمدی دانش آموزان با توجه به سبک‌های اسنادی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 147-162]
 • بیرانوند، علی تاثیر آموزش بر شناخت و توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در به کارگیری کتابخانه [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 91-109]
 • برجعلی، احمد الگوی مشاوره‌ای خودپنداره تاله‌محور مبتنی بر مبانی انسان‌شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • برجعلی، زهرا رابطه میان مؤلفه‌های هوش معنوی و هویت فردی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • برزگر، راضیه مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و دیک و کاری بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 98-120]
 • برزگر بفرویی، کاظم نقش اهداف پیشرفت، باورهای معرفت شناختی و کیفیت تجارب یادگیری در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 53-70]
 • برزویان، صمد کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 91-110]
 • برماس، حامد بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مدیریت هیجان بر هوش هیجانی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 103-122]
 • بیرمی پور، علی بررسی میزان کارآمدی "فرایندهای یاددهی-یادگیری" و "ارزشیابی" برنامه درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه شهر شیراز [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 73-94]
 • برندک، معصومه ارزش‌یابیِ میزان دانش‌پژوهانه‌گی در فرایند‌هایِ پذیرش، آموزش و پژوهش در دوره‌هایِ کارآزمایی(دکتری) دانشگاه الزهرا(س) [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 93-122]
 • برومندنسب، مسعود کارآیی درونی گروه های آموزشی متوسطه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های استان خوزستان [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 7-20]
 • بستان نجفی، حسین تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد چکیده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 63-93]
 • بشارت، محمدعلی رابطه نارسایی هیجانی و سبکهای مقابله با استرس [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 9-28]
 • بشارت، محمدعلی بررسی رابطه سبک های دل بسته گی و هوش هیجانی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 131-142]
 • بشارت، محمدعلی بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 73-84]
 • بیگدلی، زاهد تاثیر آموزش بر شناخت و توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در به کارگیری کتابخانه [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 91-109]
 • بلات، جی.ام. بررسی توانایی مسیریابی و نقشه خوانی در کودکان چهار تا پنج ساله [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 85-97]
 • بلیدز، مارک بررسی توانایی مسیریابی و نقشه خوانی در کودکان چهار تا پنج ساله [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 85-97]
 • بلندهمتان، کیوان عوامل و مؤلّفه‌های بنیادی تدریس اثربخش در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 123-149]
 • بنی اردلان، اسماعیل نگرشی بر رویکردهای متافیزیکی تعلیم و تربیت در زایش تراژدی نیچه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 193-218]
 • بنی اسدی، احمد واکاوی انتقادی رابطه استاد- دانشجو در فرایند پایان‌نامه نویسی؛ از منظر دانشجو: (رشته فلسفه تعلیم و تربیت) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 125-148]
 • بنی اسدی، علی نقش انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای مطالعه در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان رشته‌های علوم تجربی و ریاضی مقطع متوسطه شهر قاین [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 81-102]
 • بناهان، مریم تبیین تبارشناختی اندیشه مرجعیت‌زدایی اخلاقی و مؤلّفه‌های آن از منظر پساساختارگرایی با نگاهی انتقادی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 77-104]
 • بناهان، مریم مرجعیت‌زدایی پساساختارگرا در تربیت اخلاقی با رویکردی انتقادی از منظر اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 189-209]
 • بناهان، مریم تربیت معنوی در اندیشه‌های پست‌مدرن [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 89-122]
 • بناهان، مریم تبیین ایثار به مثابه مبنا، اصل و روش تربیتی با تأکید بر مبادی سه گانه عمل [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 225-259]
 • بنی جمالی، شکوه السادات تاثیر کم توانی ذهنی کودکان بر رضامندی زناشویی والدین [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 61-74]
 • بنی‌جمالی، زهرا بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 151-179]
 • بهادران، نرگس بررسی عوامل مؤثر در شادابی مدارس [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 31-44]
 • بهرامی، فاطمه تأثیر آموزش بخشودگی بر میزان بخشودگی زوج‌های شهر یزد [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 9-26]
 • بهرامی، فاطمه تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی برافزایش رضایتمندی زناشویی زوج‌ها [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 9-30]
 • بهرامی، فاطمه بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شیوه نگره یادگیری اجتماعی و شغل گزینی کرام بولتز بر تغییر نگرش کارآفرینانه در دانش جویان دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 49-66]
 • بهرامی، فاطمه بررسی آسیب های موجود در تعامل زوجین با والدین خود بعد از ازدواج [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 209-238]
 • بهرامی، محمود رابطه الگو‌های ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خلاّقیّت هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 35-63]
 • بهرنگی، محمدرضا اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 9-26]
 • بهزادفر، فاطمه مقایسه سلامت عمومی، مهارت‌های اجتماعی و حرمت ‌خود دانش‌آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 81-114]
 • بهشتی، سعید بررسی نقش بازی در تربیت کودک از دیدگاه قرآن و سنت معصومین (ع) [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 4-4]
 • بهشتی راد، رقیه بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیّت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 119-145]
 • بهمن آبادی، سمیه شناسایی اصول و تدوین سیاست‌های کلی فعالیت‌های مکمل و فوق‌برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 7-39]

پ

 • پاک سرشت، محمد جعفر تأثیر دیدگاههای معرفت شناسی بر فعالیت‌های یاددهی ـ یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 9-36]
 • پیری، موسی رابطه کاربست یادگیری فعال با باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 30-53]
 • پیری، موسی بررسی مقایسه‌ای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای نیمرخ‌های عاطفه‌تحصیلی سازگار و ناسازگار [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 142-162]
 • پرداختچی، محمد حسن بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی:مطالعه موردی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 9-28]
 • پردلان، نوشین ساختار عاملی و اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس رسالت چند بعدی مسیر شغلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 143-156]
 • پیمان نیا، بهرام پیش‌بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی مادران ایرانی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 239-260]
 • پورآقا رودبرده، فاطمه شناسایی مهارت‎های بین‎ فردی مورد نیاز دانش‎آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه والدین، معلمان و متخصصان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 3-3]
 • پور سید آقایی، زهرا سادات الگوی مشاوره‌ای خودپنداره تاله‌محور مبتنی بر مبانی انسان‌شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • پورسلیم، عباس طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 7-36]
 • پورشافعی، هادی اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیاد‌بخشی نظریه [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 211-228]
 • پور شافعی، هادی نقش انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای مطالعه در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان رشته‌های علوم تجربی و ریاضی مقطع متوسطه شهر قاین [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 81-102]
 • پورشهریار، حسین بررسی مقایسه ای هیجان طلبی در دانشجویان با سابقه تقلب در امتحان با دانشجویان عادی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 99-122]
 • پورشهریاری، مه سیما آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه رفتاری - شناختی و بررسی میزان تأثیر آن برتغییر پرخاشگری و کفایت اجتماعی نوجوانان پسر بد‌سرپرست ساکن خوابگاه‌های بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 51-66]
 • پورشهریاری، مه سیما سبک‌های شوخ‌طبعی، هوش هیجانی و کفایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 79-108]
 • پورشهریاری، مه سیما بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی دانشجویان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-28]
 • پورعلی، پریناز ارزشیابی میزان کیفیّت برنامه‌های مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 29-58]
 • پورکریمی، جواد رابطهء انگیزشِ پیشرفت با سبک رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 27-44]
 • پورکریمی، جواد ‌بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و سرمایه انسانی کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 53-78]
 • پیوسته‌گر، مهرانگیز بررسی میزان تأثیر کتاب‌درمانی بر افزایش خودپنداره نوجوانان دختر دارای11-16سال عضو کتابخانه‌های عمومی شهر خرم‌آباد [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 117-129]
 • پوشنه، کامبیز ارزشیابی میزان کیفیّت برنامه‌های مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 29-58]

ت

 • تاجداران، منصور بررسی میزان تأثیر کتاب‌درمانی بر افزایش خودپنداره نوجوانان دختر دارای11-16سال عضو کتابخانه‌های عمومی شهر خرم‌آباد [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 117-129]
 • تاجیک اسماعیلی، عزیزاله بررسی میزان خلّاقیّت در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 77-92]
 • تازیکی، طیبه اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 9-26]
 • ترابی، زهرا رابطه سبک‌های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 107-129]
 • تقییان، حسن استفاده از سنجش شناختی تشخیص برای سنجش نوشتن در دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی زاده، عباس طراحی و تولید بازی رایانه ای آموزشی مبتنی بر مدل طراحی آموزشی DODDEL: یک پژوهش تکوینی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 259-287]
 • تقی زاده، محمدرضا تحلیل تطبیقی رویکردهای آموزش‌وپرورش در عصر جهانی شدن : انگاره‌های تربیتی و الگوهای پیش ‌رو [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 53-90]
 • تقوی، سیدمحمدرضا هنجاریابی مقیاس خودسنجی افسرده گی (DSRS) برای دانش آموزان 11 تا 17 ساله در شش شهر بزرگ ایران [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 111-129]
 • تقوی، محمدرضا ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 55-72]
 • تلخابی، محمود واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • تمنایی فر، محمدرضا نظریه هوش چندگانه و دلالت‌های آن در طراحی تجارب و فرصت‌های یادگیری [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 91-106]
 • تمنایی فر، محمدرضا پیش‌بینی سبک‌های مقابله‌ای‌ و ابراز وجود بر اساس سبک‌های دلبستگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های کاشان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-109]
 • توسلی، طیبه مفهوم تربیت از دیدگاه شاعران، ادیبان و اندیشمندان زبان فارسی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 137-155]
 • توکلی، مرضیه بررسی وضعیت مواد دیداری – شنیداری کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 71-88]

ث

 • ثنایی ذاکر، باقر مقایسه تعارض زناشویی والدین با تعارض زناشویی فرزندان همسردار آن ها [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 79-96]

ج

 • جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره «مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی» (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک‌گیل‌کرست) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-37]
 • جبل عاملی، جلال بررسی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 5-5]
 • جسمانی، سیده سمانه بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر اضطراب رایانه، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی و مقایسه آن با مدارس غیر هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 34-48]
 • جعفری، ابراهیم بررسی عوامل مؤثر در شادابی مدارس [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 31-44]
 • جعفری، پریوش آسیب شناسی عوامل مؤثر در پرورش شایستگی های شهروندی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 77-104]
 • جعفری، سیدابراهیم بررسی رابطه اثربخشی مدیران با عامل های سه گانه موقعیت در الگوی رهبری فیدلر [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 7-26]
 • جعفری، مجید تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 155-183]
 • جعفری، نرگس بازدارنده‌های خلاقیت دانش‌آموزان: فعالیتها و ویژگیهای معلم [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 177-192]
 • جعفری، نصرت نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • جعفریان، سکینه بررسی نیمرخ سواد اطلاعاتی، تفکّر انتقادی و عزّت نفس تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از لحاظ پیشرفت تحصیلی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 54-74]
 • جعفری هرندی، رضا بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 145-193]
 • جعفری هرندی، رضا تحلیل محتوای کتاب‌های دین و زندگی دوره متوسطه از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 79-101]
 • جعفری هرندی، رضا تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ایران بر اساس مؤلفه‌های تفکر ادوارد دوبونو [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 137-162]
 • جلالیان راد، حمیده تأثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 183-200]
 • جلیلی‌فر، علیرضا بررسی تأثیر آمیز‌ه‌ای از فناوری‌‌های نوین ارتباطات سیّار و چند رسانه‌ای بر توان ترجمه دانش‌آموزان فارسی زبان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 41-64]
 • جلیلی نیا، فروز تبیین رویکرد پدیدارشناسی در برنامه درسی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 7-30]
 • جمشیدی، عطیه تحلیل کیفی چگونگی کنش میان استاد راهنما و دانشجو در فرآیند پژوهش (انجام پایان نامه): مطالعه موردی دانشگاه تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمشیدی سلوک لو، بهنام مقایسه سبک شناختی دانش آموزان راهنمایی عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزندپروری والدین [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 21-33]
 • جمشیدی سولکلو، بهنام رابطه دینداری و تاب‌آوری در دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 144-163]
 • جمشیدی کوهساری، محبوبه تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 75-90]
 • جهان، فائزه مقایسه اثربخشی آموزش تریز و بارش فکری بر خلاّقیّت دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-122]
 • جهانی، جعفر آموزش تفکر خلاق به نوجوانان: رویکرد پژوهش- محور [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 29-54]
 • جهان پناه، بیژن طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه آموزش بزرگسالان روستایی کشور [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 225-249]
 • جوادی، رحم خدا بررسی اکتشافی عوامل مؤثربرکیفیت زندگی کاری معلمان: یک پژوهش ترکیبی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 37-58]
 • جوادی آسایش، سحرانه پیگیری تأثیر آموزش‌های شناختی- رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانش‌آموزان کم‌ توان ذهنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 129-146]
 • جوادیان، زهرا رابطه عدالت و بی‌عدالتی آموزشی با رفتارهای مدنی - تحصیلی: نقش واسطه‌ای اخلاق تحصیلی (رویکرد رویدادهای واسطه‌ای اخلاقی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 85-106]
 • جوادیان، زهرا نقش واسطه‌ای رضایت شغلی در رابطه سیاست‌های انگیزشی و تنبیهی در ارزیابی عملکرد با ترک خدمت درآموزش و پرورش [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 9-33]
 • جوادی پور، محمد نظرگاه ها، رویکردها، و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 119-135]
 • جوادی پور، محمد آسیب‌شناسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه بر اساس تئوری کلاین در شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 93-118]
 • جوانی، حجت الله تحلیل مفهوم خودشناسی و تبیین موانع و راه حل های آن با رویکرد به تربیت اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوکار، بهرام رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 61-80]

چ

 • چراغیان، حدیث رابطه بین خلّاقیت و راهبردهای مقابله با استرس با بازیگوشی در دانشجویان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 39-58]
 • چراغ ملایی، لیلا استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در آموزش- فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-51]
 • چراغ ملایی، لیلا تحلیل محتوای آموزشی شبکۀ اجتماعی مورد استفاده در کلاس درس با هدف بررسی تولید دانش یادگیرندگان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 189-208]
 • چناری، محسن طراحی الگوی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی در نظام آموزش عالی کشور [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 27-52]
 • چناری، مهین فرونسیس و پژوهش در تعلیم و تربیت [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 9-30]
 • چناری، مهین روش تدریس در هرمنوتیک فلسفی گادامر [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 45-62]

