نویسنده = احمد آرش
تعداد مقالات: 1
1. ‌بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و سرمایه انسانی کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 53-78

حسین زینلی پور؛ جواد پورکریمی؛ احمد آرش؛ رقیه نظری