نویسنده = مهران فرج اللهی
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی تحلیلی به رابطۀ روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 9-31

10.22051/jontoe.2015.381

مهران فرج اللهی؛ امیر حسین محمودی؛ مهدی موسی کاظمی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهدی محمودی


2. طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-110

10.22051/jontoe.2011.150

فروزان ضرابیان؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا صرمدی؛ مهران فرج اللهی