ح

 • حیاتی، زهیر کمیت و کیفیت تولید علم در دانشگاه‌ها‌ی ایران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 105-126]
 • حاتمیان، جمال رابطه مؤلّفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 92-118]
 • حاتمی ورزنه، ابوالفضل بررسی اثر‌بخشی مشاوره گروهی خود بخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر افسردگی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 109-126]
 • حاج حسینی، منصوره تبیین انگاره‌های متکثر در پرورش تفکّر انتقادی و الزامات عملی ناظر بر آن [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 95-116]
 • حاج حسینی، منصوره امید در نگرش دانش آموزان تک والد: فرزندان طلاق [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 25-52]
 • حاج حسینی، منصوره تحلیل تطبیقی رویکردهای آموزش‌وپرورش در عصر جهانی شدن : انگاره‌های تربیتی و الگوهای پیش ‌رو [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 53-90]
 • حاجی موسایی، فاطمه بررسی نظرات دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به ملاک های ارزش یابی عملکرد اساتید [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 51-72]
 • حبیب زادگان، زهرا تبیین ایثار به مثابه مبنا، اصل و روش تربیتی با تأکید بر مبادی سه گانه عمل [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 225-259]
 • حبیبی کلیبر، رامین اثربخشی آموزش راهبرد کمک‌خواهی بر درک مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-50]
 • حبیبی کلیبر، رامین تمایز دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس خوش‌بینی تحصیلی و جهت‌گیری هدف [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 247-267]
 • حجتی، صدیقه بررسی رابطه اثربخشی مدیران با عامل های سه گانه موقعیت در الگوی رهبری فیدلر [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 7-26]
 • حیدری، سیروس نقش عوامل اجتماعی و آموزشی در تضعیف انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 125-151]
 • حیدری، شیما بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 7-20]
 • حیدری، محبوبه رابطه انواع سبک‌های تفکّر و سازگاری آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 157-182]
 • حیدری، محمد حسین رها سازی تخیل و تجربه معنادار، رویکرد نوین ماکسین گرین به تربیت زیبایی شناختی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 175-190]
 • حیدری، محمود رابطه ساختاری کمال‏گرایی، خودکارآمدی، جهت‏گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]
 • حیدری، ناصر رابطه بین خلّاقیت و راهبردهای مقابله با استرس با بازیگوشی در دانشجویان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 39-58]
 • حرفتی، رعنا ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 6-6]
 • حرفتی سبحانی، محمد تجربیات معلمان از عوامل زمینه ساز خشونت در مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 159-197]
 • حسینی، افضل السادات بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 147-175]
 • حسینی، افضل السادات بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 147-175]
 • حسینی، افضل السادات خلاّقیّت از منظر معرفت شناسی ملاصدرا و دلالتهای تربیتی آن (با تأکید بر حوزه اصول و روش) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 91-126]
 • حسینی، افضل السادات تبیین جایگاه خلّاقیّت در اندیشه‌های تربیتی پست مدرنیسم [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 9-22]
 • حسینی، افضل السادات بررسی هرمنوتیک به مثابه بستری برای پژوهش‌های تربیتی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 211-236]
 • حسینی، افضل السادات مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 39-61]
 • حسینی، زهرا بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی شهر همدان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 9-31]
 • حسینی، سید حسام بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی رسمی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 147-175]
 • حسینی، شهناز بررسی و نقد رابطه منظر گرایی نیچه و نسبیت گرایی در اخلاق و دلالت های آن در تربیت اخلاقی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 193-217]
 • حسینی، فاطمه مقایسه تعارض زناشویی والدین با تعارض زناشویی فرزندان همسردار آن ها [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 79-96]
 • حسینی، فریده السادات بررسی تاثیر دادوستدی خودمهاری و جنسیت بر جو روانی- اجتماعی کلاس [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 27-41]
 • حسینی، فریده سادات پیش‌بینی‌ سبک‌های هویت بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی «در میان دانشجویان دانشگاه شیراز» [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-72]
 • حسینیان، سیمین بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • حسینیان، سیمین بررسی رابطهء بین سازمان‌های بیمار(نوروتیک) با سبک رهبری و جوّسازمانی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 95-114]
 • حسینیان، سیمین بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل تعارض بر کاهش تعارض های زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 7-22]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 9-26]
 • حسینیان، سیمین رابطه انواع سبک‌های تفکّر و سازگاری آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 157-182]
 • حسینیان، سیمین تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد چکیده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 63-93]
 • حسینی بافقی، نگار نقش متغیرهای بافتی، شناختی-انگیزشی و هیجانی در یادگیری زبان دوم: یک رویکرد یکپارچه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن پور، فاطمه استفاده از نقاشی ایرانی در آموزش هنر به دانش آموزان متوسطه اول به منظور افزایش خلاقیت بصری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 165-182]
 • حسین چاری، مسعود پیش‌بینی‌ سبک‌های هویت بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی «در میان دانشجویان دانشگاه شیراز» [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-72]
 • حسین چاری، مسعود رابطهء ابعاد الگوهای ارتباطات ادراک شده در خانواده و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 45-66]
 • حسین خانزاده، عباسعلی شناسایی مهارت‎های بین‎ فردی مورد نیاز دانش‎آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه والدین، معلمان و متخصصان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 3-3]
 • حسین خانزاده، عباسعلی مقایسه سلامت عمومی، مهارت‌های اجتماعی و حرمت ‌خود دانش‌آموزان تیزهوش دارای برنامه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 81-114]
 • حسین خانزاده، عباسعلی نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت خود دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 115-136]
 • حسین خانزاده، عباسعلی تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیادپذیری، و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 135-157]
 • حسین زاده، مهدی تحلیل الگوی ساختاری رابطه بین سبک‌های مقابله و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 77-93]
 • حسین زاده، مهدی شناسایی ویژگی‌ها و ابعاد مدارس اسلامی در ایران به همراه ارائة الگوی مطلوب مدرسه اسلامی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 65-86]
 • حسینی منش، زهراالسادات نقش اهداف پیشرفت، باورهای معرفت شناختی و کیفیت تجارب یادگیری در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 53-70]
 • حسینینان، سیمین اثربخشی آموزش‌های‌ ضمن خدمت دبیران و مربیان فنی - حرفه‌ای مدارس استثنائی شهر تهران بر خشنودی شغلی و توانمندی حرفه‌ای آنها [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 115-146]
 • حسینی نسب، سید داوود تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 1-1]
 • حکیم زاده، رضوان بررسی مبانی فلسفی برنامه‌ آموزش جهانی و مقایسه آن با مبانی فلسفی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 79-104]
 • حمید، نجمه بررسی آموزش معنادرمانی مذهب محور بر افزایش انگیزش تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 223-246]
 • حمیدی، منصورعلی ارزش‌یابیِ میزان دانش‌پژوهانه‌گی در فرایند‌هایِ پذیرش، آموزش و پژوهش در دوره‌هایِ کارآزمایی(دکتری) دانشگاه الزهرا(س) [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 93-122]
 • حمیدی، منصورعلی سنجش باز خورد دانش پژوهانه دانش جویان سال های اول و چهارم راهی برای ارزش یابی سودمندی برنامه آموزش دانشگاهی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 97-97]
 • حمیدی، منصورعلی بازخورد دانش پژوهانه گروهی از دانشجویان دختر فراکارشناسی در ایران: ارزش یابی پایان نامه ها در گذر زمان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 115-115]
 • حمیدی، منصورعلی خودگردانی و بالنده گی همه سویه در میان گروهی از پیش دانش گاهیان ایرانی: پرسشی در زمینه دگرگونی در روش های آموزشی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 5-13]
 • حمیدی، منصور علی طراحی، ساخت و آزمایش یک الگوی آموزشی چند بعدی رایانه‌ای برای کاربرد در دانشگاه‌های ایران [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 127-146]

خ

 • خادمی، عزت بررسی آثار فن‌آوری ارتبـاطی جدید (اینترنت، بازی‌های رایانه‌ای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی، با تأکید بر سازگاری دانش‌آموزان سال دوم دبیرستانهای تهران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 9-36]
 • خادمی، ملوک بررسی رابطه بین سبک شناختی و ابعاد انگیزشی، رفتاری و شناختی اطلاع‌جویی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 201-219]
 • خادمی اشکذری، ملوک بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری والدین با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 151-174]
 • خادمی اشکذری، ملوک رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای تعلل ورزی، خودتنظیمی و خودکارآمدی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 163-186]
 • خادمی اشکذری، ملوک رابطه ی کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان سازی تحصیلی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 207-236]
 • خادمی فرد، نورمحمد شناسایی ویژگی‌ها و ابعاد مدارس اسلامی در ایران به همراه ارائة الگوی مطلوب مدرسه اسلامی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 65-86]
 • خامسان، احمد اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیاد‌بخشی نظریه [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 211-228]
 • خانی، محمدحسین تأثیر امنیت در مدرسه بر تاب‏آوری: نقش واسطه‌ای عزّت نفس و حل مسئله [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 103-122]
 • خانجانی، زینب پیش‌بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی مادران ایرانی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 239-260]
 • خباره، کبری تحلیل اکتشافی نقش مدیران مدارس درتشکیل و تثبیت گروه‌های رشد حـرفه‌ای مبتنی بر همکاری معلمان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 59-88]
 • خبازی کناری، مهدی طراحی و ساخت مقیاس تعهد اخلاقی بر اساس اندیشه کانت و لویناس [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 237-255]
 • خبیری، محمد نظرگاه ها، رویکردها، و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 119-135]
 • خدایی، ابراهیم ارائه نظریه داده بنیاد برای تبیین فرایند شکل‌گیری روحیه کارآفرینی در بین دانش آموزان مدارس فنی و حرفه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدایی، ابراهیم استفاده از سنجش شناختی تشخیص برای سنجش نوشتن در دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدایاری فرد، محمد آماده‌سازی مقیاس دینداری برای جمعیت دانش‌آموزی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 107-128]
 • خدابنده لو، روح اله مطالعه تحلیلی توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام شده در طی 36 سال گذشته [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 7-26]
 • خراسانی، اباصلت سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-76]
 • خراسانی، اباصلت تطابق فناوری‌های وب 2 با طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5E در آموزش [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 237-289]
 • خرمی، زری تأثیر روش مدیریتی مهندسی ارزش بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهر مشهد [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-28]
 • خزایی، سعید بررسی تأثیر آمیز‌ه‌ای از فناوری‌‌های نوین ارتباطات سیّار و چند رسانه‌ای بر توان ترجمه دانش‌آموزان فارسی زبان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 41-64]
 • خسروی، زهره سبک دلبستگی و تصور از خدا در میان زنان خواهان طلاق و غیر خواهان طلاق شهرستان کاشان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 37-54]
 • خسروی، زهره رابطه میان مؤلفه‌های هوش معنوی و هویت فردی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • خسروی، علی اکبر ارزشیابی میزان کیفیّت برنامه‌های مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 29-58]
 • خسروی، معصومه رابطه اضطراب امتحان، کمال‌گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 31-50]
 • خسروی تاج، حمید رضا بررسی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 5-5]
 • خشچیان، ژاله بررسی مؤلّفه‌های هوش هیجانی نظریه بار-اُن در کتاب‌های درسی سال اول دوره متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 33-60]
 • خلج، فاطمه اثربخشی آموزش کنترل افکار مزاحم بر مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-124]
 • خلیجیان، صدف تأثیر مؤلّفه‌های رهبری امنیت‌مدار بر احساس امنیت روانی کارکنان:نقش میانجی اثربخشی رهبری [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 34-55]
 • خلیجیان، صدف ساختار عاملی و اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس رسالت چند بعدی مسیر شغلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 143-156]
 • خلیلی، سمانه تبیین جایگاه خلّاقیّت در اندیشه‌های تربیتی پست مدرنیسم [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 9-22]
 • خوشبخت، فریبا بررسی پایایی و روایی مقیاس ادراک کودک از والدین در ایران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 23-34]
 • خوش قدم خو، صدراله تبیین پیامد‌های جهانی شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 155-198]

د

 • دادرس، محمد زبان، مساله ای معرفتی و تربیتی در آراء فیلسوفان و مربیان [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 95-117]
 • دارایی، مینو رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت بروندادها و پیامدهای مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-119]
 • دانای طوسی، مریم نقش تعداد هجاهای کلمه در پیش نیازهای یادگیری خواندن: شواهدی از آگاهی واج شناختی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 35-50]
 • دانش، عصمت رابطه بین پنج عامل شخصیت با شیوه فرزند پروری در مادران کودکان دچار بیش‌فعالی و نقص توجه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 9-26]
 • داودی پور، عبدالله بررسی زمینه‌های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 37-54]
 • داودنیا، بهزاد مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی و برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای استرالیا، مالزی و ایران [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 59-91]
 • دیبا واجاری، مریم پیشنهاد چارچوبی برای ارزشیابی برنامه درسی فلسفه برای کودکان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 35-58]
 • دبیری، سولماز نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • دبیری اصفهانی، عذرا بررسی میزان آگاهی مدیران آینده مدارس کشور نسبت به حقوق کودکان [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 127-154]
 • دبیری اصفهانی، عذرا بررسی روش کلاس داری آموزگار بر پایه جنسیت دانش آموزان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 43-69]
 • درانی، کمال واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • درانی، کمال تحلیل کیفی چگونگی کنش میان استاد راهنما و دانشجو در فرآیند پژوهش (انجام پایان نامه): مطالعه موردی دانشگاه تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • درتاج، فریبرز تاثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده ای در بهبود کارکرد و پیش رفت تحصیلی دانش جویان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 7-21]
 • درتاج، فریبرز بررسی کارآمدی دو روش شناختی و منطقی- هیجانی در کاهش اضطراب آزمون و بهبود کارکرد تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 123-137]
 • درخواه، فریده رابطه دینداری و تاب‌آوری در دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 144-163]
 • درکی، سیمین بررسی تحلیلی راه کارهای عملی و نظری توسعه منابع انسانی از راه آموزش و پرورش برای ورود به گستره تجارت جهانی و بازارهای بین المللی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 139-168]
 • درویزه، زهرا بررسی توانایی مسیریابی و نقشه خوانی در کودکان چهار تا پنج ساله [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 85-97]
 • درویزه، زهرا بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 7-20]
 • درویشی، لیلا آسیب شناسی عوامل مؤثر در پرورش شایستگی های شهروندی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 77-104]
 • دژگاهی، صغری تفکر انتقادی چالشی در برابر استقلال به عنوان هدف آموزشی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 63-80]
 • دژگاهی، صغری بررسی اهداف آموزشی از دیدگاه میشل فوکو [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 169-186]
 • دشتی، زهرا تبیین و تحلیل تعلیم و تربیت از منظر پساساختار گرایی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 81-98]
 • دشتی، فاطمه نیمرخ های دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه براساس مشکلات خواندن و نوشتن [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 187-210]
 • دلاور، علی تاثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده ای در بهبود کارکرد و پیش رفت تحصیلی دانش جویان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 7-21]
 • دلاورپور، محمدآقا رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 61-80]
 • دیناروند، حسن تبیین نظریه انتقادی، تعلیم و تربیت انتقادی و دلالت‌های تربیتی آن از منظر فریره و ژیرو و نقد آن [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 145-175]
 • دهشیری، غلامرضا نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • دهقان، ساناز مقایسه تأثیر روش‌های یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی درس حرفه و فن دانش‌آموزان دختر سوم راهنمایی شهر یزد [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 29-52]
 • دهقانی، مرضیه واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • دهقانی، مرضیه تحلیل کیفی چگونگی کنش میان استاد راهنما و دانشجو در فرآیند پژوهش (انجام پایان نامه): مطالعه موردی دانشگاه تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان مروستی، ساناز نقش سلامت‌ذهنی معلمان بر کیفیّت زندگی کاری و عملکرد سازمانی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 9-37]

