نویسنده = عباسعلی حسین خانزاده
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیادپذیری، و خودکشی دانش آموزان دختر دبیرستانی

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 135-157

عباسعلی حسین خانزاده؛ ارزو ملکی منش؛ محبوبه طاهر؛ آرزو مجرد


2. نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت خود دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 115-136

عباسعلی حسین خانزاده؛ فرشته میرزایی