کلیدواژه‌ها = آگاهی یا فهم
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه فیلم و اشاره‌های آن برای حصول آگاهی یا فهم ازمنظر هرمنوتیک گادامر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 51-76

امیر نصری؛ سعید ضرغامی همراه؛ مظهر بابایی؛ یحیی قائدی