ذ

 • ذاکر صالحی، غلامرضا آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 165-192]
 • ذکاوتی، علی رابطه عقل و اخلاق [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 165-188]
 • ذکاوتی، علی اکولوژی آموزش،یادگیری و اخلاق [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 167-192]

ر

 • رادمهر، فرناز تأثیر آموزش برنامه جرأت‌ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه‌ اول [دوره 14، شماره 3، 1397]
 • راستگومقدم، میترا طراحی، ساخت و آزمایش یک الگوی آموزشی چند بعدی رایانه‌ای برای کاربرد در دانشگاه‌های ایران [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 127-146]
 • ربیعی، مهدی رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 83-106]
 • رجائی پور، سعید تبیین جو یادگیری اثر بخش بر اساس مؤلفه‌ها‌ی مدیریت کلاس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 155-176]
 • رجبی، غلامرضا بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی (GSE-10) در دانشجویان روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد مرودشت [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 111-122]
 • رجبی، فهیمه مطالعه تحلیلی توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام شده در طی 36 سال گذشته [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 7-26]
 • رجب بیگی، مجتبی طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه آموزش بزرگسالان روستایی کشور [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 225-249]
 • رحیمی، حبیبه تجربیات معلمان از عوامل زمینه ساز خشونت در مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 159-197]
 • رحیمی، مهدی نقش متغیرهای بافتی، شناختی-انگیزشی و هیجانی در یادگیری زبان دوم: یک رویکرد یکپارچه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، محمد نور مدل یابی معادلات ساختاری رابطه اثربخشی فعالیت های قبل ، ضمن و پس از تدریس با بهبود دوره های آموزشی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 59-98]
 • رحیمیان، حمید کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 91-110]
 • رحمانی زاهد، فهیمه مدل یابی علی خلاقیت: نقش سبک های تعامل معلم-دانش آموز و نیازهای بنیادی روانشناختی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 31-54]
 • رستگار، عباسعلی معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 135-160]
 • رستگاری پور، مریم بررسی رابطه بین کیفیّت تدریس معلمان دینی و رفتارهای مذهبی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان منطقه یک شهر تهران [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 141-163]
 • رسولی، رویا مقایسه تأثیر روش‌های یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی درس حرفه و فن دانش‌آموزان دختر سوم راهنمایی شهر یزد [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 29-52]
 • رسولی، رویا نقش سلامت‌ذهنی معلمان بر کیفیّت زندگی کاری و عملکرد سازمانی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 9-37]
 • رسولی، رویا رابطه انواع سبک‌های تفکّر و سازگاری آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 157-182]
 • رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 7-20]
 • رسول‌زاده طباطبایی، سید کاظم تأثیر استرس بر توجه انتخابی و متمرکز بینایی با در نظر گرفتن اثر آن در آموزش و یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 169-194]
 • رشیدی، حسن اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 125-164]
 • رضایی، کوثر اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش رضایت از سرپرستی و همکاران معلمان زن [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 147-164]
 • رضایی، محمد هاشم تأثیر دیدگاههای معرفت شناسی بر فعالیت‌های یاددهی ـ یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 9-36]
 • رضایی، مرادعلی سلامت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی: تدوین، آزمون و اصلاح یک الگوی علّی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 65-90]
 • رضایی، مظاهر تحلیل عوامل اکتشافی و هنجاریابی مقیاس درجه‌بندی کانرز_ فرم معلم در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر زنجان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 39-55]
 • رضاپورلاکانی، سپیده تحلیل محتوای شاخص‌های یادگیری کتاب‌های آموزشی گروه‌های مطالعاتی پیگیر سواد سازمان نهضت سوادآموزی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 109-130]
 • رضایی جمالویی، حسن ارتباط بین نارسایی هیجانی، کودک آزاری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 6-6]
 • رضایی زاده، مرتضی تحلیل بازی گروهی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بنام سفارش غذا در یادگیری همیارانه [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 39-62]
 • رضایی زاده، مرتضی تطابق فناوری‌های وب 2 با طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5E در آموزش [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 237-289]
 • رضازاده شیراز، فاطمه بیگم عوامل مؤثر در تمایل به ترک خدمت فرهنگیان دارای تحصیلات عالی(کارشناسی ارشد و بالاتر) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 74-96]
 • رضایی شریف، علی بررسی مقدماتی خصوصیات روانسنجی مقیاس چند بعدی رفتار بی توجهی: فرم کودکان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 145-162]
 • رضایی شریف، فاطمه بررسی مقدماتی خصوصیات روانسنجی مقیاس چند بعدی رفتار بی توجهی: فرم کودکان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 145-162]
 • رضایی شریف آبادی، سعید بررسی وضعیت مواد دیداری – شنیداری کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 71-88]
 • رضایی شریف آبادی، سعید الگوی مفهومی به کارگیری کارآمد و موثر فن آوری در آموزش و پرورش با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 155-177]
 • رضامنش، فاطمه زمینه‌یابی شیوه‌های تقویت کارکرد انجمن اولیاء و مربیان 1(مورد مطالعه: انجمن اولیاء و مربیان خراسان رضوی) [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 131-154]
 • رضائیان، حمید آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه رفتاری - شناختی و بررسی میزان تأثیر آن برتغییر پرخاشگری و کفایت اجتماعی نوجوانان پسر بد‌سرپرست ساکن خوابگاه‌های بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 51-66]
 • رضوی موسوی، سیده زهرا بررسی نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 63-94]
 • رضویه، اصغر بررسی پایایی و روایی مقیاس ادراک کودک از والدین در ایران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 23-34]
 • رضویه، اصغر بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت های خودگردانی و افزایش باورهای خودبسنده گی بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 7-25]
 • رفیعی، محسن رابطه هوش‌هیجانی با استراتژی‌های مدیریت تعارض مدیران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 97-110]
 • رفیع نیا، محمدحسین کارآیی درونی گروه های آموزشی متوسطه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های استان خوزستان [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 7-20]
 • رفیق ایرانی، سودابه مقایسه اثربخشی روشهای ایمن سازی روانی مایکنبام و مهارتهای مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در افزایش خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 111-124]
 • رمضان‌پور، شیوا تأثیر روش اجتماع پژوهی برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت‌های شهروندی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 2-2]
 • رمضانی خمسی، زهرا رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای تعلل ورزی، خودتنظیمی و خودکارآمدی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 163-186]
 • رمضان ساعتچی، لیلی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و تعارض والد-نوجوان دختران دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهر تهران [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 187-206]
 • رهنما، اکبر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شاهد [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 55-78]
 • رهنما، اکبر بررسی مبانی لیبرالیسم آموزشی با تأکید بر دلالت‌های آن در اهداف، محتوی و روش‌های تعلیم وتربیت [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-122]
 • رهنما، اکبر تربیت اخلاقی از منظر پست مدرنیسم با تأکید بر اندیشه‌های اخلاقی ریچارد رورتی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 119-140]
 • رهنما، اکبر تحلیل مبانی اخلاق و تربیت اخلاقی در دیدگاه ریچارد رورتی و نقد آن از منظر علامه طباطبائی (ره) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 145-172]
 • روشن، محمدرحیم بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 151-179]
 • روشن، مریم رابطه خویشتن شناسی مدیران مدارس با ترفندهای آنان در مدیریت تعارض [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 35-48]
 • رئوف، کوثر رابطه ی کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان سازی تحصیلی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 207-236]

ز

 • زاده‌غلام، زهرا تأثیر روش مدیریتی مهندسی ارزش بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهر مشهد [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-28]
 • زارع، حسین ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 137-183]
 • زارع، زینت تحلیلی بر فرصت ها و چالش های تولید دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • زارع، زینت کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 91-110]
 • زارع، مریم نقش متغیرهای بافتی، شناختی-انگیزشی و هیجانی در یادگیری زبان دوم: یک رویکرد یکپارچه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، عظیم معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 135-160]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل بررسی تأثیر استفاده از اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 57-75]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی و برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای استرالیا، مالزی و ایران [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 59-91]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل سنجش میزان بهره‌مندی از مهارت‌های ارتباطی، تفکّری و پژوهشگری در میان دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران(سال تحصیلی 90-91) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 79-102]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای بر میزان بار شناختی بیرونی و مهارت حل مسئله در درس فیزیک [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 117-142]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل تأثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]
 • زاهد، عادل نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 9-28]
 • زاهدی، انسیه نگاه نوین به تربیت هنری و زیبایی شناختی بر اساس نگرش اسلامی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 75-98]
 • زرانی نژاد شیرازی ***، آیدا پژوهش کیفی، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی: آسیب شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه کردستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 116-141]
 • زمانی، نیره پیگیری تأثیر آموزش‌های شناختی- رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانش‌آموزان کم‌ توان ذهنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 129-146]
 • زمستانی، مهدی پیش‌بینی میزان هوش اخلاقی براساس مولفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 263-284]
 • زین‌آبادی، حسن رضا انگیزش انتقال و انتقال آموزش‌های ضمن خدمت اقدام‌ پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-82]
 • زین‌آبادی، حسن رضا طراحی الگوی تربیت مدیران مدارس [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 111-134]
 • زین‌آبادی، حسن‌رضا سلامت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی: تدوین، آزمون و اصلاح یک الگوی علّی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 65-90]
 • زندی، بهمن ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 137-183]
 • زندی، خلیل ‌‌‌بررسی کیفیّت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان بر اساس مدل‌های کانو و گسترش عملکرد کیفیّت [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 125-150]
 • زندی، خلیل تحلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 57-78]
 • زندوانیان، احمد ارزیابی جامع مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر یزد با مدل SWOT [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 189-223]
 • زینلی پور، حسین ‌بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و سرمایه انسانی کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 53-78]
 • زنوانیان، احمد مقایسه تأثیر روش‌های یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر تفکّر خلّاق و پیشرفت تحصیلی درس حرفه و فن دانش‌آموزان دختر سوم راهنمایی شهر یزد [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 29-52]
 • زوار، تقی نیمرخ های دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه براساس مشکلات خواندن و نوشتن [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 187-210]

س

 • سابقی، لیلا رابطه بین پنج عامل شخصیت با شیوه فرزند پروری در مادران کودکان دچار بیش‌فعالی و نقص توجه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 9-26]
 • سادات محسنی، هدی بررسی اثربخشی طرح آموزش مهارتهای زندگی در دبیرستانهای شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 143-162]
 • سیادت، علی بررسی عوامل مؤثر در شادابی مدارس [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 31-44]
 • سالاری، مصطفی تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای بر میزان بار شناختی بیرونی و مهارت حل مسئله در درس فیزیک [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 117-142]
 • سایه وند، زهرا شناسایی ویژگی‌های فردی موثر بر رفتارکارآفرینان آموزشی مستقر در شهرتهران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 63-81]
 • سبحانی، شیرکو شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 123-150]
 • سبحانی نژاد، مهدی بررسی میزان توجه به مؤلّفه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی در محتوای برنامه درسی دوره متوسطه نظری ایران در سال1390-1389 [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 59-106]
 • سبحانی نژاد، مهدی تبیین پیامد‌های جهانی شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 155-198]
 • سبحانی نژاد، مهدی تحلیل محتوای کتاب‌های دین و زندگی دوره متوسطه از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 79-101]
 • سبحانی نژاد، مهدی ارزشیابی برنامه درسی دروس عمومی معارف اسلامی دانشگاهی به منظور ارائه راهکارهای کیفیت بخش [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 217-236]
 • سبزه‌آرای لنگرودی، میلاد بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس وابستگی‌های ارزش خود [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 122-142]
 • سبطی، صفا طراحی و ساخت مقیاس تعهد اخلاقی بر اساس اندیشه کانت و لویناس [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 237-255]
 • سپندار، محدثه تأثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آن‌ها: غنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 51-76]
 • سپهریان، فیروزه تحلیل الگوی ساختاری رابطه بین سبک‌های مقابله و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 77-93]
 • سپهریان آذر، فیروزه بررسی رابطه کانونی ابعاد خرد و سبک های هویت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 95-114]
 • ستاری، راحله بررسی رابطه کانونی ابعاد خرد و سبک های هویت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 95-114]
 • ستاری، علی بررسی اندیشه فلسفی ابن طفیل در داستان حی بن یقظان و استنتاج های تربیتی حاصل از آن [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 27-54]
 • ستاری، علی بررسی و نقد روش تحلیل مفهومی با رویکرد به پوزیتیویسم منطقی در پژوهش های تربیتی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 91-114]
 • ستاری، علی تحلیل مفهوم خودشناسی و تبیین موانع و راه حل های آن با رویکرد به تربیت اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستاری، کلثوم تأثیر استرس بر توجه انتخابی و متمرکز بینایی با در نظر گرفتن اثر آن در آموزش و یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 169-194]
 • سجادی، سید مهدی تبیین و تحلیل دلالت‌‌های تربیتی دیدگاه معرفت‌شناختی ژیل دلوز و نقد دلالت‌‌های آن برای تعلیم و تربیت [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 53-80]
 • سجادی، سید مهدی تبیین تبارشناختی اندیشه مرجعیت‌زدایی اخلاقی و مؤلّفه‌های آن از منظر پساساختارگرایی با نگاهی انتقادی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 77-104]
 • سجادی، سید مهدی تبیین مبانی فلسفی ‏هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏ شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • سجادی، سید‌مهدی مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 39-61]
 • سجادی، مهدی تبیین و تحلیل تعلیم و تربیت از منظر پساساختار گرایی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 81-98]
 • سجادی، مهدی کثرت گرایی فرهنگی، هویت و تعلیم و تربیت (تبیین و ارزیابی) [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 25-38]
 • سخنور، ناهید ذهنیّت فلسفی و نگرش به روش‌های تدریس فعال در میان معلمان ریاضی (مقطع راهنمایی) [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 67-94]
 • سیدی اندی، سیده معصومه تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 76-93]
 • سیدعباس زاده، میرمحمد بررسی نگرش دبیران به جو سازمانی و رابطه آن با روحیه دبیران در دبیرستان های دخترانه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 89-110]
 • سرابی، مرضیه مبانی ارزشیابی براساس نظریه ساخت و سازگرایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 95-119]
 • سراجی، فرهاد سه سوسازی، امکانی برای ارتقای کیفیت پژوهش‌های یادگیری الکترونیکی: مقایسه بین پژوهش‌های انجام شده در ایران و خارج [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 7-7]
 • سراجی، فرهاد بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی شهر همدان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 9-31]
 • سراجی، فرهاد نقش عوامل اجتماعی و آموزشی در تضعیف انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 125-151]
 • سرافراز، مهدی‌رضا بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس وابستگی‌های ارزش خود [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 122-142]
 • سرمدی، محمدرضا مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت‌های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 145-186]
 • سعیدی، فرهاد غیرحرفه‌ای گرایی معلمان: تجارب تدریس خارج از تخصص [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 139-166]
 • سعیدی پور، بهمن بررسی نیمرخ سواد اطلاعاتی، تفکّر انتقادی و عزّت نفس تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از لحاظ پیشرفت تحصیلی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 54-74]
 • سعیدی رضوانی، محمود بررسی زمینه‌های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 37-54]
 • سعیدی مهر، محمد تبیین و تحلیل تربیت اخلاقی از منظر زیبایی شناختی با تاکید بر آرای متفکران عمل گرایی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 37-58]
 • سیف، دیبا تهیه و اعتباریابی مقیاس خودکفایتی در علوم تجربی برای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 125-146]
 • سیف، سوسن نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده و سازگاری زناشویی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 99-130]
 • سیفی، الهام بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 151-179]
 • سیفی، سید جواد بررسی مقدماتی خصوصیات روانسنجی مقیاس چند بعدی رفتار بی توجهی: فرم کودکان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 145-162]
 • سیفی، غلامعلی تأثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آن‌ها: غنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 51-76]
 • سیف نراقی، مریم عنوان :بررسی‌وتحلیل آموزش کارآفرینی‌درکتب کار وفناوری درپایه ششم ، هفتم وهشتم بر اساس الگوی پیشنهادی "آینده شمادرلوای کارآفرینی" (NFTE) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 127-142]
 • سلامی، فرزانه عوامل موثر در ارتباط کیفیت مدار استاد و دانشجو [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 121-133]
 • سلطانی، اصغر بررسی روابط ساختاری میان پنداشت‌ها و رویکردهای یادگیری علوم در دانش‌آموزان متوسطه [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 181-214]
 • سلطانی، اکبر تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 1-1]
 • سلطانی، سکینه اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال ریاضی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 173-188]
 • سلطانزاده، وحید پیش‌بینی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی دبیران بر اساس ویژگی‌های رهبری خدمتگزار مدیران در مدارس متوسطه شهر نقده [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 139-160]
 • سلطانزاده، وحید مطالعه تکیه ‌گاه‌های شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با جامعه‌پذیری سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 9-34]
 • سلطان زاده، وحید الگوی علّی ارتباط آرزوهای شغلی، جامعه‌پذیری سازمانی، و تعهد سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 163-178]
 • سلیمی، حسین ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 55-72]
 • سلیمانی، نادر آسیب شناسی عوامل مؤثر در پرورش شایستگی های شهروندی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 77-104]
 • سلیمانی، نسیم بررسی تاثیر روش تدریس هندسه بر مبنای نظریه فن هیلی بر پیشرفت تحصیلی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 107-126]
 • سلیمی نیا، علیرضا رابطه بین پنج عامل شخصیت با شیوه فرزند پروری در مادران کودکان دچار بیش‌فعالی و نقص توجه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 9-26]
 • سماواتی، سیما آماده‌سازی مقیاس دینداری برای جمعیت دانش‌آموزی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 107-128]
 • سماواتیان، حسین بررسی رابطهء بین سازمان‌های بیمار(نوروتیک) با سبک رهبری و جوّسازمانی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 95-114]
 • سنجری، هادی بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش معنوی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 145-164]
 • سهیمی، مهیاس رابطه بین پنج عامل شخصیت با شیوه فرزند پروری در مادران کودکان دچار بیش‌فعالی و نقص توجه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 9-26]
 • سودانی، منصور بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با کنترل ترتیب تولد در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 55-78]
 • سودانی، منصور تأثیر آموزش‌های اسلامی خانواده بر افزایش رضایت زناشویی زوجین [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 9-30]
 • سودانی، منصور اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش رضایت از سرپرستی و همکاران معلمان زن [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 147-164]
 • سیوراج، پال روی بررسی توانایی مسیریابی و نقشه خوانی در کودکان چهار تا پنج ساله [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 85-97]

ش

 • شاکری زنگیر، ابراهیم رابطه ی بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 211-230]
 • شالچی، بهزاد بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 73-84]
 • شاهرخی، مسلم بررسی ارتباط کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 163-185]
 • شجاعی، عظیمه بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 7-32]
 • شجاع نوری، فروغ الصباح تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد چکیده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 63-93]
 • شیرازی، رحیم بررسی نقش میانجی انتظارات والدین و مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم استان آذربایجان غربی در سال 94-95 [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 229-249]
 • شیربگی، ناصر غیرحرفه‌ای گرایی معلمان: تجارب تدریس خارج از تخصص [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 139-166]
 • شیرزادی اصفهانی، هما بررسی رابطه جو سازمانی با شادمانی وسرزندگی در اعضاء هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 173-190]
 • شیرزادگان، مریم تحلیل اکتشافی نقش مدیران مدارس درتشکیل و تثبیت گروه‌های رشد حـرفه‌ای مبتنی بر همکاری معلمان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 59-88]
 • شرفی، محمدرضا گشودگی اخلاقی* در منظر تربیت اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 131-154]
 • شرفی، محمود بررسی و نقد اخلاق دراندیشه مارتین بوبر [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 9-52]
 • شریف، سیدمصطفی بررسی رابطه اثربخشی مدیران با عامل های سه گانه موقعیت در الگوی رهبری فیدلر [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 7-26]
 • شریف، مصطفی بررسی میزان کارآمدی "فرایندهای یاددهی-یادگیری" و "ارزشیابی" برنامه درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه شهر شیراز [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 73-94]
 • شریفی، اصغر شناسایی دلایل تمایل و عدم تمایل دانش‌آموزان به انتخاب رشته هنر (مطالعه‌ی موردی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه منطقه 2 شهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 153-174]
 • شریفیان، فریدون شاخص‌های ارزشیابی از عملکرد تحصیلی و میزان کاربست آن توسط اعضای هیأت علمی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 9-34]
 • شریفی درآمدی، پرویز تاثیر شناخت درمان گری حرمت خود بر میزان پرخاش گری نوجوانان بزه دیده پسر 12 تا 15 ساله [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 39-55]
 • شریف زاده، حکیمه السادات تأثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 183-200]
 • شعبانی ورکی، بختیار رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی: روی کردی جامعه شناختی به مدیریت آموزش عالی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 39-58]
 • شعبانی ورکی، بختیار «مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی» (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک‌گیل‌کرست) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-37]
 • شعوری میلانی، زهرا تجربیات دانشجویان خوابگاهی از شب امتحان: یک بررسی پدیدارشناسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 71-96]
 • شفیع آبادی، عبدالله تأثیر آموزش‌های اسلامی خانواده بر افزایش رضایت زناشویی زوجین [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 9-30]
 • شفیع زاده، حمید بررسی اثربخشی طرح آموزش مهارتهای زندگی در دبیرستانهای شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 143-162]
 • شفیعی نیا، اعظم بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل تعارض بر کاهش تعارض های زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 7-22]
 • شکاری کاشانی، زهرا تأثیر روش یادگیری تا حد تسلط در نگرش، عملکرد و انگیزش درونی دانش آموزان دختر دبیرستانی در یادگیری مفاهیم شیمی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 155-172]
 • شکروی، شیرین بررسی رابطهء بین سازمان‌های بیمار(نوروتیک) با سبک رهبری و جوّسازمانی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 95-114]
 • شکوهی یکتا، محسن پیگیری تأثیر آموزش‌های شناختی- رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانش‌آموزان کم‌ توان ذهنی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 129-146]
 • شمس، غلامرضا تأثیر مؤلّفه‌های رهبری امنیت‌مدار بر احساس امنیت روانی کارکنان:نقش میانجی اثربخشی رهبری [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 34-55]
 • شمس، غلامرضا بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی:مطالعه موردی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 9-28]
 • شمس اسفندآباد، حسن رابطه سبک‌های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 107-129]
 • شمسبد، محمود نقش‌ اجتماعی زنان و مردان در داستان‌های واقعی کودکان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 129-145]
 • شمسی پور، حمید بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 73-84]
 • شمس مورکانی، غلامرضا بررسی روابط جو سکوت، احساس امنیت روانی و رفتار سکوت کارکنان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • شمس مورکانی، غلامرضا شناسایی ویژگی‌های فردی موثر بر رفتارکارآفرینان آموزشی مستقر در شهرتهران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 63-81]
 • شمشیری، بابک تبیین عناصر بنیادی پرورش تفکر [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 41-60]
 • شمشیری، بابک بررسی انسان‌شناسی عرفان اسلامی و دلالت‏های آن در تربیت شهروندی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 135-154]
 • شهابی، روح‌اله تبیین پیامد‌های جهانی شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 155-198]
 • شهبازیان خونیق، آرش تمایز دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس خوش‌بینی تحصیلی و جهت‌گیری هدف [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 247-267]
 • شهرکی پور، حسن بررسی رابطه بین کیفیّت تدریس معلمان دینی و رفتارهای مذهبی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان منطقه یک شهر تهران [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 141-163]
 • شهسوارانی، امیرمحمد تأثیر استرس بر توجه انتخابی و متمرکز بینایی با در نظر گرفتن اثر آن در آموزش و یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 169-194]
 • شهنی ییلاق، منیجه بررسی آموزش معنادرمانی مذهب محور بر افزایش انگیزش تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 223-246]
 • شهودی، مریم ‌‌‌بررسی کیفیّت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان بر اساس مدل‌های کانو و گسترش عملکرد کیفیّت [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 125-150]
 • شهودی، مریم تحلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 57-78]

ص

 • صابری، حسین الگوی مفهومی به کارگیری کارآمد و موثر فن آوری در آموزش و پرورش با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 155-177]
 • صادقی، راضیه رابطه طرد و پذیرش مادر با سبک‌های هویّت در دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 28-48]
 • صادقی، سوسن اثر بخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف بر خود کارآمدی دانش آموزان با توجه به سبک‌های اسنادی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 147-162]
 • صادقی، علیرضا شناسایی اصول و تدوین سیاست‌های کلی فعالیت‌های مکمل و فوق‌برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 7-39]
 • صادقی، فرشته عوامل مؤثر در تمایل به ترک خدمت فرهنگیان دارای تحصیلات عالی(کارشناسی ارشد و بالاتر) [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 74-96]
 • صادقیان، فاطمه تأثیر داستان درمانی شغلی به روش مشاوره گروهی بر رضایت شغلی و عزّت نفس کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه استان اصفهان [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 115-136]
 • صادق زاده، علیرضا تبیین و تحلیل تربیت اخلاقی از منظر زیبایی شناختی با تاکید بر آرای متفکران عمل گرایی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 37-58]
 • صادق‌زاده قمصری، و علیرضا تبیین تبارشناختی اندیشه مرجعیت‌زدایی اخلاقی و مؤلّفه‌های آن از منظر پساساختارگرایی با نگاهی انتقادی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 77-104]
 • صالحی، کیوان رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت بروندادها و پیامدهای مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-119]
 • صالحی، کیوان واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • صالحی، کیوان ارائه نظریه داده بنیاد برای تبیین فرایند شکل‌گیری روحیه کارآفرینی در بین دانش آموزان مدارس فنی و حرفه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحین، میرزاعلی رابطه حرمت خود، سبک‌های شوخ طبعی و کمرویی با احساس تنهایی در دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 59-77]
 • صبری، مصطفی رابطه الگو‌های ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خلاّقیّت هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 35-63]
 • صحبت لو، علی بررسی مبانی لیبرالیسم آموزشی با تأکید بر دلالت‌های آن در اهداف، محتوی و روش‌های تعلیم وتربیت [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-122]
 • صحرانورد نشتیفانی، یونس شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-38]
 • صدری، نسترن اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و تعارض والد-نوجوان دختران دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهر تهران [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 187-206]
 • صدر ارحامی، سعید بررسی تاثیر روش تدریس هندسه بر مبنای نظریه فن هیلی بر پیشرفت تحصیلی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 107-126]
 • صدیقی ارفعی، فریبرز پیش‌بینی سبک‌های مقابله‌ای‌ و ابراز وجود بر اساس سبک‌های دلبستگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های کاشان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-109]
 • صرامی، غلامرضا استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در آموزش- فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-51]
 • صرامی، غلامرضا تحلیل محتوای آموزشی شبکۀ اجتماعی مورد استفاده در کلاس درس با هدف بررسی تولید دانش یادگیرندگان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 189-208]
 • صرامی، غلام‌رضا تأثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی)در ارزشیابی‌های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 50-73]
 • صرمدی، محمدرضا طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 87-110]
 • صفاری نیا، مجید مقایسه تاب‌آوری هیجانی و اجتماعی در دانش‌آموزان مناطق محروم با غیرمحروم [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 107-124]
 • صفایی مقدم، مسعود بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش معنوی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 145-164]
 • صفدری، زین العابدین طراحی و تولید بازی رایانه ای آموزشی مبتنی بر مدل طراحی آموزشی DODDEL: یک پژوهش تکوینی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 259-287]
 • صمدی، بیتا شناسایی دلایل تمایل و عدم تمایل دانش‌آموزان به انتخاب رشته هنر (مطالعه‌ی موردی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه منطقه 2 شهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 153-174]
 • صمدی، پروین نقش مؤلّفه‌های انسان افزار بر بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه مدیران و کارکنان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 43-66]
 • صمدی، پروین تبیین جو یادگیری اثر بخش بر اساس مؤلفه‌ها‌ی مدیریت کلاس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 155-176]
 • صمدی، پروین هوش معنوی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 99-114]
 • صمدی، پروین آسیب‌شناسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه بر اساس تئوری کلاین در شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 93-118]
 • صمدی، پروین تبیین نقاط قوت و ضعف کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از منظر خاستگاه برنامه درسی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 69-104]
 • صمدی، پروین تحلیلی بر فرصت ها و چالش های تولید دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • صمدی، پروین بررسی نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 63-94]
 • صمدی، پروین نقش فرهنگ دانشگاهی بر سهیم سازی دانش بین اعضای هیأت علمی مطالعه موردی دانشگاه الزهراء(س) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]
 • صمدی، پروین عوامل موثر در ارتباط کیفیت مدار استاد و دانشجو [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 121-133]
 • صمدی، پروین تبیین مبانی فلسفی ‏هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏ شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • صمدی، معصومه بررسی تأثیر بازخورد نوشتاری معلم در کلاس درس بر خودکارآمدی و حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 137-153]
 • صمدی، معصومه بررسی تاثیر راهبردهای خودتنظیمی والدین و راه بردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش آموزان بر عزت نفس دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 137-153]
 • صمصام شریعت، محمدرضا بررسی رابطهء بین سازمان‌های بیمار(نوروتیک) با سبک رهبری و جوّسازمانی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 95-114]
 • صمیمی، زبیر تمایز دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس خوش‌بینی تحصیلی و جهت‌گیری هدف [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 247-267]

ض

 • ضرابیان، فروزان طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 87-110]
 • ضرابیان، فروزان بررسی دو روش یاددهی یادگیری ترکیبی ( مبتنی بر شبکه و سیار) بر یادگیری مفاهیم تعلیمات اجتماعی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 215-236]
 • ضرغامی، سعید واکاوی انتقادی رابطه استاد- دانشجو در فرایند پایان‌نامه نویسی؛ از منظر دانشجو: (رشته فلسفه تعلیم و تربیت) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 125-148]
 • ضرغامی همراه، سعید فلسفه فیلم و اشاره‌های آن برای حصول آگاهی یا فهم ازمنظر هرمنوتیک گادامر [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 51-76]
 • ضمیران، محمد بررسی اهداف آموزشی از دیدگاه میشل فوکو [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 169-186]

ط

 • طالب زاده شوشتری، لیلا اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیاد‌بخشی نظریه [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 211-228]
 • طاهر، محبوبه تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیادپذیری، و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 135-157]
 • طباطبایی، شهناز اثربخشی آموزش‌های‌ ضمن خدمت دبیران و مربیان فنی - حرفه‌ای مدارس استثنائی شهر تهران بر خشنودی شغلی و توانمندی حرفه‌ای آنها [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 115-146]
 • طرهانی، عباس طراحی الگوی تربیت مدیران مدارس [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 111-134]
 • طوفانی نژاد، احسان تأثیر آموزش تلفیقی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 73-90]

ظ

 • ظهور پرونده، وجیهه راهکارهای ارتقاء اثر ‌بخشی دوره‌های آموزشی در سازمان ها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 95-126]

ع

 • عابدی، احمد بررسی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 5-5]
 • عابدی، احمد تحلیل محتوای کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ایران به لحاظ توجه به معضلات زیست محیطی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 123-152]
 • عابدی، احمد مقایسه اثربخشی روش شناختی - رفتاری فوردایس و روش آموزش مهارت های اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان دبیرستان های اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 59-71]
 • عابدی، احمد اثربخشی آموزش کنترل افکار مزاحم بر مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-124]
 • عابدی، لطفعلی شاخص‌های ارزشیابی از عملکرد تحصیلی و میزان کاربست آن توسط اعضای هیأت علمی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 9-34]
 • عابدی، محمدرضا تأثیر داستان درمانی شغلی به روش مشاوره گروهی بر رضایت شغلی و عزّت نفس کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه استان اصفهان [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 115-136]
 • عابدی، محمدرضا بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شیوه نگره یادگیری اجتماعی و شغل گزینی کرام بولتز بر تغییر نگرش کارآفرینانه در دانش جویان دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 49-66]
 • عارفی، محبوبه ‌‌‌بررسی کیفیّت رشته علوم تربیتی در دانشگاه کردستان بر اساس مدل‌های کانو و گسترش عملکرد کیفیّت [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 125-150]
 • عارفی، محبوبه طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 7-36]
 • عارفی، محبوبه طراحی الگوی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی در نظام آموزش عالی کشور [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 27-52]
 • عالی، مرضیه تحلیل تطبیقی رویکردهای آموزش‌وپرورش در عصر جهانی شدن : انگاره‌های تربیتی و الگوهای پیش ‌رو [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 53-90]
 • عباسی، حبیبه پژوهش کیفی، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی: آسیب شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه کردستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 116-141]
 • عباسی، منصوره مدرسه زندگی، ماهیت و چگونگی تحقق آن [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 147-170]
 • عباسیان، حسین فراتحلیل رابطه بین رهبری تحولی مدرسه و رفتار شهروند سازمانی معلمان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 121-143]
 • عباسیان، حسین طراحی الگوی تربیت مدیران مدارس [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 111-134]
 • عباسیان، عبدالحسین انگیزش انتقال و انتقال آموزش‌های ضمن خدمت اقدام‌ پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-82]
 • عباس پور، عباس شناسایی ویژگی‌ها و ابعاد مدارس اسلامی در ایران به همراه ارائة الگوی مطلوب مدرسه اسلامی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 65-86]
 • عباس پور، عباس طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه آموزش بزرگسالان روستایی کشور [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 225-249]
 • عباس پور، عباس شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-38]
 • عباس پور، عباس کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 91-110]
 • عبیاوی، ایمان بررسی آموزش معنادرمانی مذهب محور بر افزایش انگیزش تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 223-246]
 • عبدی، حمید رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 83-106]
 • عبدالکریمی، بیژن مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 39-61]
 • عبداللهی ارفع، محمد «مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی» (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک‌گیل‌کرست) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-37]
 • عبداللهی عدلی انصار، وحیده پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-86]
 • عبدالملکی، جمال بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شاهد [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 55-78]
 • عبدالملکی، شوبو بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی بر رشد شناختی، اجتماعی نوآموزان پیش‌دبستانی شهر سنندج [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 33-58]
 • عبدالهی، بیژن بررسی رابطه شرایط سازمانی و راهبرد‌های مدیریتی با توانمند‌سازی مدیران مدارس [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 91-114]
 • عبدالهی، بیژن رابطه مؤلّفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 92-118]
 • عبدالهی، بیژن بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 151-179]
 • عبدالهی، بیژن تحلیل اکتشافی نقش مدیران مدارس درتشکیل و تثبیت گروه‌های رشد حـرفه‌ای مبتنی بر همکاری معلمان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 59-88]
 • عبدالهی، بیژن طراحی الگوی تربیت مدیران مدارس [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 111-134]
 • عبدالهی، حسین شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-38]
 • عبداله زاده، علی اکبر مقایسه رابطه بین انواع سبک‌های تفکر با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس فنی و حرفه‌ای شهرستان تهران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 125-144]
 • عبداله زاده، علی اکبر مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره‌های یادگیری الکترونیکی و حضوری در درس ریاضی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان اردبیل [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 65-84]
 • عدلی، فریبا ارزیابی جوّ تنوع نیروی کار و دانش آفرینی در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 31-52]
 • عدلی، فریبا ارزیابی والدین از عملکرد کارکنان مدارس دولتی و غیر‌دولتی بر اساس ابعاد مشتری محوری مدل سرو‌کوال [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 151-174]
 • عدلی، فریبا بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 115-144]
 • عدلی، فریبا نقش فرهنگ دانشگاهی بر سهیم سازی دانش بین اعضای هیأت علمی مطالعه موردی دانشگاه الزهراء(س) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]
 • عرب مقدم، نرگس رابطه دینداری و تاب‌آوری در دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 144-163]
 • عزیزی، مهدی رابطه مدیریت استعداد و تمایل به ترک خدمت معلمان با نقش میانجی دلبستگی شغلی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-162]
 • عزیزی، نعمت الله بررسی زمینه‌های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه‌ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 9-34]
 • عزیزی علویجه، افسانه بررسی دو روش یاددهی یادگیری ترکیبی ( مبتنی بر شبکه و سیار) بر یادگیری مفاهیم تعلیمات اجتماعی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 215-236]
 • عسگری، زهرا از رنج تا گنج: تحلیل رویکردهای سه گانه به نقش تربیتی رنج [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 51-72]
 • عشایری، حسن تأثیر استرس بر توجه انتخابی و متمرکز بینایی با در نظر گرفتن اثر آن در آموزش و یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 169-194]
 • عشرتی‌فر، عدنان تأثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی)در ارزشیابی‌های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 50-73]
 • عطاری، یوسفعلی اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش رضایت از سرپرستی و همکاران معلمان زن [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 147-164]
 • عظیمی هاشمی، مژگان زمینه‌یابی شیوه‌های تقویت کارکرد انجمن اولیاء و مربیان 1(مورد مطالعه: انجمن اولیاء و مربیان خراسان رضوی) [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 131-154]
 • علی‌آبادی، خدیجه مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و دیک و کاری بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 98-120]
 • علائی، پروانه پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-86]
 • علی بخشی، فاطمه نقش نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی و کاوشگری در پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]
 • علی پور، احمد ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 137-183]
 • علیخانی، پرستو تحلیل بازی گروهی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بنام سفارش غذا در یادگیری همیارانه [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 39-62]
 • علی زاده، معصومه ارزش های فرهنگی و پذیرش فناوری اطلاعات: نقش ویژگی‌های فردی و باورهای شناختی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 175-192]
 • علیزاده، مرجان ساختار عاملی و اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس رسالت چند بعدی مسیر شغلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 143-156]
 • علی‌زاده، معصومه بررسی رابطه بین ویژگی‌های رهبری معنوی و اخلاق کار در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 77-94]
 • علی عسگری، مجید نظرگاه ها، رویکردها، و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 119-135]
 • علمردانی صومعه، سجاد رابطه الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 149-167]
 • علوی، زینب تأثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر تنیدگی تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر خرم آباد [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 97-124]
 • علوی لنگرودی، سید کاظم ارزیابی جامع مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر یزد با مدل SWOT [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 189-223]
 • عمادی، سید رسول رابطه بین سلامت سازمانی دانشگاه‌های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آن‌ها [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 127-151]
 • عنایتی فر نوین، علی نقش عوامل اجتماعی و آموزشی در تضعیف انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 125-151]

غ

 • غیاثی، مهناز بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی دانشجویان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-28]
 • غائبی، امیر بررسی رابطه بین رفتار اطلاع‌یابی در وب و تفکّر انتقادی مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 49-68]
 • غیبی زاده، آزاده نقش‌ اجتماعی زنان و مردان در داستان‌های واقعی کودکان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 129-145]
 • غضنفری، فیروزه تأثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر تنیدگی تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر خرم آباد [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 97-124]
 • غفاری، زینب اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و تعارض والد-نوجوان دختران دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهر تهران [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 187-206]
 • غلامی، آویشه رابطه بین قدرت تحمل ابهام وخلّاقیّت [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 153-168]
 • غلامی، خلیل بررسی زمینه‌های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه‌ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 9-34]
 • غلامی، خلیل عوامل و مؤلّفه‌های بنیادی تدریس اثربخش در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 123-149]
 • غلامی، خلیل شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 123-150]
 • غلامی، خلیل شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-38]
 • غلامی، سمانه بررسی مقایسه‌ای محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی با مجله‌های فارسی کودکان در میزان پرداخت به نمادهای ایرانی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-34]

ف

 • فاتحی، یاور مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 29-48]
 • فاتحی زاده، مریم تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی برافزایش رضایتمندی زناشویی زوج‌ها [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 9-30]
 • فاتحی زاده، مریم السادات بررسی آسیب های موجود در تعامل زوجین با والدین خود بعد از ازدواج [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 209-238]
 • فتاحی بیات، صدیقه بررسی آثار فن‌آوری ارتبـاطی جدید (اینترنت، بازی‌های رایانه‌ای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی، با تأکید بر سازگاری دانش‌آموزان سال دوم دبیرستانهای تهران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 9-36]
 • فتحی، الهام بررسی اثر‌بخشی مشاوره گروهی خود بخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر افسردگی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 109-126]
 • فتحی، گونا تحلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 57-78]
 • فتحی جناقرد، ملیحه بررسی مقدماتی خصوصیات روانسنجی مقیاس چند بعدی رفتار بی توجهی: فرم کودکان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 145-162]
 • فتحی واجارگاه، کورش طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 7-36]
 • فتحی واجارگاه، کورش سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-76]
 • فتحی واجارگاه، کوروش طراحی الگوی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی در نظام آموزش عالی کشور [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 27-52]
 • فتوحی، علی رابطه ی بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 211-230]
 • فتوحی بناب، سکینه اثر بخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف بر خود کارآمدی دانش آموزان با توجه به سبک‌های اسنادی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 147-162]
 • فرازی، عباس تربیت معنوی در اندیشه‌های پست‌مدرن [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 89-122]
 • فرج اللهی، مهران طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 87-110]
 • فرج اللهی، مهران طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 87-110]
 • فرج اللهی، مهران مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت‌های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 145-186]
 • فرج اللهی، مهران نگاهی تحلیلی به رابطۀ روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 9-31]
 • فرج اللهی، مهران تأثیر ارائة‌ محتوای الکترونیکی با سبک‌های آموزشی زبانی، دیداری-فضایی و حرکتی-جسمانی گاردنر بر یادگیری، درآموزش ترکیبی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 79-95]
 • فرج زاده، رباب آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه رفتاری - شناختی و بررسی میزان تأثیر آن برتغییر پرخاشگری و کفایت اجتماعی نوجوانان پسر بد‌سرپرست ساکن خوابگاه‌های بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 51-66]
 • فرح بخش، سعید بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 7-32]
 • فرح‌بخش، کیومرث الگوی مشاوره‌ای خودپنداره تاله‌محور مبتنی بر مبانی انسان‌شناسی اسلامی(دیدگاه جوادی آملی) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • فرید، ابوالفضل نقش خودکم اظهاری تحصیلی، ناامیدی تحصیلی و رفتار های ایذائی در رفتارهای تقلب تحصیلی دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 219-236]
 • فردانش، هاشم تحلیل الگوی توسعه دانش و شیوه به کارگیری آن در آموزش عالی و دانشگاه های ایران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 121-136]
 • فرزانه، محمد رابطه مدیریت استعداد و تمایل به ترک خدمت معلمان با نقش میانجی دلبستگی شغلی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-162]
 • فرقدانی، آزاده بررسی اثرات اصلی و تعاملی سبک‌های دفاعی و ذهن آگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نوع مکانیزم دفاعی مرتبط با پیشرفت تحصیلی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 95-115]
 • فرهادی، طاهره بررسی اثر‌بخشی مشاوره گروهی خود بخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر افسردگی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 109-126]
 • فشالنج، لیلا فرایند بین المللی شدن دانشگاهها: موردی از آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 7-26]
 • فیض، داود معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 135-160]
 • فیض آبادی، سلیمه سبک دلبستگی و تصور از خدا در میان زنان خواهان طلاق و غیر خواهان طلاق شهرستان کاشان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 37-54]
 • فیضی پور، هایده بررسی تاثیر روش تصحیح نارسا خوانی دیویس در افزایش سطح مهارت های خواندن [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 39-50]
 • فقیهی، علی‌نقی روابط مطلوب آدمی در آموزه‌های تربیتی معصومان(علیهم‌السّلام) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 111-133]
 • فهیمی هنزایی، حمیده بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به‌زیستی روانشناختی دانشجویان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-28]
 • فولادچنگ، محبوبه بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت های خودگردانی و افزایش باورهای خودبسنده گی بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 7-25]

ق

 • قادری، مصطفی چاره اندیشی برای «مسئله نابودی انتخاب» در برنامه درسی پست مدرنیسم [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 53-74]
 • قادری، مصطفی شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 123-150]
 • قاسمی، علی تبیین و تحلیل تربیت اخلاقی از منظر زیبایی شناختی با تاکید بر آرای متفکران عمل گرایی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 37-58]
 • قاسم پور، عرفانه واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 161-186]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 9-26]
 • قاضی زاده، مصطفی بررسی نگرش معلمان در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش آنها به تحصیل در دوره‌های آموزش ضمن خدمت [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 193-208]
 • قایمی پور، معصومه فراتحلیل رابطه بین رهبری تحولی مدرسه و رفتار شهروند سازمانی معلمان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 121-143]
 • قائدی، یحیی پیشنهاد چارچوبی برای ارزشیابی برنامه درسی فلسفه برای کودکان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 35-58]
 • قائدی، یحیی فلسفه فیلم و اشاره‌های آن برای حصول آگاهی یا فهم ازمنظر هرمنوتیک گادامر [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 51-76]
 • قبادی، لیلا رابطه کاربست یادگیری فعال با باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 30-53]
 • قدرتی، مهدی تحلیل محتوای شاخص‌های یادگیری کتاب‌های آموزشی گروه‌های مطالعاتی پیگیر سواد سازمان نهضت سوادآموزی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 109-130]
 • قدم پور، عزت اله تأثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر تنیدگی تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر خرم آباد [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 97-124]
 • قدم پور، عزت اله تأثیر آموزش برنامه جرأت‌ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه‌ اول [دوره 14، شماره 3، 1397]
 • قربانی، فاطمه رابطه الکسی تایمی و منبع کنترل با تیپ شخصیتی D در دانشجویان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 149-167]
 • قربانی، نیما بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس وابستگی‌های ارزش خود [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 122-142]
 • قربانیان، ماریا شناسایی مؤلفه های نظارت مبتنی بر سوء استفاده در میان کارکنان غیر هیأت علمی نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: یک دانشگاه) [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 117-136]
 • قریشی خوراسگانی، مریم سادات آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 165-192]
 • قصاب زاده، جواد تجربیات معلمان از عوامل زمینه ساز خشونت در مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 159-197]
 • قضاوی، منصوره تحلیل محتوای کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ایران به لحاظ توجه به معضلات زیست محیطی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 123-152]
 • قلاوندی، حسن پیش‌بینی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی دبیران بر اساس ویژگی‌های رهبری خدمتگزار مدیران در مدارس متوسطه شهر نقده [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 139-160]
 • قلاوندی، حسن تبیین جو یادگیری اثر بخش بر اساس مؤلفه‌ها‌ی مدیریت کلاس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 155-176]
 • قلاوندی، حسن بررسی نگرش دبیران به جو سازمانی و رابطه آن با روحیه دبیران در دبیرستان های دخترانه [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 89-110]
 • قلاوندی، حسن تحلیل کانونی رابطه فرهنگ مدرسه با نیازهای روان‌شناختی اساسی در میان دانش آموزان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 9-28]
 • قلاوندی، حسن مطالعه تکیه ‌گاه‌های شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با جامعه‌پذیری سازمانی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 9-34]
 • قلاوندی، حسن بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیّت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 119-145]
 • قلاوندی، حسن بررسی رابطه بین ویژگی‌های رهبری معنوی و اخلاق کار در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 77-94]
 • قلاوندی، حسن عوامل مؤثر بر استفاه از رایانه‌ها در بین آموزگاران: آزمون نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از فناوری [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 9-27]
 • قلاوندی، حسن الگوی علّی ارتباط آرزوهای شغلی، جامعه‌پذیری سازمانی، و تعهد سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 163-178]
 • قلاوندی، حسن پیش بینی ابعاد هوش فرهنگی دبیران بر اساس سبکهای تفکر (مطالعه موردی دبیران مقطع متوسطه) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 191-216]
 • قلاوندی، حسن ارزش های فرهنگی و پذیرش فناوری اطلاعات: نقش ویژگی‌های فردی و باورهای شناختی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 175-192]
 • قلی زاده، رقیه بررسی نقش سبک‌های یادگیری در تبیین خودکارآمدی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-87]
 • قلعه ای، علیرضا بررسی نقش میانجی انتظارات والدین و مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم استان آذربایجان غربی در سال 94-95 [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 229-249]
 • قلعه‌ای، علیرضا بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیّت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 119-145]
 • قمرانی، امیر اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان، بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 251-268]
 • قنبری، حمیده سبک‌های شوخ‌طبعی، هوش هیجانی و کفایت اجتماعی در دانشجویان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 79-108]
 • قنبری، سیروس مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 29-48]
 • قنبری، سیروس رابطه بین سلامت سازمانی دانشگاه‌های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آن‌ها [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 127-151]

ک

 • کیایی جمالی، سید مهدی سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-76]
 • کاظمی، یحیی بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مدیریت هیجان بر هوش هیجانی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 103-122]
 • کاظمی، یحیی بازدارنده‌های خلاقیت دانش‌آموزان: فعالیتها و ویژگیهای معلم [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 177-192]
 • کاظمیان مقدم، کبری بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با کنترل ترتیب تولد در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 55-78]
 • کاکاوند، علیرضا رابطه سبک‌های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 107-129]
 • کاکاوند، علیرضا رابطه بین قدرت تحمل ابهام وخلّاقیّت [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 153-168]
 • کاکاوند، علیرضا رابطه بین پنج عامل شخصیت با شیوه فرزند پروری در مادران کودکان دچار بیش‌فعالی و نقص توجه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 9-26]
 • کیامرثی، آذر بررسی کارآمدی دو روش شناختی و منطقی- هیجانی در کاهش اضطراب آزمون و بهبود کارکرد تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 123-137]
 • کیامنش، علیرضا طراحی، ساخت و آزمایش یک الگوی آموزشی چند بعدی رایانه‌ای برای کاربرد در دانشگاه‌های ایران [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 127-146]
 • کیامنش، علیرضا نظرگاه ها، رویکردها، و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 119-135]
 • کیان ارثی، فرحناز تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 76-93]
 • کیان ارثی، فرحناز بررسی سهم احساس انسجام و خودشفقتی در پیش بینی شکوفایی دانشجویان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 247-261]
 • کاوه، کامیار بررسی رابطه سرسختی با هوش هیجانی و مقایسه آن در زنان و مردان دانشجوی شاغل دانشگاههای شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 35-50]
 • کبیری، مسعود استفاده از سنجش شناختی تشخیص برای سنجش نوشتن در دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کجباف، محمد باقر رابطه ساختاری کمال‏گرایی، خودکارآمدی، جهت‏گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]
 • کچوئی، محسن انگیزش انتقال و انتقال آموزش‌های ضمن خدمت اقدام‌ پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-82]
 • کیخا، بتول تربیت اخلاقی در فضای مجازی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه الزهراء) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کدخدایی، محبوبه السادات بررسی رابطه بین سبک شناختی و ابعاد انگیزشی، رفتاری و شناختی اطلاع‌جویی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 201-219]
 • کدیور، پروین تأثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی)در ارزشیابی‌های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 50-73]
 • کدیور، پروین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در آموزش- فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-51]
 • کدیور، پروین نقش دلبستگی به والدین و همسالان و ازخودبیگانگی روانی در پیش‌بینی رفتار خرابکارانۀ نوجوانان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 61-78]
 • کدیور، پروین تحلیل محتوای آموزشی شبکۀ اجتماعی مورد استفاده در کلاس درس با هدف بررسی تولید دانش یادگیرندگان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 189-208]
 • کرامتی، محمدرضا تأثیر برنامه آموزشی بهداشت بلوغ بر آگاهی، نگرش و سلامت عمومی نوجوانان [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 35-50]
 • کرامتی، محمدرضا رابطه هوش‌هیجانی با استراتژی‌های مدیریت تعارض مدیران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 97-110]
 • کرامتی، محمدرضا رابطه خویشتن شناسی مدیران مدارس با ترفندهای آنان در مدیریت تعارض [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 35-48]
 • کرامتی، محمد رضا تأثیر روش مدیریتی مهندسی ارزش بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهر مشهد [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-28]
 • کرامتی، محمد رضا رابطه جوّ سازمانی مدارس با استرس شغلی معلمان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 103-140]
 • کرد نوقابی، رسول رابطه بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 33-52]
 • کریمی، ایمان رابطه بین سلامت سازمانی دانشگاه‌های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آن‌ها [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 127-151]
 • کریمی، مهدیه نقش مؤلّفه‌های انسان افزار بر بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه مدیران و کارکنان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 43-66]
 • کریمیان، زهرا ارائه نظریه داده بنیاد برای تبیین فرایند شکل‌گیری روحیه کارآفرینی در بین دانش آموزان مدارس فنی و حرفه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی جوزستانی، لیلا اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان، بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 251-268]
 • کریم زاده، منصوره بررسی و شناسایی خودپنداره تحصیلی و غیرتحصیلی، و پیش بینی کننده گی آن در پیش رفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش های ریاضی – فیزیک و علوم انسانی) [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 23-38]
 • کرمی گزافی، علیرضا تأثیر روش یادگیری تا حد تسلط در نگرش، عملکرد و انگیزش درونی دانش آموزان دختر دبیرستانی در یادگیری مفاهیم شیمی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 155-172]
 • کشاورز سرقین، مریم رابطه سپاسگزاری با سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 95-113]
 • کلانتری، عبدالحسین بررسی مقایسه‌ای میزنوشته‌های مدارس منطقه‌ی شش شهر تهران (مطالعه موردی دو مدرسه) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 31-62]
 • کنعانی، مصطفی بررسی تأثیر کنترل بار شناختی وارده بر حافظه بر میزان یادگیری و یادداری دستور زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 105-132]
 • کوروش نیا، مریم رابطهء ابعاد الگوهای ارتباطات ادراک شده در خانواده و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 45-66]

گ

 • گیاهی، زهرا تأثیر جّو سازمانی بر ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان درمحیط‌‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه الزهراء) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 115-138]
 • گل‌پرور، محسن رابطه عدالت و بی‌عدالتی آموزشی با رفتارهای مدنی - تحصیلی: نقش واسطه‌ای اخلاق تحصیلی (رویکرد رویدادهای واسطه‌ای اخلاقی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 85-106]
 • گل‌پرور، محسن نقش واسطه‌ای رضایت شغلی در رابطه سیاست‌های انگیزشی و تنبیهی در ارزیابی عملکرد با ترک خدمت درآموزش و پرورش [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 9-33]
 • گلشاهی، بهنام معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 135-160]
 • گنجی، کامران بررسی اثرات اصلی و تعاملی سبک‌های دفاعی و ذهن آگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نوع مکانیزم دفاعی مرتبط با پیشرفت تحصیلی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 95-115]
 • گودرزپرور، پرناز نگرشی بر رویکردهای متافیزیکی تعلیم و تربیت در زایش تراژدی نیچه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 193-218]

ل

 • لیاقتدار، محمدجواد بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 145-193]
 • لیاقتدار، محمدجواد تحلیل محتوای کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ایران به لحاظ توجه به معضلات زیست محیطی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 123-152]
 • لیاقتدار، محمد جواد بررسی تاثیر روش تدریس هندسه بر مبنای نظریه فن هیلی بر پیشرفت تحصیلی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 107-126]
 • لیاقت دار، محمد جواد بررسی میزان کارآمدی "فرایندهای یاددهی-یادگیری" و "ارزشیابی" برنامه درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه شهر شیراز [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 73-94]
 • لبیبی، محمد مهدی تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد چکیده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 63-93]
 • لسانی، مهدی رابطه بین عزّت نفس مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 142-165]
 • لطفی، مهرانگیز آسیب‌شناسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه بر اساس تئوری کلاین در شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 93-118]
 • لطیفیان، مرتضی رابطه صفات پنج عاملی شخصیت و ابعاد انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شیراز [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 29-42]
 • لطیفیان، مرتضی بررسی تاثیر دادوستدی خودمهاری و جنسیت بر جو روانی- اجتماعی کلاس [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 27-41]
 • لطیفیان، مرتضی بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت های خودگردانی و افزایش باورهای خودبسنده گی بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 7-25]
 • لطیفیان، مرتضی مقایسه سبک شناختی دانش آموزان راهنمایی عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزندپروری والدین [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 21-33]

م

 • ماهروزاده، طیبه تأثیر روش اجتماع پژوهی برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت‌های شهروندی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 2-2]
 • ماهروزاده، طیبه مدرسه زندگی، ماهیت و چگونگی تحقق آن [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 147-170]
 • ماهروزاده، طیبه ذهنیّت فلسفی و نگرش به روش‌های تدریس فعال در میان معلمان ریاضی (مقطع راهنمایی) [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 67-94]
 • ماهروزاده، طیبه دین و ارزش ها از دیدگاه کانت و فیلسوفان نو کانتی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 7-24]
 • ماهروزاده، طیبه تبیین رویکرد پدیدارشناسی در برنامه درسی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 7-30]
 • ماهروزاده، طیبه تبیین مبانی فلسفی ‏هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏ شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • مبارکی، محمد حسن تأثیر جّو سازمانی بر ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان درمحیط‌‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه الزهراء) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 115-138]
 • مبارکی، محمد حسن بررسی میزان خلّاقیّت در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 77-92]
 • متقی، زهره رها سازی تخیل و تجربه معنادار، رویکرد نوین ماکسین گرین به تربیت زیبایی شناختی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 175-190]
 • مجابی، نسرین بررسی سهم احساس انسجام و خودشفقتی در پیش بینی شکوفایی دانشجویان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 247-261]
 • مجرد، آرزو تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیادپذیری، و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 135-157]
 • محتشمی، سیده نسیبه بررسی اثرات اصلی و تعاملی سبک‌های دفاعی و ذهن آگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نوع مکانیزم دفاعی مرتبط با پیشرفت تحصیلی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 95-115]
 • محجوب عشرت آبادی، حسن تأثیر برنامه آموزشی بهداشت بلوغ بر آگاهی، نگرش و سلامت عمومی نوجوانان [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 35-50]
 • محسنی، نیک چهره بررسی و شناسایی خودپنداره تحصیلی و غیرتحصیلی، و پیش بینی کننده گی آن در پیش رفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش های ریاضی – فیزیک و علوم انسانی) [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 23-38]
 • محسنی، هدی سادات مطالعه تحلیلی توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام شده در طی 36 سال گذشته [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 7-26]
 • محسن پور، مریم رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت بروندادها و پیامدهای مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 83-119]
 • محققی، حسین تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 155-183]
 • محققیان، زهرا دلالت های تربیتی داستان موسی و خضر [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 151-178]
 • محمدی، آزاد اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 125-164]
 • محمدی، شیرکوه پژوهش کیفی، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی: آسیب شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه کردستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 116-141]
 • محمدامینی، زرار رابطه راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 123-136]
 • محمدی چابکی، رضا از رنج تا گنج: تحلیل رویکردهای سه گانه به نقش تربیتی رنج [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 51-72]
 • محمدی چمردانی، هاشم مدل یابی معادلات ساختاری رابطه اثربخشی فعالیت های قبل ، ضمن و پس از تدریس با بهبود دوره های آموزشی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 59-98]
 • محمدی فر، محمدعلی نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • محمدی فر، محمد علی رابطه حرمت خود، سبک‌های شوخ طبعی و کمرویی با احساس تنهایی در دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 59-77]
 • محمودی، امیر حسین نگاهی تحلیلی به رابطۀ روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 9-31]
 • محمودی، سید نورالدین بررسی هرمنوتیک به مثابه بستری برای پژوهش‌های تربیتی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 211-236]
 • محمودی، مهدی نگاهی تحلیلی به رابطۀ روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 9-31]
 • محمودی، نورالدین خلاّقیّت از منظر معرفت شناسی ملاصدرا و دلالتهای تربیتی آن (با تأکید بر حوزه اصول و روش) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 91-126]
 • مخاطب، محمد تحلیل محتوای شاخص‌های یادگیری کتاب‌های آموزشی گروه‌های مطالعاتی پیگیر سواد سازمان نهضت سوادآموزی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 109-130]
 • مختاری، سهیلا بررسی روابط جو سکوت، احساس امنیت روانی و رفتار سکوت کارکنان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • مختاری، مصطفی سنجش میزان بهره‌مندی از مهارت‌های ارتباطی، تفکّری و پژوهشگری در میان دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران(سال تحصیلی 90-91) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 79-102]
 • میر، محمّد بررسی انسان‌شناسی عرفان اسلامی و دلالت‏های آن در تربیت شهروندی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 135-154]
 • مرادی، آزاده پیش‌بینی شادمانی دانشجویان با توجه به مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 219-246]
 • مرادی، فیضیه بررسی میزان تأثیر کتاب‌درمانی بر افزایش خودپنداره نوجوانان دختر دارای11-16سال عضو کتابخانه‌های عمومی شهر خرم‌آباد [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 117-129]
 • مرادیانی گیزه رود، و سیده خدیجه تأثیر امنیت در مدرسه بر تاب‏آوری: نقش واسطه‌ای عزّت نفس و حل مسئله [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 103-122]
 • مرتضوی قهی، فاطمه بررسی مفاهیم صلح وخشونت در سینمای دفاع مقدس [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 51-70]
 • مرجانی، بهناز نگره انتقادی در آموزش و پرورش [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 71-90]
 • میرحیدری، اشرف رها سازی تخیل و تجربه معنادار، رویکرد نوین ماکسین گرین به تربیت زیبایی شناختی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 175-190]
 • مردانشاهی، محمد مهدی بررسی میزان خلّاقیّت در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (مطالعه موردی: استان مازندران) [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 77-92]
 • میررحیمی بیداخویدی، مهدیه السادات ارزیابی جامع مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر یزد با مدل SWOT [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 189-223]
 • میرزایی، پریوش مقایسه اثربخشی روش شناختی - رفتاری فوردایس و روش آموزش مهارت های اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان دبیرستان های اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 59-71]
 • میرزایی، فرشته نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت خود دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 115-136]
 • میرزایی، ملیحه مقایسه اهداف و محتوای برنامه درسی اجرا شده با برنامه درسی قصد شده در مراکز پیش دبستانی شهر کرمان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 63-80]
 • میرزایی رافع، مهری رابطه بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 33-52]
 • میرزامحمدی، محمدحسن بررسی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان تهران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 67-78]
 • میرزامحمدی، محمد حسن بررسی نگرش معلمان در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش آنها به تحصیل در دوره‌های آموزش ضمن خدمت [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 193-208]
 • میرزامحمدی، محمد حسن مبادی و غایات فلسفه فارابی و دلالت‌های آن در اهداف تعلیم و تربیت اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 133-154]
 • میرزا محمدی، محمد حسن بررسی مبانی لیبرالیسم آموزشی با تأکید بر دلالت‌های آن در اهداف، محتوی و روش‌های تعلیم وتربیت [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-122]
 • مرزوقی، رحمت اله تهیه و اعتباریابی مقیاس خودکفایتی در علوم تجربی برای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 125-146]
 • میرشاه جعفری، ابراهیم رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 83-106]
 • میرشاه جعفری، ابراهیم بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 145-193]
 • میرشاه جعفری، ابراهیم میزان استفاده استادان از محتوای درسی مناسب برای دانشجویان استعداد درخشان وعادی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 67-90]
 • میرعارفین، فاطمه سادات نقد و ارزیابی محتوای کتاب درسی دین و زندگی سال سوم دبیرستان (با تاکید بر برنامه درسی) [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 87-119]
 • مرعشی، منصور بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش معنوی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 145-164]
 • میرکمالی، سید محمد ارزیابی میزان آمادگی مدارس ابتدایی شهر تهران برای استقرار مدیریت مدرسه محور [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 147-171]
 • میرکمالی، سید محمد رابطه هوش‌هیجانی با استراتژی‌های مدیریت تعارض مدیران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 97-110]
 • میرکمالی، سید محمد بررسی رابطة سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 45-64]
 • میرلو، محمد مهدی تحلیل عوامل اکتشافی و هنجاریابی مقیاس درجه‌بندی کانرز_ فرم معلم در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر زنجان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 39-55]
 • مزیدی، محمد بررسی رابطه بین خود پنداری کودکان و شیوه‌های فرزندپروری والدین [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 9-24]
 • مزیدی، محمد پیش‌بینی‌ سبک‌های هویت بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی «در میان دانشجویان دانشگاه شیراز» [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 53-72]
 • مزیدی، محمد رابطهء ابعاد الگوهای ارتباطات ادراک شده در خانواده و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 45-66]
 • مسعودی، جهانگیر «مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی» (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک‌گیل‌کرست) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-37]
 • مسلمان، مهسا پیش‌بینی میزان هوش اخلاقی براساس مولفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 263-284]
 • مصحف، هایده بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شیوه نگره یادگیری اجتماعی و شغل گزینی کرام بولتز بر تغییر نگرش کارآفرینانه در دانش جویان دانشگاه اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 49-66]
 • مصرآبادی، جواد بررسی روایی و پایایی شیوه‌های نمره‌گذاری آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 9-32]
 • مصرآبادی، جواد اثربخشی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس زیست‌شناسی، روان‌شناسی و فیزیک [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 93-114]
 • مصرآبادی، جواد بررسی مقایسه‌ای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای نیمرخ‌های عاطفه‌تحصیلی سازگار و ناسازگار [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 142-162]
 • مصرآبادی، جواد نیمرخ های دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه براساس مشکلات خواندن و نوشتن [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 187-210]
 • مظاهری، محمد مهدی رابطه ساختاری کمال‏گرایی، خودکارآمدی، جهت‏گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]
 • معروفی، یحیی مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 29-48]
 • معینی کیا، مهدی رابطه ی بین رفتار شهروندی سازمانی با سکوت سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 211-230]
 • معنوی‌پور، داود بررسی مشخصه‌‌های روان‌سنجی پرسشنامه باور‌های معرفت‌شناسی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 139-154]
 • مفیدی، فرخنده تأثیر آموزش امکان‌اندیشی بر خلاّقیّت دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 9-28]
 • مفیدی، فرخنده سنجش میزان بهره‌مندی از مهارت‌های ارتباطی، تفکّری و پژوهشگری در میان دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران(سال تحصیلی 90-91) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 79-102]
 • مفردنژاد، ناهید مقایسه ناگویی هیجانی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی خانواده‌های طلاق و عادی با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 120-140]
 • مقدم‌زاده، علی استفاده از سنجش شناختی تشخیص برای سنجش نوشتن در دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میکائیلی منیع، فرزانه تحلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 57-78]
 • مکوند حسینی، شاهرخ تأثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 76-93]
 • ملاعلیزاده، معصومه انطباق و هنجاریابی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نوجوانان (BFQ-C) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 123-138]
 • ملکی، حاتم بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی:مطالعه موردی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 9-28]
 • ملکی فاراب، ندا تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای حمایتی خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد چکیده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 63-93]
 • ملکی منش، ارزو تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیادپذیری، و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 135-157]
 • ممنون، مینا نقش فرهنگ دانشگاهی بر سهیم سازی دانش بین اعضای هیأت علمی مطالعه موردی دانشگاه الزهراء(س) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-50]
 • منادی، مرتضی چگونگی دگرگونی در رفتارهای اجتماعی مطالعه موردی ترک اعتیاد معتادان به موادِ مُخدر [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 171-206]
 • منادی، مرتضی بررسی مفاهیم صلح وخشونت در سینمای دفاع مقدس [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 51-70]
 • منادی، مرتضی رمز گشایی متن نشانه ها یا علائم معنی دار در متن [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-60]
 • منادی، مرتضی نقش و شکل گیری الگوهای بزرگ در زندگی «من» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 105-138]
 • مینائی، اصغر شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-38]
 • منتظری، علی سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-30]
 • منجزی، فرزانه تأثیر آموزش‌های اسلامی خانواده بر افزایش رضایت زناشویی زوجین [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 9-30]
 • منطقی، یگانه بررسی نقش بازی در تربیت کودک از دیدگاه قرآن و سنت معصومین (ع) [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 4-4]
 • مهاجر، یحیی طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه آموزش بزرگسالان روستایی کشور [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 225-249]
 • مهاجران، بهناز بررسی نقش میانجی انتظارات والدین و مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم استان آذربایجان غربی در سال 94-95 [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 229-249]
 • مهدوی، انسیه شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 83-105]
 • مهدوی، علی پیش‌بینی میزان هوش اخلاقی براساس مولفه‌های مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 263-284]
 • مهدوی غروی، مریم رابطه اضطراب امتحان، کمال‌گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 31-50]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با کنترل ترتیب تولد در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 55-78]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز بررسی کارآمدی دو روش شناختی و منطقی- هیجانی در کاهش اضطراب آزمون و بهبود کارکرد تحصیلی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 123-137]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز رابطه طرد و پذیرش مادر با سبک‌های هویّت در دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 28-48]
 • مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز رابطه علی بین کمرویی و تنهایی با میانجیگری سبک‌های شوخ‌طبعی (خود ارزنده‌سازانه و پیوندجویانه) و عزّت‌نفس در دانش‌آموزان دختر شهرستان نجف‌آباد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 131-150]
 • مهران، گلنار بررسی مؤلّفه‌های هوش هیجانی نظریه بار-اُن در کتاب‌های درسی سال اول دوره متوسطه [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 33-60]
 • مهران، گلنار آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 165-192]
 • مهران، گلنار مطالعه تحلیلی توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام شده در طی 36 سال گذشته [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 7-26]
 • مهربان، زهرا تحلیل محتوای آموزشی علم و فناوری نانو 12-K در استرالیا و ایالات متحده آمریکا با تمرکز بر راهبردهای یاددهی- یادگیری [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 31-62]
 • مهرمحمدی، محمود عمل زمینه‌ساز تربیتی: تحت هدایت تفکّر متعارف یا تأملی؟ [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 9-40]
 • مهرمحمدی، محمود سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-30]
 • مهری نژاد، ابوالقاسم اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و تعارض والد-نوجوان دختران دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهر تهران [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 187-206]
 • مهری‌نژاد، ابوالقاسم رابطه سپاسگزاری با سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 95-113]
 • موسی پور، نعمت الله سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-76]
 • موسی رمضانی، سونیا بررسی تأثیر کنترل بار شناختی وارده بر حافظه بر میزان یادگیری و یادداری دستور زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 105-132]
 • موسی کاظمی، مهدی نگاهی تحلیلی به رابطۀ روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 9-31]
 • موسوی، ستاره نقش نگرش تفکر انتقادی و شیوه‏های شناختی و کاوشگری در پیش‏بینی پیشرفت تحصیلی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 115-138]
 • موسوی، صاحب تبیین پیامد‌های جهانی شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 155-198]

ن

 • نادری، ابوالقاسم بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها از دیدگاه صاحبنظران(مورد دانشگاه تهران) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 115-150]
 • نادری، عزت الله عنوان :بررسی‌وتحلیل آموزش کارآفرینی‌درکتب کار وفناوری درپایه ششم ، هفتم وهشتم بر اساس الگوی پیشنهادی "آینده شمادرلوای کارآفرینی" (NFTE) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 127-142]
 • نادری، مریم تبیین مبانی فلسفی ‏هویت ایرانی-اسلامی و آسیب‏ شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • ناهیدپور، فرزانه بازخورد دانش پژوهانه گروهی از دانشجویان دختر فراکارشناسی در ایران: ارزش یابی پایان نامه ها در گذر زمان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 115-115]
 • نجاتی حاتمیان، لیلا فراتحلیل رابطه بین رهبری تحولی مدرسه و رفتار شهروند سازمانی معلمان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 121-143]
 • نجاریان، زکیه پیش‌بینی سبک‌های مقابله‌ای‌ و ابراز وجود بر اساس سبک‌های دلبستگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های کاشان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-109]
 • نجفی، حسن تحلیل محتوای کتاب‌های دین و زندگی دوره متوسطه از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 79-101]
 • نجفی، حسن ارزشیابی برنامه درسی دروس عمومی معارف اسلامی دانشگاهی به منظور ارائه راهکارهای کیفیت بخش [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 217-236]
 • نجفی، محمود نقش متغیرهای کارایی خانواده، حرمت خود، خودکارآمدی و شخصیت در پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 9-32]
 • نجفی، محمود رابطه حرمت خود، سبک‌های شوخ طبعی و کمرویی با احساس تنهایی در دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 59-77]
 • نجفی، مسعود رابطه اضطراب امتحان، کمال‌گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 31-50]
 • نجف‌آبادی، فاطمه نادی رابطه علی بین کمرویی و تنهایی با میانجیگری سبک‌های شوخ‌طبعی (خود ارزنده‌سازانه و پیوندجویانه) و عزّت‌نفس در دانش‌آموزان دختر شهرستان نجف‌آباد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 131-150]
 • نجفلویی، فاطمه نقش «تمایز خود» در روابط زناشویی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 27-37]
 • نجفلویی، فاطمه بازخورد دانش پژوهانه گروهی از دانشجویان دختر فراکارشناسی در ایران: ارزش یابی پایان نامه ها در گذر زمان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 115-115]
 • نراقی زاده، افسانه بررسی نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 63-94]
 • نراقی زاده، افسانه مقایسه اهداف و محتوای برنامه درسی اجرا شده با برنامه درسی قصد شده در مراکز پیش دبستانی شهر کرمان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 63-80]
 • نراقی زاده، افسانه شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 83-105]
 • نریمانی، محمد رابطه بین جوّ سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 111-124]
 • نریمانی، محمد نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 9-28]
 • نریمانی، محمد مقایسه اثربخشی روشهای ایمن سازی روانی مایکنبام و مهارتهای مطالعه و ترکیبی از هر دو روش در افزایش خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 111-124]
 • نریمانی، محمد بررسی رابطه بین جو سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 81-93]
 • نصر، احمدرضا رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 83-106]
 • نصر، احمدرضا شاخص‌های ارزشیابی از عملکرد تحصیلی و میزان کاربست آن توسط اعضای هیأت علمی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 9-34]
 • نصری، امیر فلسفه فیلم و اشاره‌های آن برای حصول آگاهی یا فهم ازمنظر هرمنوتیک گادامر [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 51-76]
 • نصری، صادق بررسی ارتباط کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 163-185]
 • نصیری، فخرالسادات رابطه بین سلامت سازمانی دانشگاه‌های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آن‌ها [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 127-151]
 • نصر اصفهانی، احمدضا میزان استفاده استادان از محتوای درسی مناسب برای دانشجویان استعداد درخشان وعادی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 67-90]
 • نظری، رقیه ارزیابی والدین از عملکرد کارکنان مدارس دولتی و غیر‌دولتی بر اساس ابعاد مشتری محوری مدل سرو‌کوال [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 151-174]
 • نظری، رقیه ‌بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و سرمایه انسانی کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 53-78]
 • نظری، محمد نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 9-28]
 • نظری، محمد علی تحلیل عوامل اکتشافی و هنجاریابی مقیاس درجه‌بندی کانرز_ فرم معلم در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر زنجان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 39-55]
 • نظری چگنی، اکرم رابطه علی بین کمرویی و تنهایی با میانجیگری سبک‌های شوخ‌طبعی (خود ارزنده‌سازانه و پیوندجویانه) و عزّت‌نفس در دانش‌آموزان دختر شهرستان نجف‌آباد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 131-150]
 • نظرزاده زارع، محسن پژوهش کیفی، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی: آسیب شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه کردستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 116-141]
 • نعمتی، سمیه غیرحرفه‌ای گرایی معلمان: تجارب تدریس خارج از تخصص [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 139-166]
 • نعمتی، هاشم مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت‌های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 145-186]
 • نقیب زاده، میرعبدالحسین زبان، مساله ای معرفتی و تربیتی در آراء فیلسوفان و مربیان [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 95-117]
 • نقی پور، کمال پیش بینی ابعاد هوش فرهنگی دبیران بر اساس سبکهای تفکر (مطالعه موردی دبیران مقطع متوسطه) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 191-216]
 • نقش، زهرا رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای تعلل ورزی، خودتنظیمی و خودکارآمدی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 163-186]
 • نقش، زهرا رابطه ی کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان سازی تحصیلی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 207-236]
 • نقش، زهرا مدل یابی علی خلاقیت: نقش سبک های تعامل معلم-دانش آموز و نیازهای بنیادی روانشناختی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 31-54]
 • نقوی، نجمه رابطه بین عزّت نفس مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 142-165]
 • نیک پی، ایرج بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 7-32]
 • نیکدل، فریبرز ارائه مدل ساختاری انگیزش تحصیلی و مشغولیت عاطفی: میانجی گری هیجان های پیشرفت [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 123-144]
 • نیک سیرت، فرشته بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری والدین با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 151-174]
 • نیک نام، نگار استفاده از نقاشی ایرانی در آموزش هنر به دانش آموزان متوسطه اول به منظور افزایش خلاقیت بصری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 165-182]
 • نیک نشان، شقایق میزان استفاده استادان از محتوای درسی مناسب برای دانشجویان استعداد درخشان وعادی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 67-90]
 • نیلی، محمدرضا مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و دیک و کاری بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 98-120]
 • نویدی، احد ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح تأسیس مجتمع‌های آموزشی - تربیتی در ایران [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 25-54]
 • نویدی، احد تأثیر تراکمی تجربه ارزشیابی توصیفی(کیفی) بر اضطراب آزمون و خودکارآمدی دانش آموزان پنجم ابتدایی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 237-265]
 • نوریان، محمد بررسی چگونگی به‌کارگیری اصل تأکید در طراحی تصاویر کتابهای درسی پایه دوم وپنجم دوره ابتدائی [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 127-144]
 • نوروزی، رضا علی از رنج تا گنج: تحلیل رویکردهای سه گانه به نقش تربیتی رنج [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 51-72]
 • نوشادی، ناصر ارائه مدل ساختاری انگیزش تحصیلی و مشغولیت عاطفی: میانجی گری هیجان های پیشرفت [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 123-144]
 • نوکانی، ژیلا بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 151-179]

و

 • واحدی، مژده عنوان :بررسی‌وتحلیل آموزش کارآفرینی‌درکتب کار وفناوری درپایه ششم ، هفتم وهشتم بر اساس الگوی پیشنهادی "آینده شمادرلوای کارآفرینی" (NFTE) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 127-142]
 • وجدانی، فاطمه بررسی نسبت میان «محبت به مردم» و « اخلاق اجتماعی» در اسلام [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 199-221]
 • وحیدی اصل، مجتبی تحلیل بازی گروهی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده بنام سفارش غذا در یادگیری همیارانه [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 39-62]
 • وزیری، مژده بررسی رابطه جو سازمانی با شادمانی وسرزندگی در اعضاء هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س) [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 173-190]
 • وزیری، مژده تأثیر جّو سازمانی بر ویژگی‌‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان درمحیط‌‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه الزهراء) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 115-138]
 • وزیری، مژده ارزیابی والدین از عملکرد کارکنان مدارس دولتی و غیر‌دولتی بر اساس ابعاد مشتری محوری مدل سرو‌کوال [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 151-174]
 • وزیری، مژده بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 115-144]
 • وزیری، مژده شناسایی مؤلفه های نظارت مبتنی بر سوء استفاده در میان کارکنان غیر هیأت علمی نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: یک دانشگاه) [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 117-136]
 • ولا، جین سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-30]
 • ولایتی، الهه بررسی تأثیر کنترل بار شناختی وارده بر حافظه بر میزان یادگیری و یادداری دستور زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 105-132]
 • ولی زاده، زهرا رابطه ساختاری کمال‏گرایی، خودکارآمدی، جهت‏گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]

ه

 • هاشمی، تورج پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-86]
 • هاشمی، تورج اثر بخشی آموزش راهبردی مدیریت هدف بر خود کارآمدی دانش آموزان با توجه به سبک‌های اسنادی آنها [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 147-162]
 • هاشمی، تورج پیش‌بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی مادران ایرانی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 239-260]
 • هاشمی، زهرا بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری والدین با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 151-174]
 • هاشمی، زهرا مدل یابی علی خلاقیت: نقش سبک های تعامل معلم-دانش آموز و نیازهای بنیادی روانشناختی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 31-54]
 • هاشمی، سهیلا بررسی خردمندی دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه در فرآیند حل مسأله و رابطه آن با باورهای معرفت‌شناسی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 53-82]
 • هاشمی، سهیلا بررسی رابطه هوش هیجانی‏، خلاقیت هیجانی و خلاقیت در دانشجویان هنر، ادبیات و علوم پایه [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 79-102]
 • هاشمی، سهیلا طراحی و ساخت مقیاس تعهد اخلاقی بر اساس اندیشه کانت و لویناس [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 237-255]
 • همایونی بخشایش، نسرین تجربیات دانشجویان خوابگاهی از شب امتحان: یک بررسی پدیدارشناسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 71-96]
 • همتی، نگین ارائه مدل ساختاری انگیزش تحصیلی و مشغولیت عاطفی: میانجی گری هیجان های پیشرفت [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 123-144]

ی

 • یادگاری، هاجر بازخورد دانش پژوهانه گروهی از دانشجویان دختر فراکارشناسی در ایران: ارزش یابی پایان نامه ها در گذر زمان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 115-115]
 • یادگارزاده، غلامرضا بررسی و شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر فرهنگ کار در نظام برنامه‌ریزی درسی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 193-224]
 • یاری قلی، بهبود تجربیات دانشجویان خوابگاهی از شب امتحان: یک بررسی پدیدارشناسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 71-96]
 • یاری قلی، بهبود تجربیات معلمان از عوامل زمینه ساز خشونت در مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 159-197]
 • یاری‌قلی، بهبود بررسی جایگاه تربیت و عدالت تربیتی در نظریه عدالت جان رالز [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 139-172]
 • یارمحمدیان، احمد اثربخشی آموزش مبتنی بر اثر پیگمالیون به معلمان، بر خودپنداره و رضایت از مدرسه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 251-268]
 • یارمحمدزاده، پیمان تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 75-90]
 • یاری مقدم، نفیسه تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 155-183]
 • یزدی، سیده منوره بررسی رابطه سرسختی با هوش هیجانی و مقایسه آن در زنان و مردان دانشجوی شاغل دانشگاههای شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 35-50]
 • یزدی، منور بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • یزدی، منور بررسی اثر بخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش‌آموزان دبستانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • یزدی، منور رابطه سپاسگزاری با سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 95-113]
 • یزدی، منور بررسی و مقایسه شیوه‌ها و سبک‌های یادگیری دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه الزهراء (راهکاری به منظور شناسایی مسیر حرفه‌ای ) [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 123-144]
 • یزدی، منور مقایسه ارزش های شغلی زنان و مردان تحصیل کرده دانشگاهی قبل از ورود به بازار کار [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 51-60]
 • یزدانی، شهربانو ساختار عاملی و اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس رسالت چند بعدی مسیر شغلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 143-156]
 • یزدانی، فریدون ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 137-183]
 • یعقوبی، ابوالقاسم تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه در درس زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 155-183]
 • یعقوبی، ابوالقاسم مقایسه اثربخشی آموزش تریز و بارش فکری بر خلاّقیّت دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-122]
 • یعقوبی، ابوالقاسم پیش‌بینی شادمانی دانشجویان با توجه به مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 219-246]
 • یمنی دوزی سرخابی، محمد آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 165-192]
 • یوسفی، رحیم انطباق و هنجاریابی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نوجوانان (BFQ-C) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 123-138]
 • یوسف زاده، محمدرضا پیش‌بینی شادمانی دانشجویان با توجه به مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 219-246]
 • یوسف وند، لیلا تأثیر آموزش برنامه جرأت‌ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه‌ اول [دوره 14، شماره 3، 1397]
 • یوسف‌وند، مهدی تأثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی)در ارزشیابی‌های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 50-73]
 • یوسلیانی، ‌غلامعلی رابطه مؤلّفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 92-118]